• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1507/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực Tài chính do tỉnh Thái Bình ban hành

Tải về Quyết định 1507/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1507/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 26 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 235/TTr-STC ngày 20/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 02 (hai) thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực Tài chính, gồm:

- 01 (một) thủ tục hành chính liên thông cùng cấp;

- 01 (một) thủ tục hành chính liên thông giữa các cấp,

(có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ:
- CT, các PCT UBND t
nh;
- LĐVP ĐĐB
QH, HĐND và UBND tnh;
- Tr
ung tâm PV HCC tỉnh
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, NCKS
TT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Thận

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình).

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan giải quyết

Quyết định công bố của UBND tỉnh

Cơ quan, đơn vị phối hợp giải quyết

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

I. TTHC liên thông cùng cấp

 

1

Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

x

 

 

Số 3054/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Kho bạc nhà nước tỉnh.

II. TTHC liên thông giữa các cấp

 

1

Đăng ký cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

x

 

 

Số 3054/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Bộ Tài chính

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1507/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Nguyễn Khắc Thận
Ngày ban hành: 26/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1507/QĐ-UBND

72

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452151