• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản

 

Quyết định 1450/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Văn Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Tải về Quyết định 1450/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1450/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 01 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI XÃ VĂN PHONG, HUYỆN NHO QUAN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của B Tài nguyên và Môi trường- Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 396/TTr-STNMT ngày 25/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Văn Phong, huyện Nho Quan (vị trí các khu vực đấu giá theo mặt bằng quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 4682/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND huyện Nho Quan), với mức giá như sau:

- Các lô bám đường gom trục QL 12B (đoạn từ đường rẽ nghĩa trang liệt sỹ Văn Phong đến đường rẽ làng Bến - Văn Phương), từ lô số 01 đến lô số 28: 1.500.000 đồng/m2.

- Các lô bám trục đường du lịch Cúc Phương (đoạn từ hết xã Đồng Phong đến đường rẽ hồ Yên Quang, từ lô số 29 đến lô số 54: 1.500.000 đồng/m2.

- Các lô bám đường trục thôn, nằm trong khu dân cư thôn Ngải. Từ lô số 55 đến lô số 72: 400.000 đồng/m2.

- Các lô bám đường trục chính của xã, đường rẽ từ QL12B vào thôn Ngải. Từ lô số 73 đến lô số 85: 400.000 đồng/m2.

- Các lô bám trục đường thôn, nằm trong khu dân cư thôn Chát. Từ lô s86 đến lô số 93: 400.000 đồng/m2.

(Vị trí đấu giá quyền sử dụng đất không phải đầu tư cơ sở hạ tầng, sử dụng hạ tầng có sẵn theo Quyết định số 5115/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của UBND huyện Nho Quan).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Nho Quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
-
Lưu VT, VP3.
kh1

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1450/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Nguyễn Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 01/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1450/QĐ-UBND

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329401