• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Quyết định 1505/QĐ-UBND năm 2013 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014 do tỉnh Bình Phước ban hành

Tải về Quyết định 1505/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1505/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2013-2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 15/01/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2125/TTr-SGDĐT ngày 12/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014 (có bảng phân bổ chỉ tiêu kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng: VHXH, KTTH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Phong

 

NỘI DUNG

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CƠ BẢN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2013-2014
(Kèm theo Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN TRƯỜNG, LỚP VÀ HỌC SINH:

Tiêu chí đầu năm

Tổng số

M/Giáo Nhà trẻ

Tiểu học

THCS

THPT

Ghi chú

Trường

443

136

171

104

33

Cả tư thục

Lớp/nhóm

7.461

1.182

3.580

1.904

791

 

Học sinh đầu năm

222.205

39.209

93.712

62.437

26.847

 

II. TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA:

+ Năm học 2012-2013 toàn tỉnh phấn đấu công nhận thêm 16 trường đạt chuẩn quốc gia gồm: 07 trường mầm non, 07 trường tiểu học (trong đó có 02 trường ngoài chỉ tiêu giao), 04 trường THCS, nâng tổng số trường chuẩn quốc gia toàn tỉnh lên 63/430 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 14,65% (và công nhận lại 03 trường).

+ Năm học 2013-2014: Toàn tỉnh phấn đấu công nhận mới: 24 trường chuẩn. Trong đó: Mầm non thêm: 04 trường; tiểu học: 07 trường; THCS: 07 trường; THPT: 06 trường;

Nâng tổng số trường chuẩn quốc gia toàn tỉnh lên: 87/431 trường, đạt tỷ lệ 19/72 % (không tính TTGDTX và tư thục);

1. Khối huyện:

1. Thị xã Đồng Xoài: Mầm non Hướng Dương, THCS Tân Đồng;

2. Thị xã Phước Long: TH Phước Tín A;

3. Thị xã Bình Long: TH Thanh Phú A và THCS Thanh Lương;

4. Huyện Chơn Thành: THCS Minh Long, TH Minh Thành, TH Minh Thắng, MN Minh Thành;

5. Huyện Bù Gia Mập: MN Phú Riềng B, TH Hai Bà Trưng, THCS Bù Nho;

6. Huyện Lộc Ninh: TH TT Lộc Ninh A;

7. Huyện Hớn Quản: Mầm non Tân Hiệp, THCS Đồng Nơ;

8. Huyện Bù Đăng: THCS Phan Bội Châu;

9. Huyện Đồng Phú: TH Tân Lập B;

10. Huyện Bù Đốp: THCS Thanh Bình;

11. Công nhận lại: (Đã đạt mức 1):

- Thị xã Đồng Xoài: TH Tân Bình;

- Thị xã Phước Long: TH Chu Văn An;

- Huyện Chơn Thành: TH Chơn Thành A, TH Minh Hưng A;

- Huyện Lộc Ninh: TH Lộc Hiệp;

- Huyện Bù Gia Mập: TH Long Hà A;

- Huyện Bù Đốp: TH Thanh Bình A;

2. Khối trường trực thuộc Sở GD&ĐT:

- Trường THPT Bình Long

- Trường THPT Chơn Thành

- Trường THPT Đồng Xoài

- Trường THPT Đồng Phú

- Trường THPT Phước Bình

- Trường THPT Lộc Thái

III. TỶ LỆ HỌC SINH BỎ HỌC:

1. Tỷ lệ bỏ học chung của tỉnh:

Cấp học

Tiểu học

THCS
(Khối huyện)

THPT&PTTH

Toàn tỉnh

 

TSHS

Tỷ lệ

TSHS

Tỷ lệ

TSHS

Tỷ lệ

TSHS

Tỷ lệ

93.712

0,05 %

57.706

0,8 %

31.772

1,03

183.190

0,46

2. Tỷ lệ nghỉ bỏ học các trường thuộc khối phòng Giáo dục và Đào tạo: (Giao UBND huyện, thị xã chỉ đạo, tổ chức thực hiện)

STT

Tên đơn vị

Bậc tiểu học

Bậc THCS

Tổng số học sinh

Tỷ lệ bỏ học

Tổng số học sinh

Tỷ lệ bỏ học

1

Thị xã Đồng Xoài

8.700

0

6.451

0,3

2

Thị xã Phước Long

6.242

0

3.767

0,5

3

TX. Bình Long

4.669

0,04

3.764

0,4

4

Huyện Chơn Thành

6.828

0,03

3.709

0,6

5

Huyện Đồng Phú

7.738

0,01

4.192

0,3

6

Huyện Bù Đốp

5.300

0,08

3.167

1,9

7

Huyện Bù Gia Mập

17.958

0,09

10.331

1,2

8

Huyện Lộc Ninh

10.601

0,15

7.828

0,9

9

Huyện Hớn Quản

8.850

0,01

5.700

0,5

10

Huyện Bù Đăng

16.826

0,05

8.797

1,2

 

Cộng

93.712

0,05

57.706

0,8

3. Tỷ lệ nghỉ bỏ học khối các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: (Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, tổ chức, thực hiện)

STT

Tên Đơn vị

Tổng Số HS
(kể cả C.2)

