• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế


 

Quyết định 1501/QĐ-UBND năm 2013 về mua bảo hiểm y tế cho đối tượng theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP do tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Quyết định 1501/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1501/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 18 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM Y TẾ CHO ĐỐI TƯỢNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 150/2006/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25 tháng 7 năm 2007 của liên bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội - Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Tài chính - Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ;

Xét đề nghị của liên ngành Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh tại Tờ trình số 616/TTr-LĐTBXH-HCCB ngày 09 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mua bảo hiểm y tế cho 12 đối tượng theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ.

(Có Danh sách kèm theo)

Mức mua bảo hiểm y tế bằng 4,5% lương tối thiểu, kinh phí mua bảo hiểm y tế thực hiện theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP do ngân sách địa phương cấp.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh mua thẻ bảo hiểm y tế và bàn giao thẻ cho UBND huyện có đối tượng được hưởng tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính; Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mường La và các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Phó CVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Như Điều 3 (T/h);
- Lưu: VT, VX.SN14b.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

DANH SÁCH

CỰU CHIẾN BINH ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 150/2006/NĐ-CP NGÀY 12/12/2006 CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Ngày, tháng, năm nhập ngũ

Quê quán

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

Đã đối chiếu với chế độ BHYT khác

1

Vì Văn Pâng

1953

01/1972

Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La

Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La

Bệnh viện ĐK Mường La

Không hưởng

2

Lường Văn Chưng

1950

01/1972

Xã Nặm Păm, huyện Mường La

Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La

Bệnh viện ĐK Mường La

Không hưởng

3

Quàng Văn Ngoan

1934

02/1964

Xã Nặm Păm, huyện Mường La

Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La

Bệnh viện ĐK Mường La

Không hưởng

4

Tòng Văn Ón

1943

01/1972

Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La

Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La

Bệnh viện ĐK Mường La

Không hưởng

5

Lò Văn Tủa

1930

02/1964

Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La

Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La

Bệnh viện ĐK Mường La

Không hưởng

6

Lò Văn Pành

1931

12/1958

Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La

Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La

Bệnh viện ĐK Mường La

Không hưởng

7

Lò Văn Tỉu

1952

4/1968

Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La

Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La

Bệnh viện ĐK Mường La

Không hưởng

8

Lò Văn Xương

1949

01/1972

Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La

Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La

Bệnh viện ĐK Mường La

Không hưởng

9

Vì Văn Lưa

1941

3/1966

Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La

Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La

Bệnh viện ĐK Mường La

Không hưởng

10

Lò Văn È

1944

02/1964

Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La

Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La

Bệnh viện ĐK Mường La

Không hưởng

11

Lò Văn Xiên

1939

4/1961

Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La

Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La

Bệnh viện ĐK Mường La

Không hưởng

12

Quàng Văn Sương

1950

5/1971

Xã Nặm Păm, huyện Mường La

Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La

Bệnh viện ĐK Mường La

Không hưởng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1501/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Nguyễn Ngọc Toa
Ngày ban hành: 18/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1501/QĐ-UBND

103

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207473