• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản

 

Quyết định 1461/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kết quả trúng đấu giá tài sản trên đất và giá trị quyền sử dụng đất ở lâu dài các Đội thuế thuộc Chi cục thuế huyện Yên Mô và huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Tải về Quyết định 1461/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1461/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 03 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT VÀ GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở LÂU DÀI CÁC ĐỘI THUẾ THUỘC CHI CỤC THUẾ HUYỆN YÊN MÔ VÀ HUYỆN YÊN KHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa, bàn tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc điều chỉnh Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án xử lý cơ sở nhà đất của các đội thuế thuộc Chi cục thuế các huyện, thành phố, Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm và phương án bán đấu giá tài sản trên đất và giá trị quyền sử dụng đất ở lâu dài các Đội thuế thuộc Chi cục thuế các huyện và Thành phố Tam Điệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 124/TTr-STC ngày 28/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả trúng đấu giá tài sản trên đất và giá trị quyền sử dụng đất ở lâu dài khu trụ sở các Đội thuế gồm: Đội thuế Khánh Cư, xã Khánh Cư; Đội thuế Khánh Trung, xã Khánh Trung thuộc Chi cục thuế huyện Yên Khánh; Đội thuế Mai Sơn, xã Mai Sơn; Đội thuế Lồng, xã Yên Phong; Đội thuế Mỹ Thành (chợ Bút), xã Yên Mỹ; Đội thuế Ngò thị trấn Yên Thịnh thuộc Chi cục thuế huyện Yên Mô (theo phụ lục chi tiết đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với UBND huyện Yên Khánh, UBND huyện Yên Mô và UBND các xã có liên quan hướng dẫn người trúng đấu giá nộp tiền trúng đấu giá, thực hiện xác định mốc giới bàn giao đất và tài sản trên đất cho người trúng đấu giá theo quy định.

Điều 3. Giao UBND huyện Yên Khánh, UBND huyện Yên Mô giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Yên Khánh, Yên Mô; Chi cục trưởng Chi cục Thuế các huyện: Yên Khánh, Yên Mô và nhng người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu VT, VP3, VP5, VH./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

PHỤ LỤC

KHÁCH HÀNG TRÚNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT VÀ GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC ĐỘI THUẾ THUỘC CHI CỤC THUẾ HUYỆN YÊN MÔ VÀ HUYỆN YÊN KHÁNH
(Kèm theo Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình)

I. Tài sản các Đội thuế thuộc Chi cục thuế huyện Yên Khánh, bán đấu giá:

1. Đội Thuế Khánh Cư, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh.

1.1. Khách hàng trúng đấu giá.

- Họ và tên: ông Đinh Văn Linh; Số CMND: 164295318; Cấp ngày: 11/10/2004; Nơi cấp: Công an tỉnh Ninh Bình

- Địa chỉ: xã Gia Tường, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

- Giá trị trúng đấu giá: 339.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi chín triệu đồng chẵn). Trong đó:

+ Giá trị quyền sử dụng đất 339.000.000 đồng (Giá đất bình quân: 4.490.000 đồng/m2)

+ Giá trị tài sản: 0 đồng

- Diện tích khuôn viên đất: 75,5 m2, thuộc thửa đất số 3310, tờ bản đồ số 03, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh

- Tài sản trên đất gồm: Nhà làm việc

1.2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở lâu dài

2. Đội thuế Khánh Trung, thôn 9, xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh.

2.1. Khách hàng trúng đấu giá.

- Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Tiến; số CMND: 164664724; Cấp ngày: 28/12/2014; Nơi cấp: Công an tỉnh Ninh Bình

- Địa chỉ: xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

- Giá trị trúng đấu giá: 568.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi tám triệu đồng chn). Trong đó:

+ Giá trị quyền sử dụng đất 493.605.000 đồng (Giá đất bình quân: 3.826.400 đng/m2)

+ Giá trị tài sản: 74.395.000 đồng

- Diện tích khuôn viên đất: 129 m2 thuộc thửa đất số 32, tờ bản đồ số 23, đo đạc lập năm 2013 xã Khánh Trung.