Số HS bỏ học chung

Tỷ lệ bỏ học chung

1

THPT chuyên Quang Trung

806

0

0,0

2

THPT chuyên Bình Long

215

0

0,0

3

THPT Đồng Xoài

1417

11

0,77

4

THPT Chu Văn An

720

08

1,1

5

THPT Trần Phú

680

08

1,2

6

THPT Lê Quý Đôn

750

10

1,3

7

THPT Nguyễn Du

1200

11

0,9

8

THPT Phước Long

819

08

0,98

9

THPT Chơn Thành

707

04

0,57

10

THPT Thanh Hòa

1049

10

1,0

11

THPT Nguyễn Huệ

960

10

1,0

12

THPT Phú Riềng

900

08

0,9

13

THPT Đồng Phú

1100

10

0,9

14

THPT Hùng Vương

1576

06

0,4

15

THPT Nguyễn Hữu Cảnh

1050

12

1,15

16

THPT Bù Đăng

1400

13

0,9

17

THPT Lộc Ninh

1450

15

1,0

18

THPT Nguyễn Khuyến

850

09

1,0

19

THPT DTNT tỉnh

336

01

0,29

20

THPT Bình Long

1370

07

0,5

21

THPT Phước Bình

1605

05

0,3

22

THPT Lộc Thái

865

09

1,0

23

THPT Ngô Quyền

465

06

1,3

24

THPT Thống Nhất

508

08

1,5

25

THPT Lộc Hiệp

561

08

1,4

26

PT Cấp 2/3 Lương Thế Vinh

1483

30

2,0

27

PT Cấp 2/3 Tân Tiến

1064

15

1,5

28

PT Cấp 2/3 Đăng Hà

847

24

2,8

29

PT Cấp 2/3 Đồng Tiến

1047

10

1,0

30

PT Cấp 2/3 Đa Kia

1170

24

2,5

31

PT Cấp 2/3 Đắc Ơ

1407

35

2,0

32

Võ Thị Sáu

815

16

2,0

33

PT Cấp 2/3 Nguyễn Bỉnh Khiêm

580

08

1,5

 

Cộng

31.772
C.2:4.731

326

1,03

IV. TỶ LỆ PHỔ CẬP GIÁO DỤC:

1. Các xã, phường, thị trấn thực hiện phổ cập mầm non 5 tuổi trong năm học 2013-2014:

1.1. Thị xã Phước Long: Phường Phước Bình, phường Phước Long;

1.2. Thị xã Đồng Xoài: Tiếp tục duy trì 8/8 xã, phường, tỷ lệ 100%.

1.3. Thị xã Bình Long: Xã Thanh Lương;

1.4. Huyện Bù Đăng: Thị trấn Đức Phong, xã Đoàn Kết, Đồng Nai, Đường 10, Đak Nhau, Bình Minh.

1.5. Huyện Bù Đốp: Xã Thiện Hưng, Xã Thanh Hòa;

1.6. Huyện Bù Gia Mập: xã Long Bình, Long Hà, Đức Hạnh, Phú Văn, Bình Sơn, Long Hưng, Bình Thắng;

1.7. Huyện Lộc Ninh: Xã Lộc Quang, Lộc Thạnh, Lộc Thuận;

1.8. Huyện Đồng Phú: Xã Thuận Lợi;

1.9. Huyện Hớn Quản: Xã Tân Hiệp, Tân Hưng;

1.10. Huyện Chơn Thành: Xã Quang Minh, xã Nha Bích;

2. Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi:

Có 12 đơn vị xã, phường phấn đấu đạt chuẩn.

+ Thị xã Đồng Xoài: Tiếp tục duy trì 8/8 xã, phường đạt chuẩn;

+ Thị xã Phước Long: Tiếp tục duy trì 7/7 xã, phường đạt chuẩn;

+ Thị xã Bình Long: Tiếp tục duy trì 6/6 xã, phường đạt chuẩn;

+ Huyện Chơn Thành; Tiếp tục duy trì 9/9 xã, phường đạt chuẩn;

+ Huyện Đồng Phú: Tiếp tục duy trì 11/11 xã, phường đạt chuẩn;

+ Huyện Bù Đăng: Xã Đắk Nhau, Đường 10, Đoàn Kết, Nghĩa Bình, Minh Hưng;

+ Huyện Bù Đốp: Xã Tân Tiến, xã Hưng Phước;

+ Huyện Bù Gia Mập: Xã Phước Minh, Đak-Ơ, Phú Văn;

+ Huyện Hớn Quản: Xã Minh Tâm, Tân Hiệp.

3. Phổ cập trung học cơ sở: Tiếp tục duy trì 111/111 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập THCS, tỷ lệ 100%;

4. Phổ cập trung học phổ thông: Có huyện Bù Gia Mập (xã Bù Nho).

5. Thực hiện Đề án nông thôn mới: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã có trách nhiệm tham mưu UBND huyện, thị xã chỉ đạo và đầu tư để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới về giáo dục đối với các trường thuộc các xã tham gia. Cụ thể:

- Đồng Xoài: Tiến Hưng, Tân Thành.

- Bình Long: Thanh Lương, Thanh Phú.

- Phước Long: Phước Tín, Long Giang.

- Đồng Phú: Tân Phước, Tân Lập, Thuận Phú.

- Lộc Ninh: Lộc Hiệp, Lộc Hưng.

- Bù Đốp: Tân Thành, Tiến Thành.

- Bù Đăng: Đức Liểu, Minh Hưng.

- Bù Gia Mập: Phú Nghĩa, Bù Gia Mập.

- Chơn Thành: Minh Hưng, Minh Thành.

- Hớn Quản: An Khương, Thanh Bình./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1505/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Nguyễn Huy Phong
Ngày ban hành: 16/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1505/QĐ-UBND

102

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207348