• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Phòng chống tội phạm

 

Quyết định 1533/QĐ-BCĐ năm 2016 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bắc Giang

Tải về Quyết định 1533/QĐ-BCĐ
Bản Tiếng Việt

UBND TỈNH BẮC GIANG
BAN CHỈ ĐẠO PCTP, TNXH
VÀ XDPTTDBVANTQ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1533/QĐ-BCĐ

Bắc Giang, ngày 27 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TỈNH BẮC GIANG

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Xét đề nghị của Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Quy chế hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-BCĐ ngày 14/4/2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bắc Giang.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3 (CAT: 5b);
- TT Ban Chỉ đạo TW (V28-BCA);
- CT, các PCT
UBND tỉnh;
- BCĐ các huyện, TP;
- Lưu: VT, NC, TT BCĐ (PV11).

TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Lê Ánh Dương

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TỈNH BẮC GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1533/QĐ-BCĐ ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc tỉnh Bắc Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định nguyên tắc, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ trong hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bắc Giang (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) và được áp dụng cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và các sở, ban ngành, đoàn thể, tổ chức có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ; các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và phát huy chức năng, nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đoàn thể thành viên cũng như chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo đối với lĩnh vực, công tác được Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 3. Phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo hoạt động theo quy định tại các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; các quy định và hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương về thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; gắn hoạt động của Ban Chỉ đạo với chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn toàn tỉnh.

Công an tỉnh là Cơ quan thường trực (đặt tại Phòng Tham mưu) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, triển khai thực hiện công tác phòng, chng tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người và công tác cai nghiện ma túy; đồng thời tổng hợp chung về tình hình, kết quả công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống ma túy, mại dâm.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu thực hiện, triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO, THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO VÀ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

a) Ban Chỉ đạo có chức năng tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

b) Chđạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà nước; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

c) Ban hành kế hoạch phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS và xây dng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong từng thi kỳ; chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác.

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Ban Chỉ đạo

a) Theo dõi tiến độ, tổng hợp tình hình, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố; định kỳ báo cáo các Ban Chỉ đạo ở Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo quy định;

b) Tổng hp xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo. Đề xuất tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết của Ban Chỉ đạo, các cuộc họp đột xuất khi có yêu cầu; các hình thức khen thưởng, động viên đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Ban Chỉ đạo

1. Trưởng Ban Chỉ đạo

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, các Ban Chỉ đạo Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về hoạt động của Ban Chỉ đạo và kết quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh;

b) Phân công nhiệm vụ cho các thành viên, điều hành toàn bộ các mặt hoạt động của Ban Chỉ đạo và đôn đốc các thành viên thực hiện nhiệm vụ;

c) Triệu tập, chủ trì các cuộc họp, giao ban định kỳ, đột xuất do Ban Chỉ đạo tổ chức hoặc do các Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức;

d) Chỉ đạo công tác phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, phối hợp giữa Ban Chỉ đạo với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể khác trong việc triển khai và thực hiện phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh;

đ) Ký, duyệt các văn bản của Ban Chỉ đạo theo quy định.

2. Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo

a) Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo khi được Trưởng Ban Chỉ đạo ủy quyền hoặc phân công;

b) Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động của Ban Chỉ đạo theo hướng dẫn của các Ban Chỉ đạo Trung ương và các kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện nhiệm vụ được Trưởng Ban phân công;

c) Chủ động hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố trong việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh;

d) Triệu tập thành phần, chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo khi được Trưởng Ban phân công. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan Thường trực và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo;

đ) Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo ký, duyệt các văn bản của Ban Chỉ đạo khi được Trưởng Ban ủy quyền;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

3. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

a) Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo khi được Trưởng Ban ủy quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Trưởng Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện nhiệm vụ;

b) Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng đề xuất, triển khai, báo cáo hoạt động các chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ của ngành được Ban Chỉ đạo phân công, cụ thể như sau:

- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người và công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn, công tác điều trị nghiện ma túy bằng chất thay thế tại các cơ sở thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý. Tổng hp chung kết quả công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống ma túy, mại dâm; phục vụ hoạt động theo chỉ đạo của y ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Sở Y tế chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống HIV/AIDS; chỉ đạo phối hợp lập hồ sơ cai nghiện ma túy và tổ chức điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại các cơ sở do ngành Y tế quản lý;

- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chịu trách nhiệm công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên của các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng, chống HIV/AIDS và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh; phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện công tác nhận, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập tại cộng đồng dân cư;

- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Giám đốc Công an tỉnh chịu trách nhiệm về các công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo phân công của Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo. Phục vụ hoạt động theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

c) Tổ chức chỉ đạo, hưng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ban Chỉ đạo huyện, thành phố trong việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS và xây dng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn và thực hiện nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban phân công;

d) Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo duyệt, ký các kế hoạch, báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, báo cáo tổng kết các chuyên đề được phân công phụ trách.

