• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp


 

Quyết định 1434/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tải về Quyết định 1434/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1434/-UBND

Kon Tum, ngày 24 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC NGÀNH HÀNG, SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP QUAN TRỌNG CẦN KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU TIÊN HTRỢ THỰC HIỆN LIÊN KẾT GẮN SẢN XUẤT VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1964/SNN-KH ngày 04 tháng 12 năm 2018 về việc đề nghị ban hành danh mục các sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn ccác ngành hàng, sản phẩm được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này để thông báo công khai trên địa bàn tnh; phối hợp với các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan và các doanh nghiệp, hợp tác xã, thợp tác, hộ gia đình tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển, hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sn phẩm nông nghiệp trên địa bàn tnh phù hợp với quy định tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HDND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- CVP, PVP UBND tnh (NN);
- Lưu: VT, NN5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ C
HỦ TỊCH

Nguyễn
Hữu Tháp

 

PHỤ LỤC

CÁC NGÀNH HÀNG, SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP QUAN TRỌNG CẦN KHUYẾN KHÍCH THỰC HIỆN LIÊN KẾT GẮN SẢN XUẤT VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Kèm theo Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT

Nội dung

Ghi chú

I

Ngành hàng, sản phẩm trồng trọt

 

1

Sâm củ Ngọc Linh, các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh

 

2

Dược liệu địa phương (Đảng sâm, đương quy, ngũ vị t, lan kim tuyến, sa nhân tím, nghệ vàng, đinh lăng, nm dược liệu,...) và các sản phẩm từ dược liệu.

 

3

Các sản phẩm từ sim rừng Măng Đen

 

4

Cây ăn quả (Bơ, quả có múi, dâu tây, chui đ...)

 

5

Lúa gạo địa phương

 

6

Cà phê và các sản phẩm chế biến từ cà phê

 

7

Cao su và các sản phẩm từ cao su

 

8

Mía và các sản phẩm từ mía

 

9

Sắn và các sản phẩm sắn

 

10

Rau, củ quả an toàn; rau, hoa xlạnh

 

II

Ngành hàng, sn phẩm chăn nuôi

 

1

Mật ong và sn phẩm từ ong nuôi

 

9

Bò sinh sản, bò thịt

 

3

Heo thịt bản địa

 

4

Các sản phẩm từ dê nuôi (dê thịt, sa dê..)

 

5

Trứng và gia cầm (gà, vịt...)

 

III

Ngành hàng, sản phẩm thủy sn

 

1

Cá nước ngọt (cá tầm, cá hồi...)

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1434/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Hữu Tháp
Ngày ban hành: 24/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1434/QĐ-UBND

108

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407503