• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư


 

Quyết định 1469/QĐ-BKHĐT năm 2020 sửa đổi Điều 3 Quyết định 156/QĐ-BKHĐT về phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tải về Quyết định 1469/QĐ-BKHĐT
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1469/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 156/QĐ-BKHĐT NGÀY 18 THÁNG 02 NĂM 2019 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THỨ TRƯỞNG

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-BKHĐT ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

Căn cứ ý kiến của các Thành viên Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 3 Quyết định số 156/QĐ-BKHĐT ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng như sau:

“2. Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Đăng ký kinh doanh; cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, thông tin truyền thông, bưu chính viễn thông, xây dựng; y tế, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, các hoạt động liên quan đến thanh niên, phụ nữ, dân số và gia đình; lao động, văn hóa, thể thao; khoa học, công nghệ; giáo dục, đào tạo; tài nguyên, môi trường; phát triển bền vững; thanh tra kế hoạch, đầu tư; thi đua, khen thưởng (hỗ trợ Bộ trưởng); công tác quốc phòng, an ninh (hỗ trợ Bộ trưởng); công tác quản trị văn phòng cơ quan Bộ và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

b) Phụ trách theo dõi vùng trung du và miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; vùng Bắc Trung bộ.

c) Làm Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Bộ và phụ trách công tác nghiên cứu khoa học trong cơ quan Bộ; Chủ tịch Hội đồng sáng kiến của Bộ; Trưởng ban Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cơ quan Bộ.

d) Tham gia và làm Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào phụ trách các công tác liên quan đến Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào (trừ nội dung liên quan đến vốn, hỗ trợ), các Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công.

đ) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị; Vụ Lao động, văn hóa, xã hội; Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường; Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông; Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ.

3. Thứ trưởng Võ Thành Thống

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Kinh tế công nghiệp; nông nghiệp, thủy lợi, thủy sản, lâm nghiệp, phát triển nông thôn; lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; xuất nhập khẩu, thị trường thương mại trong nước; du lịch, dịch vụ; đào tạo bồi dưỡng của Bộ; công tác hội, quỹ và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

b) Phụ trách theo dõi vùng đồng bằng Sông Cửu Long, vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

c) Tham gia Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, các Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công.

d) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Cục Phát triển Hợp tác xã; Vụ Kinh tế công nghiệp; Vụ Kinh tế nông nghiệp; Vụ Kinh tế dịch vụ; Học viện Chính sách và Phát triển; Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch; Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng.

4. Thứ trưởng Trần Quốc Phương

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổng hợp chung về kinh tế đối ngoại, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi; quan hệ hợp tác với Lào và Campuchia (trừ nội dung do Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung phụ trách); tổng hợp các vấn đề về kinh tế vĩ mô nói chung; dự báo kinh tế - xã hội; tài chính, tiền tệ, giá cả; chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng, tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn, hàng năm (hỗ trợ Bộ trưởng); tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng, quý, năm; thẩm định đầu tư, giám sát đầu tư; công tác quy hoạch; quản lý đấu thầu; công tác báo chí của Bộ và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

b) Phụ trách theo dõi vùng Tây Nguyên.

c) Tham gia Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia, Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công.

d) Phụ trách công tác biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức; làm Chủ tịch một số Hội đồng của Bộ thực hiện việc tuyển dụng, nâng ngạch và ký các quyết định tuyển dụng và một số chính sách cán bộ theo phân cấp của Bộ.

đ) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia; Cục Quản lý đấu thầu; Vụ Kinh tế đối ngoại; Vụ Tài chính, tiền tệ; Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư; Vụ Quản lý quy hoạch; Báo Đầu tư; Tạp chí Kinh tế và Dự báo.

5. Thứ trưởng Trần Duy Đông

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và vùng lãnh thổ; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư nước ngoài; khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; cải cách hành chính (hỗ trợ Bộ trưởng); công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Bộ và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

b) Phụ trách theo dõi vùng duyên hải miền Trung, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

c) Ký các Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, học tập, nghỉ phép, việc riêng ở nước ngoài theo phân công, phân cấp quản lý cán bộ của Bộ.

d) Tham gia các Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công.

