• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

 

Quyết định 1456/QĐ-BCĐ năm 2020 về điều chỉnh tiêu chí của Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Tải về Quyết định 1456/QĐ-BCĐ
Bản Tiếng Việt

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG
CHỐNG DỊCH COVID-19
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1456/QĐ-BCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ TIÊU CHÍ CỦA BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tchức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chng bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định s 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Phòng, chng bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chng dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định s 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bdịch COVID-19;

Căn cứ Chỉ thị s 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tưng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định s 319/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2020 của y ban nhân dân thành phố về thành lập Ban Chỉ đạo thành phvề phòng, chng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Ban Chỉ đạo phòng, chng dịch COVID-19 thành ph);

Căn cứ Quyết định s 1371/QĐ-BCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chng dịch COVID-19 thành phvề ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chng dịch COVID-19 đi với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phHồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình s 1218/TTr-GDĐT-VP ngày 28 tháng 4 năm 2020 và đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình s 2535/TTr-SYT ngày 29 tháng 4 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh một số tiêu chí của Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phHồ Chí Minh được ban hành kèm theo Quyết định số 1371/QĐ-BCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh Tiêu chí thành phần 2 (TP2) và Tiêu chí thành phần 3 (TP3) của Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh:

“2. Tiêu chí thành phần 2 (TP2): Khoảng cách trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung trong phòng sinh hoạt, phòng làm việc:

- Từ 1 m trở lên: 10 điểm;

- Dưới 1 m: 00 điểm.

3. Tiêu chí thành phần 3 (TP3): Khoảng cách trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên ngoài phòng sinh hoạt, phòng làm việc:

- Từ 1 m trở lên: 10 điểm;

- Dưới 1 m: 00 điểm.”

2. Điều chỉnh Tiêu chí thành phần 2 (TP2) và Tiêu chí thành phần 3 (TP3) của Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh:

“2. Tiêu chí thành phần 2 (TP2): Khoảng cách học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung trong phòng học, phòng làm việc:

- Từ 1m trở lên: 10 điểm;

- Dưới 1 m: 00 điểm.

3. Tiêu chí thành phần 3 (TP3): Khoảng cách học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên ngoài phòng học, phòng làm việc:

- Từ 1m trở lên: 10 điểm;

- Dưới 1 m: 00 điểm.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Quyết định số 1371/QĐ-BCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các Sở - ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường - xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TTTU; TT HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Tư pháp;
- Công an thành phố;
- S
Thông tin và Truyền thông;
- Trung tâm Báo chí thành phố;
- VP
UB: Các PVP;
- Phòng VX, TH, KT;
- Lưu: VT, (VX-TC)
.

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Liêm
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1456/QĐ-BCĐ   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Lê Thanh Liêm
Ngày ban hành: 29/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1456/QĐ-BCĐ

185

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442335