• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

 

Quyết định 143/QĐ-UBDT năm 2016 Kế hoạch cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Quyết định 143/QĐ-UBDT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẬP NHẬT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm
UBDT;
- Cổng thông tin điện tử UBDT;
- Lưu: VT, PC (02 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

KẾ HOẠCH

CẬP NHẬT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 143/QĐ-UBDT ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

I. Mục đích và yêu cầu

- Đảm bảo triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả nội dung của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (sau đây gọi tắt là CSDLQG về pháp luật).

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ do Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm thực hiện.

- Xác định cụ thể nội dung các công việc, thời gian hoàn thành, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc trong việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Dân tộc ban hành và chủ trì soạn thảo vào CSDLQG về pháp luật.

II. Nội dung

1. Tổ chức cập nhật và kiểm tra kết quả cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trên CSDLQG về pháp luật

a) Các văn bản được cập nhật

Việc cập nhật được thực hiện đối với các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Dân tộc ban hành hoặc chủ trì soạn thảo và văn bản hp nhất thuộc trách nhiệm hợp nhất của Ủy ban Dân tộc.

b) Thời hạn cung cấp văn bản

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật, Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc được giao soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật phải gửi bản chính và bản điện tử văn bản quy phạm pháp luật đến Vụ Pháp chế để thực hiện việc cập nhật vào CSDLQG về pháp luật.

- Đối với văn bản quy phạm pháp luật quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp, văn bản quy phạm pháp luật được ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành thì Vụ, đơn vị thuộc y ban Dân tộc được giao soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật gửi bản chính và bản điện tử văn bản quy phạm pháp luật đến Vụ Pháp chế trong ngày công bố hoặc ký ban hành để thực hiện việc cập nhật vào CSDLQG về pháp luật.

c) Đăng tải văn bản

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quy phạm pháp luật do các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc gửi về, Vụ Pháp chế thực hiện việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào CSDLQG về pháp luật.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quy phạm pháp luật quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp, văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành do các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc gửi về, Vụ Pháp chế thực hiện việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào CSDLQG về pháp luật.

- Đối với văn bản hp nhất thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ký xác thực văn bản hợp nhất, Vụ Pháp chế thực hiện việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào CSDLQG về pháp luật.

d) Kiểm tra kết quả cập nhật văn bản

Vụ Pháp chế có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên kết quả cập nhật văn bản trên nguyên tắc bảo đảm chính xác, kịp thời của văn bản được đăng tải.

2. Cập nhật văn bản còn hiệu lực được ban hành trước ngày Nghị định số 52/2015/NĐ-CP có hiệu lực

Vụ Pháp chế chủ trì và phối hợp với các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc tổ chức rà soát, thu thập, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Dân tộc ban hành hoặc chủ trì soạn thảo và văn bản hợp nhất còn hiệu lực pháp luật được ban hành trước ngày Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật có hiệu lực để thực hiện việc cập nhật văn bản vào CSDLQG về pháp luật.

Thời gian hoàn thành: Quí II hoặc Quí III năm 2016.

3. Trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật về Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc

Trung tâm thông tin chủ trì và phối hợp với các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc tổ chức thực hiện việc trích xuất, kết nối, tích hợp CSDLQG về pháp luật tới Mục “Văn bản chính sách” trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc.

Thời gian hoàn thành: trước ngày 31/12/2016.

4. Công tác báo cáo

Vụ Pháp chế chủ trì và phối hợp với các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc xây dựng báo cáo hàng năm của Ủy ban Dân tộc gửi Bộ Tư pháp về tình hình cập nhật, khai thác, sử dụng văn bản trên CSDLQG về pháp luật.

III. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Vụ Pháp chế theo dõi, đôn đốc các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc thực hiện nghiêm chỉnh, kịp thời và đầy đủ việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào CSDLQG về pháp luật theo kế hoạch đã ban hành.

2. Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc tích cực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ đã được giao theo kế hoạch./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 143/QĐ-UBDT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành: 04/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 143/QĐ-UBDT

2.866

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
307923