đ) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động các đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài; Cục Phát triển doanh nghiệp; Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ; Vụ Quản lý các khu kinh tế; Trung tâm Tin học; Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, thay thế các quy định trước đây của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trái với Quyết định này. Bộ trưởng, các Thứ trưởng và Người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (Vụ I);
- Ban Tổ chức Trung ương Đảng (Vụ V);
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban Quản lý các KCN, KKT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đảng ủy, Công đoàn cơ quan;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ TCCB (02 bản).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

 

Điều 3. Phân công công tác cụ thể của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

1. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn diện các mặt công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ và Bộ trưởng được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; làm đầu mối trong quan hệ công tác với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Quốc hội; ký các văn bản trình Thủ tướng Chính phủ.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác về: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hàng năm; thống kê; cơ chế chính sách quản lý kinh tế; tổng hợp kế hoạch; kế hoạch động viên; công tác quốc phòng, an ninh; tổ chức cán bộ; công tác pháp chế; công tác cải cách hành chính; thi đua khen thưởng; truyền thông.

c) Làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng của Bộ; Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Bộ; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Bộ; Làm Chủ tịch một số phân ban hợp tác liên Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ phân công.

d) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Tổng cục Thống kê; Viện Chiến lược phát triển; Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân; Vụ Quốc phòng, an ninh; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế.

2. Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; y tế chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, các hoạt động liên quan đến thanh niên, phụ nữ, dân số và gia đình; lao động, văn hóa, thể thao; thanh tra kế hoạch, đầu tư; thi đua, khen thưởng (hỗ trợ Bộ trưởng); công tác báo chí của Bộ và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

b) Phụ trách theo dõi vùng trung du và miền núi phía Bắc.

c) Tham gia các Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công.

d) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Vụ Quản lý các khu kinh tế; Vụ Lao động, văn hóa, xã hội; Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông; Thanh tra Bộ; Báo Đầu tư; Tạp chí Kinh tế và Dự báo.

3. Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiếu

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Kinh tế công nghiệp; nông nghiệp, thủy lợi, thủy sản, lâm nghiệp, phát triển nông thôn; lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; chương trình mục tiêu quốc gia; xuất nhập khẩu, thị trường thương mại trong nước; du lịch, dịch vụ và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

b) Phụ trách theo dõi vùng đồng bằng Sông Cửu Long (bao gồm vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long), vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam;

c) Tham gia Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương; các Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia và Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công.

d) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Cục Phát triển Hợp tác xã; Vụ Kinh tế công nghiệp; Vụ Kinh tế nông nghiệp; Vụ Kinh tế dịch vụ.

4. Thứ trưởng Vũ Đại Thắng

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Đầu tư nước ngoài; thẩm định đầu tư, giám sát đầu tư; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; đăng ký kinh doanh; cải cách hành chính (hỗ trợ Bộ trưởng); công tác hội; công tác quản trị văn phòng cơ quan Bộ và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

b) Phụ trách theo dõi vùng Bắc Trung bộ, Duyên hải miền Trung, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

c) Làm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

d) Tham gia các Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công.

đ) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài; Cục Phát triển doanh nghiệp; Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư; Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Văn phòng Bộ.

5. Thứ trưởng Lê Quang Mạnh

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Dự báo kinh tế - xã hội; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn, hàng năm (hỗ trợ Bộ trưởng); tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý, tháng; khoa học công nghệ; giáo dục đào tạo; tài nguyên môi trường; phát triển bền vững; công tác quy hoạch; tổng hợp chung về kinh tế đối ngoại, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi; quan hệ hợp tác với Lào và Campuchia; tài chính, tiền tệ, giá cả; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Bộ và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

b) Phụ trách theo dõi vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

c) Làm Chủ tịch Hội đồng khoa học của Bộ và phụ trách công tác nghiên cứu khoa học trong cơ quan Bộ; Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến của Bộ.

d) Tham gia và làm Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào, các Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công.

đ) Ký các Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, học tập, nghỉ phép, việc riêng ở nước ngoài theo phân công của Bộ trưởng và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ.

e) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia; Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường; Vụ Quản lý quy hoạch; Vụ Kinh tế đối ngoại; Vụ Tài chính, tiền tệ; Trung tâm Tin học.

6. Thứ trưởng Nguyễn Đức Trung

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và vùng lãnh thổ; cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, thông tin truyền thông, bưu chính viễn thông, xây dựng; quản lý đấu thầu; đào tạo bồi dưỡng của Bộ và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

b) Tham gia các Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công.

c) Làm Chủ tịch một số Hội đồng của Bộ thực hiện việc tuyển dụng, nâng ngạch và ký các quyết định tuyển dụng và một số chính sách cán bộ theo phân cấp của Bộ.

d) Làm Trưởng ban Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cơ quan Bộ.

