• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1446/QĐ-BKHCN năm 2013 phân công Cơ quan chủ quản sản phẩm quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Quyết định 1446/QĐ-BKHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1446/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ QUẢN SẢN PHẨM QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 2441/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện từ năm 2012 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BKHCN ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020;

Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công Cơ quan quản lý, phát triển sản phẩm quốc gia (Cơ quan chủ quản sản phẩm quốc gia) đối với các sản phẩm như Danh sách kèm theo quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông/bà: Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Chủ nhiệm Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng Cơ quan chủ quản các sản phẩm quốc gia nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Trưởng ban chỉ đạo CTPTSPQG (để báo cáo);
- Các thành viên Ban chỉ đạo CTPTSPQG;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VP Chính phủ (KGVX);
- Lưu: VT, Vụ CNN.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

DANH SÁCH

CƠ QUAN CHỦ QUẢN SẢN PHẨM QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1446/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Tên sản phẩm quốc gia

Tên Cơ quan chủ quản sản phẩm quốc gia

A

SẢN PHẨM CHÍNH THỨC

 

1

Sản phẩm thiết bị siêu trường, siêu trọng

 

a

Thiết bị nâng hạ có sức nâng lớn (gồm 09 nhóm sản phẩm nâng hạ)

Bộ Khoa học và Công nghệ

b

Giàn khoan dầu khí di động

Bộ Công Thương

2

Sản phẩm bảo đảm an ninh, an toàn mạng thông tin

 

a

Các sản phẩm an ninh mạng

Bộ Khoa học và Công nghệ

b

Các sản phẩm bảo mật thông tin

Bộ Khoa học và Công nghệ

3

Sản phẩm động cơ sử dụng cho phương tiện giao thông vận tải

 

a

Động cơ Diesel D4

Bộ Khoa học và Công nghệ

b

Động cơ xăng dùng cho ô tô công suất 55 - 150 mã lực đạt tiêu chuẩn khí thải EURO4

Bộ Khoa học và Công nghệ

4

Sản phẩm vắc-xin phòng bệnh cho người và vật nuôi của Việt Nam

 

a

Vắc-xin phòng bệnh cho người

Bộ Y tế

b

Vắc-xin phòng bệnh cho vật nuôi

Bộ Khoa học và Công nghệ

B

SẢN PHẨM DỰ BỊ

 

1

Sản phẩm vi mạch điện tử

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1446/QĐ-BKHCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 10/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1446/QĐ-BKHCN

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209536