• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


 

Quyết định 153/QĐ-TTg giao dự toán thu, chi năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 153/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 153/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NĂM 2015 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 37/2012/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập đối với ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2012-2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại văn bản số 19033/BTC-HCSN ngày 29 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ tiêu dự toán thu, chi năm 2015 như sau:

(Đơn vị: Triệu đồng)

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

I

TỔNG SỐ THU

233.665.000

1

Thu bảo hiểm xã hội bắt buộc

136.028.000

2

Thu bảo hiểm xã hội tự nguyện

897.000

3

Thu bảo hiểm y tế

58.028.000

4

Thu bảo hiểm thất nghiệp

8.712.000

5

Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư tài chính

30.000.000

II

TỔNG SỐ CHI

171.587.000

1

Chi bảo hiểm xã hội từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc

101.552.000

2

Chi bảo hiểm xã hội tự nguyện

190.000

3

Chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

58.690.000

4

Chi bảo hiểm thất nghiệp

4.408.000

5

Chi quản lý bộ máy

5.397.000

5.1

Chi theo chế độ hiện hành

4.965.000

 

- Chi thường xuyên theo định mức

2.710.374

 

- Chi đặc thù

1.863.576

 

- Chi không thường xuyên

391.050

5.2

Chi thực hiện nhiệm vụ phát sinh trong năm 2015

432.000

 

- Chi thực hiện Đề án tuyên truyền, phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

250.000

 

- Chi thực hiện thí điểm giao dịch điện tử trong việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

182.000

6

Chi đầu tư phát triển

1.350.000

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính:

a) Trường hợp trong năm 2015, Nhà nước ban hành chính sách, chế độ làm thay đổi dự toán đã giao, Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh chỉ tiêu dự toán thu, chi cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam tương ứng với mức điều chỉnh theo chế độ mới và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện;

b) Căn cứ báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về số thẻ bảo hiểm y tế đã phát hành, số tiền thu của học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục do Bộ, cơ quan Trung ương quản lý trong năm 2015 và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng cho đối tượng này theo chế độ quy định để chuyển kinh phí vào quỹ bảo hiểm y tế từ nguồn dự toán chi sự nghiệp y tế của ngân sách trung ương năm 2015 đã được Quốc hội quyết định.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Y tế:

a) Rà soát danh mục thuốc, vật tư y tế thiết yếu và danh mục dịch vụ kỹ thuật cao để bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và phù hợp khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính sớm ban hành Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc bảo đảm theo đúng quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế và phù hợp với lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về Cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập...

3. Giao Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

a) Triển khai đồng bộ các hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động qua hệ thống thông tin đại chúng, cơ quan chính trị từ trung ương đến địa phương nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về quyền lợi và nghĩa vụ, mức đóng, trách nhiệm đóng, mức hưởng, thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

b) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc thí điểm giao dịch điện tử trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ đẩy mạnh cải cách hành chính để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;

c) Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các cấp thực hiện chi trả đầy đủ và kịp thời theo đúng chế độ quy định cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn khoản chi phí lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế;

d) Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định của pháp luật về quản lý đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng cho năm ngân sách 2015.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự toán thu, chi năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo đúng quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban về các vấn đề xã hội QH;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- BHXH thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KTTH (3b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 153/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 153/QĐ-TTg

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
264443