• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

 

Quyết định 1539/QĐ-UBND năm 2013 Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất sát giá thị trường để xác định đơn giá thuê đất cho tổ chức đã hết thời gian ổn định đơn giá thuê đất trên địa bàn huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng

Tải về Quyết định 1539/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1539/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT SÁT GIÁ THỊ TRƯỜNG ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT CHO CÁC TỔ CHỨC ĐÃ HẾT THỜI GIAN ỔN ĐỊNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẢO LÂM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 142/2005/NĐCP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư 94/2001/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 142/2005/NĐCP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1832/TTr-STC ngày 12 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất sát giá thị trường (Ktt) để xác định đơn giá thuê đất cho các tổ chức đã hết thời gian ổn định đơn giá thuê đất trên địa bàn huyện Bảo Lâm; cụ thể như sau:

Số TT

Đơn vị thuê - Vị trí lô đất - Loại đất

Ktt

(lần)

01

Hợp tác xã dịch vụ An Lạc - Thuộc thửa số 465, tờ bản đồ 32 (F.139.IV), thôn 3 xã Lộc An - Đất cơ sở SXKD

2,20

02

Công ty TNHH TNDV Tiên Phong - Thuộc các thửa đất số 1 và 3, tờ bản đồ, ĐCCS số 1 và 2, thuộc tiểu khu 454, 455 xã Lộc Tân - Đất cơ sở SXKD và đất lâm nghiệp

1,40

03

Trường Đại học dân lập Hồng Bàng - Thuộc tiểu khu 488, xã Lộc Thành - Đất cơ sở SXKD

1,80

04

Công ty TNHH An Việt - Thuộc thửa đất số 01, tờ bản đồ ĐCCS số 02, thuộc tiểu khu 454 và 455, xã Lộc Tân - Đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp

1,40

05

Công ty TNHH may thêu thương mại Lan Anh - Thuộc các thửa số 412, 413, 414, 321, 322, 466, 467, 468 tờ bản đồ số 14, 15, 22 xã Lộc Tân - Đất lâm nghiệp

1,80

06

Quỹ tín dụng nhân dân Lộc An - Thuộc thửa số 1074, tờ bản đồ số 32 (F.139.IV), thôn 3, xã Lộc An - Đất cơ sở SXKD

2,20

 

Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre - Các thửa đất thuộc xã Lộc Tân (thuê theo Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 22/01/2008 của UBND tỉnh) thuê:

 

 

- Đất cơ sở SXKD

2,00

 

- Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, khu vực 2, vị trí 1

1,80

 

- Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, khu vực 2, vị trí 2

1,60

 

- Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, khu vực 2, vị trí 3

1,40

 

- Đất rừng sản xuất

1,80

Điều 2. Căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất sát giá thị trường (Ktt) được phê duyệt tại Điều 1 nêu trên và giá đất tại thời điểm thuê đất, Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành xác định đơn giá cho thuê đất để Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục Thuế; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TC, ĐC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1539/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 16/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1539/QĐ-UBND

113

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204885