- Tài sản trên đất gồm: Nhà làm việc, công trình phụ

2.2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở lâu dài

II. Tài sản các Đội thuế thuộc Chi cục thuế huyện Yên Mô, bán đấu giá:

1. Đội Thuế Mai Sơn, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô.

1.1. Khách hàng trúng đấu giá.

- Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Yên; Số CMND: 164253842; Cấp ngày: 29/01/2004; Nơi cấp: Công an tỉnh Ninh Bình

- Địa chỉ: Xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

- Giá trị trúng đấu giá: 813.075.000 đồng (Tám trăm mười ba triệu, không trăm by mươi năm nghìn đồng). Trong đó:

+ Giá trị quyền sử dụng đất 712.640.000 đồng (Giá đất bình quân: 5.278.800 đồng/m2)

+ Giá trị tài sản: 100.435.000 đồng

- Diện tích khuôn viên đất: 135 m2, thuộc thửa đất số 389, tờ bản đồ số 190b, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô

- Tài sản trên đất gồm: Nhà làm việc 1 tầng

1.2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở lâu dài

2. Đội thuế Lồng, xã Yên Phong, huyện Yên Mô.

2.1. Khách hàng trúng đấu giá.

- Họ và tên: Ông Quan Kỳ Thọ; Số CMND: 161365501; Cấp ngày: 10/6/2014; Nơi cấp: Công an tỉnh Ninh Bình

- Địa chỉ: Xã Khánh Thương, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

- Giá trị trúng đấu giá: 2.303.157.000 đồng (Hai tỷ, ba trăm linh ba triệu, một trăm năm mươi by nghìn đng). Trong đó:

+ Giá trị quyền sử dụng đất 2.172.000.000 đồng (Giá đất bình quân: 9.012.500 đồng/m2)

+ Giá trị tài sản: 131.157.000 đồng

- Diện tích khuôn viên đất: 241 m2, thuộc thửa đất số 306, tờ bản đồ số 15, xã Yên Phong, huyện Yên Mô

- Tài sản trên đất gồm: Nhà làm việc 2 tầng

2.2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở lâu dài

3. Đội thuế Ngò, Thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô.

3.1. Khách hàng trúng đấu giá.

- Họ và tên: Ông Vũ Văn Tuyến; Số thẻ căn cước Công dân: 037078000792; Cấp ngày: 22/8/2016; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư.

- Địa chỉ: Thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

- Giá trị trúng đấu giá: 863.820.000 đồng (Tám trăm sáu mươi ba triệu, tám trăm hai mươi nghìn đồng). Trong đó:

+ Giá trị quyền sử dụng đất 723.000.000 đồng (Giá đất bình quân: 10.041.700 đồng/m2)

+ Giá trị tài sn: 140.820.000 đồng

- Diện tích khuôn viên đất: 72 m2, thuộc thửa đất số 25, tờ bản đồ số 10, Thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô

- Tài sản trên đất gồm: Nhà làm việc 2 tầng, công trình phụ

3.2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở lâu dài

4. Đội thuế Mỹ Thành (ch bút), xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô

4.1. Khách hàng trúng đấu giá.

- Họ và tên: Ông Ngô Văn Quang; Số CMND: 164014878; Cấp ngày: 16/7/2015; Nơi cấp: Công an tỉnh Ninh Bình

- Địa chỉ: Xóm 9, xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

- Giá trị trúng đấu giá: 596.000.000 đồng (Năm trăm chín mươi sáu triệu đồng). Trong đó:

+ Giá trị quyền sử dụng đất 545.947.000 đồng (Giá đất bình quân: 4.747.400 đồng/m2)

+ Giá trị tài sản: 50.053.000 đồng

- Diện tích khuôn viên đất: 115 m2, thuộc thửa đất số 432, tờ bản đồ số 7, xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô

-Tài sản trên đất gồm: Nhà làm việc 1 tầng

4.2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở lâu dài

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1461/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Đinh Chung Phụng
Ngày ban hành: 03/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1461/QĐ-UBND

537

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329470