• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 142/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tỉnh Nam Định

Tải về Quyết định 142/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 142/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 15 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 91/TTr-STNMT ngày 9/1/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP (Cục KSTTHC);
- Website tỉnh, Website VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP11.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

DANH MỤC

TTHC BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 142 /QĐ-UBND ngày15tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định

A. DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

PHÍ, LỆ PHÍ

CĂN CỨ PHÁP LÝ

1

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Không

- Luật BVMT năm 2014

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019

2

Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo ĐTM đã được phê duyệt

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Không

- Luật BVMT năm 2014

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019

3

Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Không

- Luật BVMT năm 2014

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019

4

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

40 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Theo quy định tại Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017

- Luật 60/2010/QH12

- Luật BVMT năm 2014

- Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG:

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG SỬA ĐỔI

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

PHÍ, LỆ PHÍ

CĂN CỨ PHÁP LÝ

1

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Sửa tên TTHC từ “Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường”

- Căn cứ pháp lý; Thời hạn giải quyết

- 50 ngày đối với dự án thuộc Phụ lục Iia, mục I Nghị định số 40;

- 45 ngày làm việc đối với dự án thuộc phụ lục II nhưng không thuộc phụ lục IIa. 40 ngày đối với dự án thẩm định thông qua hình thức lấy ý kiến

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Theo quy định tại Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017

- Luật BVMT năm 2014

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019

2

Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

Căn cứ pháp lý

30 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Không

- Luật 60/2010/QH12

- Luật 55/2014/QH13

- Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019

3

Đăng ký/đăng ký xác nhận lại Kế hoạch Bảo vệ môi trường

Thành phần hồ sơ; căn cứ pháp lý

10 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Không

- Luật BVMT năm 2014

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

4

Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án

Căn cứ pháp lý; Thành phần hồ sơ

15 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Không

- Luật BVMT năm 2014

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019

5

Cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Tên thủ tục; Quy trình thực hiện, nơi thực hiện

+ 15 ngày làm việc;

+ 30 ngày làm việc trong trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNH thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong khuôn viên cơ sở phát sinh CTNH

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Không

- Luật BVMT năm 2014

- Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016

6

Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Không

- Luật BVMT năm 2014

- Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CĂN CỨ PHÁP LÝ

1

Thẩm định, phê duyệt phương án, cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019.

2

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan phê duyệt)

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019.

3

Thẩm định, phê duyệt phương án, cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019.

4

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng một cơ quan phê duyệt)

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019.

5

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019.

6

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn)

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019.

7

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng)

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019.

8

Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019.

9

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019.

B. DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

PHÍ, LỆ PHÍ

CĂN CỨ PHÁP LÝ

1

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

15 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC UBND cấp huyện

Không

- Luật BVMT năm 2014

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG SỬA ĐỔI

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

PHÍ, LỆ PHÍ

CĂN CỨ PHÁP LÝ

1

Đăng ký/đăng ký xác nhận lại Kế hoạch Bảo vệ môi trường

Thành phần hồ sơ; căn cứ pháp lý

10 ngày

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC UBND huyện

Không

- Luật 55/2014/QH13

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

-Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CĂN CỨ PHÁP LÝ

1

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019.

C. DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

PHÍ, LỆ PHÍ

CĂN CỨ PHÁP LÝ

1

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

15 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND cấp xã

Không

- Luật BVMT năm 2014

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CĂN CỨ PHÁP LÝ

1

Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019.

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

2

Xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019.

3

Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 142/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định   Người ký: Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành: 15/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 142/QĐ-UBND

197

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442043