4. Ủy viên Ban Chỉ đạo

a) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện tốt các nhiệm vụ được Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phân công; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình;

b) Tham gia đầy đủ các cuộc họp, giao ban của Ban Chỉ đạo, các cuộc kiểm tra do Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phân công;

c) Chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, đơn vị được phân công phụ trách thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

d) Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định;

đ) Chỉ đạo lồng ghép các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công trong các hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo thành lập Tổ giúp việc gồm lãnh đạo cấp phòng của một số sở, cơ quan, đoàn thể thuộc tỉnh.

2. Nhiệm vụ của Tổ giúp việc:

a) Giúp Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo định kỳ và đột xuất;

b) Nghiên cứu, đề xuất các chương trình, kế hoạch công tác hàng quý, năm của Ban Chỉ đạo; chủ động nắm và dự báo chính xác tình hình, xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết theo nhiệm vụ được giao;

c) Giúp Ban Chỉ đạo điều phối, đôn đốc các hoạt động thuộc nội dung kế hoạch của Ban Chỉ đạo đã đề ra;

d) Chun bị nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo; giúp Ban Chỉ đạo phát hành, quản lý, lưu trữ các văn bản, tài liệu của Ban Chỉ đạo tỉnh;

đ) Giúp Ban Chỉ đạo theo dõi tiến độ, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo huyện, thành phố;

e) Tham mưu cho Ban Chỉ đạo về các vấn đề có liên quan giữa các đơn vị, địa phương trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc ở địa phương;

g) Giúp Ban Chỉ đạo lập kế hoạch, dự trù, phân bổ kinh phí hoạt động, thực hiện các dự án, đề án, chương trình, kế hoạch; đồng thời hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc sử dụng kinh phí đảm bảo đúng quy định;

l) Đảm bảo thông tin giữa các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh với Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố.

Chương III

CÔNG TÁC KIỂM TRA, HƯỚNG DẪN

Điều 7. Kiểm tra, hướng dẫn công tác đối với Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố

1. Hàng năm, giao Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lịch, thành phần, nội dung kiểm tra về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với các Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành.

2. Các thành viên được phân công là Trưởng Đoàn kiểm tra chủ động liên hệ Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố thống nhất thời gian tiến hành kiểm tra, đồng thời gửi lịch và báo cáo kết quả kiểm tra với Trưởng Ban Chỉ đạo và Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

Điều 8. Kiểm tra, hướng dẫn theo chuyên đề do các sở, ban, ngành phụ trách

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tiến hành kiểm tra nhng nội dung chuyên đề riêng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể khi tổ chức kiểm tra những nội dung chuyên đề riêng đề nghị gửi lịch về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trước thời gian tiến hành kiểm tra 05 ngày, gi kết quả kiểm tra về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp, theo dõi.

Chương IV

CHẾ ĐỘ HỌP VÀ THÔNG TIN BÁO CÁO

Điều 9. Họp Ban Chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo tỉnh họp giao ban định kỳ 6 tháng 1 lần để kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác cho thời gian tiếp theo; thành phần dự họp định kỳ gồm tất cả thành viên Ban Chỉ đạo và một số thành viên Tổ giúp việc có liên quan. Ban Chỉ đạo tổ chức các cuộc họp đột xuất do Trưởng Ban Chỉ đạo triệu tập hoặc do các Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức trực tuyến đến địa phương.

2. Thành phần dự các cuộc họp, giao ban chuyên đề công tác theo chỉ đạo của các Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc theo triệu tập của Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc theo đề xuất của cơ quan theo dõi chuyên đề (Công an tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh) không nhất thiết phải triệu tập tất cả các thành viên Ban Chỉ đạo dự họp, giao ban.

Điều 10. Chế độ thông tin báo cáo

1. Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ (6 tháng và 01 năm), báo cáo đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các báo cáo gửi Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng thời gửi Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh để tổng hợp, báo cáo cấp trên theo quy định.

2. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và cấp trên theo quy định.

3. Giao Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng báo cáo 06 tháng, 01 năm về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Ban Chỉ đạo tỉnh. Đồng thời, xây dựng các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

4. Giao Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp vi các đơn vị, địa phương xây dựng báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

5. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị, địa phương xây dựng các báo cáo tổng hợp của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Điều 11. Điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo

1. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh được bố trí từ nguồn kinh phí địa phương theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan thống nhất quản lý, sử dụng, phân bổ kinh phí được cấp đảm bảo đúng mục đích và quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Quy định thẩm quyền sử dụng con dấu

1. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh.

2. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể được sử dụng con dấu của sở, ban, ngành, đoàn thể mình.

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh căn cứ Quy chế này để tổ chức các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện để các thành viên Ban Chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, thấy phát sinh những nội dung chưa phù hợp, cần sửa đổi, bổ sung, thành viên Ban Chỉ đạo kịp thời phản ánh về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh để tổng hợp, báo cáo, đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1533/QĐ-BCĐ   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang   Người ký: Lê Ánh Dương
Ngày ban hành: 27/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Hình sự, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1533/QĐ-BCĐ

214

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326051