• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 152/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình

Tải về Quyết định 152/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 14 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ vthực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tnh Quảng Bình ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thng thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 16/TTr-SLĐTBXH ngày 08/01/2021 và Chánh văn phòng UBND tnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 03 (ba) quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm lập Danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ liên thông ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời, tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND t
ỉnh;
- Cổng thông tin đi
n tử tnh;
- Lưu: VT, KGVX, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ An Phong

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

Phần I

DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG

STT

Tên TTHC liên thông giải quyết giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội tỉnh

Trang

1

Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

2

2

Thủ tục hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp

4

3

Thủ tục hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

6

 

Phần II

NỘI DUNG QUY TRÌNH QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT TTHC

Quy trình số 01.SLĐTB&XH

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYT THỦ TỤC

Giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Áp dụng tại các cơ quan: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo him xã hội tnh

Quy trình lần lưt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC

TT

Đối tượng thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

1

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐTB&XH

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện t. Chuyển hồ sơ đến Thanh tra Sở.

02 giờ làm việc

2

Chánh Thanh tra Sở LĐTB&XH

Chánh Thanh tra Sở phân công Thanh tra viên xử lý

02 giờ làm việc

3

Thanh tra viên Sở LĐTB&XH

Thanh tra viên thụ lý hồ sơ, thẩm định các điều kiện. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật thì dự thảo quyết định việc hỗ trợ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản (mẫu phiếu) yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết gửi tổ chức, cá nhân thông qua Trung tâm Hành chính công tỉnh.

02 ngày làm việc

4

Chánh Thanh tra Sở LĐTB&XH

Chánh Thanh tra Sở phê duyệt kết quả (ký nháy văn bản giấy) và trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.

01 ngày làm việc

5

Lãnh đạo Sở LĐTB&XH

Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả và chuyển hồ sơ cho Thanh tra viên

04 giờ làm việc

6

Thanh tra viên Sở LĐTB&XH

Thanh tra viên thụ lý hoàn thiện hồ sơ và chuyển hồ sơ, kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐTB&XH tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

02 giờ làm việc

7

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐTB&XH

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐTB&XH tại Trung tâm Hành chính công chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Bảo hiểm xã hội tỉnh

02 giờ làm việc

8

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của BHXH tỉnh

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tại Trung tâm Hành chính công chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội.

04 giờ làm việc

9

Chuyên viên Phòng Chế độ BHXH

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Phòng Chế độ BHXH xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo phê duyệt danh sách giải quyết chi trả và chuyển hồ sơ về Phòng Kế hoạch - Tài chính

03 ngày làm việc

10

Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính

Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính kiểm tra, đối chiếu hồ sơ với dữ liệu, thực hiện chuyển tiền vào tài khoản đơn vị sử dụng lao động và trả kết quả cho cán bộ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của BHXH tỉnh tại Trung tâm Hành chính công

01 ngày làm việc

11

Bộ phận tiếp nhận hsơ của BHXH tỉnh

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của BHXH tỉnh tại Trung tâm Hành chính công chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Sở LĐTB&XH

04 giờ làm việc

12

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐTB&XH

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐTB&XH tại Trung tâm Hành chính công:

- Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân về kết quả

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Thanh tra Sở, Sở LĐTB&XH để lưu hồ sơ, vào stheo dõi.

04 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày làm vic

Quy trình số 02.SLĐTB&XH

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC

Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp

Áp dụng tại các quan: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội tỉnh

Quy trình ln lượt theo thứ tự từng quan tham gia giải quyết TTHC

TT

Đối tưng thực hin

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

1

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐTB&XH

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. Chuyển hồ sơ đến Thanh tra Sở.

02 giờ làm việc

2

Chánh Thanh tra Sở LĐTB&XH

Chánh Thanh tra Sở phân công Thanh tra viên xử lý

02 giờ làm việc

3

Thanh tra viên Sở LĐTB&XH

Thanh tra viên thụ lý hồ sơ, thẩm định các điều kiện. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật thì dự thảo quyết định việc hỗ trợ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản (mẫu phiếu) yêu cầu bsung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết gửi tổ chức, cá nhân thông qua Trung tâm Hành chính công tỉnh.

02 ngày làm việc

4

Chánh Thanh tra Sở LĐTB&XH

Chánh Thanh tra Sở phê duyệt kết quả (ký nháy văn bản giấy) và trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.