đ) Phụ trách theo dõi vùng Tây Nguyên.

e) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Cục Quản lý đấu thầu; Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị; Học viện Chính sách và Phát triển; Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - kế hoạch; Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng.

*Một số nội dung của Điều này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 936/QĐ-BKHĐT năm 2019

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 3 Quyết định số 156/QĐ-BKHĐT ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng như sau:

“2. Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; y tế chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, các hoạt động liên quan đến thanh niên, phụ nữ, dân số và gia đình; lao động, văn hóa, thể thao; khoa học, công nghệ; giáo dục đào tạo; tài nguyên môi trường; phát triển bền vững; thanh tra kế hoạch, đầu tư; thi đua, khen thưởng (hỗ trợ Bộ trưởng); quan hệ hợp tác với Lào và Campuchia; công tác quốc phòng, an ninh (hỗ trợ Bộ trưởng); công tác báo chí của Bộ và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

b) Phụ trách theo dõi vùng trung du và miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

c) Làm Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Bộ và phụ trách công tác nghiên cứu khoa học trong cơ quan Bộ; Chủ tịch Hội đồng sáng kiến của Bộ.

d) Tham gia và làm Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào, các Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công.

đ) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Vụ Quản lý các khu kinh tế; Vụ Lao động, văn hóa, xã hội; Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường; Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông; Thanh tra Bộ; Báo Đầu tư; Tạp chí Kinh tế và Dự báo.

3. Thứ trưởng Vũ Đại Thắng

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổng hợp chung về kinh tế đối ngoại, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi; quan hệ hợp tác với Lào và Campuchia; đầu tư nước ngoài; thẩm định đầu tư, giám sát đầu tư; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; đăng ký kinh doanh; cải cách hành chính (hỗ trợ Bộ trưởng); công tác hội; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Bộ; công tác quản trị văn phòng cơ quan Bộ và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

b) Phụ trách theo dõi vùng Bắc Trung bộ.

c) Tham gia các Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công.

d) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài; Cục Phát triển doanh nghiệp; Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; Vụ Kinh tế đối ngoại (trừ quan hệ hợp tác với Lào và Campuchia); Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư; Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Trung tâm Tin học; Văn phòng Bộ.

4. Thứ trưởng Nguyễn Đức Trung

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Dự báo kinh tế - xã hội; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn, hàng năm (hỗ trợ Bộ trưởng); tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý, tháng; công tác quy hoạch; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và vùng lãnh thổ; cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, thông tin truyền thông, bưu chính viễn thông, xây dựng; quản lý đấu thầu; đào tạo bồi dưỡng của Bộ và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

b) Tham gia các Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công.

c) Làm Chủ tịch một số Hội đồng của Bộ thực hiện việc tuyển dụng, nâng ngạch và ký các quyết định tuyển dụng và một số chính sách cán bộ theo phân cấp của Bộ; ký các Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, học tập, nghỉ phép, việc riêng ở nước ngoài theo phân công của Bộ trưởng và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ.

d) Làm Trưởng ban Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cơ quan Bộ.

đ) Phụ trách theo dõi vùng duyên hải miền Trung, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Tây Nguyên.

e) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia; Cục Quản lý đấu thầu; Vụ Quản lý quy hoạch; Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị; Học viện Chính sách và Phát triển; Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - kế hoạch; Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng.

5. Thứ trưởng Võ Thành Thống

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tài chính, tiền tệ, giá cả; kinh tế công nghiệp; nông nghiệp, thủy lợi, thủy sản, lâm nghiệp, phát triển nông thôn; lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; chương trình mục tiêu quốc gia; xuất nhập khẩu, thị trường thương mại trong nước; du lịch, dịch vụ và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

b) Phụ trách theo dõi vùng đồng bằng Sông Cửu Long, vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam;

c) Tham gia Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương; các Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia và Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công.

d) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Cục Phát triển Hợp tác xã; Vụ Tài chính, tiền tệ; Vụ Kinh tế công nghiệp; Vụ Kinh tế nông nghiệp; Vụ Kinh tế dịch vụ.”*

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1469/QĐ-BKHĐT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 08/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1469/QĐ-BKHĐT

271

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
456961