• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1480/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án "Tổ chức bình chọn và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện và cấp tỉnh Sơn La"

Tải về Quyết định 1480/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1480/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 15 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "TỔ CHỨC BÌNH CHỌN VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP HUYỆN VÀ CẤP TỈNH”

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 125/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 17 tháng 6 năm 2009 của liên bộ: Tài chính - Công Thương hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với Chương trình khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 61/TTr-SCT ngày 02 tháng 7 năm 2013; ý kiến tham gia của Sở Tài chính tại Công văn số 2037/STC-HCVX ngày 28 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án "Tổ chức bình chọn và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện và cấp tỉnh", với những nội dung chính sau:

1. Tên Đề án

Tổ chức bình chọn và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện và cấp tỉnh.

2. Đơn vị thực hiện

2.1. Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương

2.2. Đơn vị thực hiện

Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Sơn La.

3. Địa điểm thực hiện

Trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La.

4. Mục tiêu của Đề án

- Nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc trưng tiêu biểu của tỉnh năm 2013; giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu đến với người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, giúp các cấp, các ngành trong tỉnh có cơ sở lập kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, phát triển kinh tế của địa phương; tạo động lực cho cơ sở công nghiệp nông thôn phát huy lợi thế cạnh tranh; sản xuất ra các sản phẩm có năng suất chất lượng cao, mẫu mã đẹp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng; giải quyết việc làm tại chỗ; đóng góp vào phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

- Các đơn vị có sản phẩm đạt giải sẽ được cấp Giấy chứng nhận Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh (Có giá trị trong 02 năm) và các giải thưởng khác kèm theo của Hội đồng bình chọn cấp cấp tỉnh. Được ưu tiên hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công và các nguồn kinh phí khác để đầu tư phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ, thiết bị, xúc tiến thương mại, đào tạo lao động... Bên cạnh đó, còn được đăng tải thông tin tuyên truyền, giới thiệu về sản phẩm trên các ấn phẩm điện tử và bản tin của Sở Công Thương.

5. Nội dung Đề án

5.1. Đối tượng thực hiện

Các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn là các cơ sở sản xuất CN-TTCN nhỏ và vừa; Hợp tác xã; Tổ hợp tác và các hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp trực tiếp đầu tư sản xuất công nghiệp - TTCN tại các xã, thị trấn nơi triển khai đề án.

5.2. Quy mô

Dựa trên cơ sở phân bổ nguồn kinh phí khuyến công tỉnh năm 2013 và qua khảo sát đặc thù phát triển công nghiệp - TTCN của các huyện trong tỉnh, đề án dự kiến tổ chức bình chọn các sản phẩm công nghiệp - TTCN tiêu biểu trên địa bàn 03 huyện; Mộc Châu, Mai Sơn, Mường La với tổng sản phẩm dự kiến tham gia bình chọn ở cấp huyện trên 20 sản phẩm Công nghiệp - TTCN ở các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn. 6 sản phẩm tham gia bình chọn cấp tỉnh và cấp khu vực.

5.2. Nội dung thực hiện

a) Đối với bình chọn sản phẩm tiêu biểu cấp huyện

- Căn cứ vào quá trình khảo sát, đặc thù phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngành nghề nông thôn của từng huyện sản phẩm tham gia bình chọn cấp huyện tối thiểu là 5 đến 7 sản phẩm trên một huyện tham gia bình chọn trên 20 sản phẩm.

- Trên cơ sở căn cứ vào các tiêu chí bình chọn Hội đồng bình chọn cấp huyện chọn ra 3 đến 5 sản phẩm đủ các yếu tố đã quy định đại diện cho bình chọn cấp huyện để tham gia bình chọn sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh.

b) Đối với cấp tỉnh

Hội đồng bình chọn cấp tỉnh dựa trên các sản phẩm của Hội đồng bình chọn cấp huyện. Hội đồng bình chọn cấp tỉnh bình chọn ra 2 đến 3 sản phẩm đủ các yếu tố quy định để tham gia sản phẩm bình chọn tiêu biểu cấp khu vực và Trung ương.

6. Kinh phí thực hiện: 110,00 triệu đồng.

7. Nguồn kinh phí: Sự nghiệp công thương.

8. Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2014.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công thương

Có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch triển khai đề án, chỉ đạo đơn vị thực hiện đảm bảo tiến độ đề án; Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung theo đề án đã được phê duyệt.

2. Sở Tài chính

Có trách nhiệm tham mưu trình Thường trực UBND tỉnh giao dự toán cho đơn vị thực hiện, đảm bảo theo đúng kế hoạch, tiến độ của đề án được duyệt và tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành; Phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án.

3. Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Sơn La

Có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị phối hợp/ thụ hưởng triển khai thực hiện các nội dung công việc theo Đề án được duyệt, sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả thiết thực.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Tài chính; Giám đốc Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ; (Báo cáo)
- TT HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu VT. KTN, Văn. 20 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1480/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Bùi Đức Hải
Ngày ban hành: 15/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1480/QĐ-UBND

206

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207311