01 ngày làm việc

5

Lãnh đạo Sở LĐTB&XH

Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả và chuyển hồ sơ cho Thanh tra viên.

04 giờ làm việc

6

Thanh tra viên Sở LĐTB&XH

Thanh tra viên thụ lý hoàn thiện hồ sơ và chuyển hồ sơ, kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐTB&XH tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

02 giờ làm việc

7

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐTB&XH

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐTB&XH tại Trung tâm Hành chính công chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Bảo hiểm xã hội tỉnh.

02 giờ làm việc

8

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của BHXH tỉnh

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tại Trung tâm Hành chính công chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Phòng Chế độ BHXH.

04 giờ làm việc

9

Chuyên viên Phòng Chế độ BHXH

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Phòng Chế độ BHXH xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo phê duyệt danh sách giải quyết chi trả và chuyển hồ sơ về Phòng Kế hoạch - Tài chính.

03 ngày làm việc

10

Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính

Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính kiểm tra, đối chiếu hồ sơ với dữ liệu, thực hiện chuyển tiền vào tài khoản đơn vị sử dụng lao động và trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của BHXH tại Trung tâm Hành chính công.

01 ngày làm việc

11

Bộ phận tiếp nhận hsơ của BHXH tnh

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của BHXH tỉnh tại Trung tâm Hành chính công chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Sở LĐTB&XH.

04 giờ làm việc

12

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐTB&XH

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐTB&XH tại Trung tâm Hành chính công:

- Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân về kết quả.

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Thanh tra Sở, Sở LĐTB&XH để lưu hồ sơ, vào s theo dõi.

04 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

Quy trình số 03.SLĐTB&XH

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC

Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Áp dụng tại các cơ quan: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội tỉnh

Quy trình lần lượt theo thtự từng quan tham gia giải quyết TTHC

TT

Đối tưng thực hin

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

1

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐTB&XH

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. Chuyển hồ sơ đến Thanh tra Sở.

02 giờ làm việc

2

Chánh Thanh tra Sở LĐTB&XH

Chánh Thanh tra Sở phân công Thanh tra viên xử lý

02 giờ làm việc

3

Thanh tra viên Sở LĐTB&XH

Thanh tra viên thụ lý hồ sơ, thẩm định các điều kiện. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật thì dự thảo quyết định việc hỗ trợ. Nếu hồ sơ chưa hp lệ thì có văn bản (mẫu phiếu) yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết gửi tổ chức, cá nhân thông qua Trung tâm Hành chính công tỉnh.

02 ngày làm việc

4

Chánh Thanh tra Sở LĐTB&XH

Chánh Thanh tra Sở phê duyệt kết quả (ký nháy văn bản giấy) và trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.

01 ngày làm việc

5

Lãnh đạo Sở LĐTB&XH

Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả và chuyển hồ sơ cho Thanh tra viên

04 giờ làm việc

6

Thanh tra viên Sở LĐTB&XH

Thanh tra viên thụ lý hoàn thiện hồ sơ và chuyển hồ sơ, kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐTB&XH tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

02 giờ làm việc

7

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐTB&XH

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐTB&XH tại Trung tâm Hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Bảo hiểm xã hội tỉnh

02 giờ làm việc

8

Bộ phận tiếp nhận hsơ của BHXH tỉnh

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tại Trung tâm Hành chính công chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Phòng Chế độ BHXH.

04 giờ làm việc

9

Chuyên viên Phòng Chế độ BHXH

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Phòng Chế độ BHXH xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo phê duyệt danh sách giải quyết chi trả và chuyển hồ sơ về Phòng Kế hoạch - Tài chính

03 ngày làm việc

10

Chuyên viên Phòng Kế hoạch - i chính

Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính kiểm tra, đối chiếu hồ sơ với dữ liệu, thực hiện chuyển tiền vào tài khoản đơn vị sử dụng lao động và trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của BHXH tại Trung tâm Hành chính công.

01 ngày làm việc

11

Bộ phận tiếp nhận hsơ của BHXH tỉnh

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của BHXH tỉnh tại Trung tâm Hành chính công chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Sở LĐTB&XH

04 giờ làm việc

12

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐTB&XH

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐTB&XH tại Trung tâm Hành chính công:

- Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân về kết quả

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Thanh tra Sở, Sở LĐTB&XH để lưu hồ sơ, vào s theo dõi.

04 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 152/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình   Người ký: Hồ An Phong
Ngày ban hành: 14/01/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 152/QĐ-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467856