• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1464/QĐ-TTg năm 2015 về công nhận xã đảo thuộc tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1464/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1464/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN XÃ ĐẢO THUỘC TỈNH QUẢNG NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Tiêu chí, điều kiện, thủ tục công nhận xã đảo;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận xã Tân Hiệp thuộc thành phố Hội An và xã Tam Hải thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam là xã đảo.

Điều 2. Xã Tân Hiệp và xã Tam Hải được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã đảo theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, V.III (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1464/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 02/09/2015   Số công báo: Từ số 965 đến số 966
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1464/QĐ-TTg năm 2015 về công nhận xã đảo thuộc tỉnh Quảng Nam.

Công nhận xã Tân Hiệp thuộc thành phố Hội An và xã Tam Hải thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam là xã đảo.

Từ khóa: Quyết định 1464/QĐ-TTg

411

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287756