• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch đô thị


 

Quyết định 154/2014/QĐ-UBND phê duyệt Đề án đặt tên đường, tên phố thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 1)

Tải về Quyết định 154/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 154/2014/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 5 năm 2014.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, TÊN PHỐ THỊ TRẤN HỒ, HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH (GIAI ĐOẠN 1)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, tên phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hoá Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh (khoá XVII), kỳ họp thứ 11 về việc đặt tên đường, tên phố thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 1);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án đặt tên đường, tên phố thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 1), cụ thể như sau:

1. Đặt tên mới cho 07 tuyến đường, gồm:

- Đường Thiên Đức;

- Đường Vương Văn Trà;

- Đường Lạc Long Quân;

- Đường Âu Cơ;

- Đường Kinh Dương Vương;

- Đường Siêu Loại;

- Đường Hai Bà Trưng.

2. Đặt tên mới cho 04 tuyến phố. gồm:

- Phố Nguyễn Chí Tố;

- Phố Nguyễn Quang Bật;

- Phố Dương Như Châu;

- Phố Nguyễn Cư Đạo.

(Có phụ lục chi tiết biểu thống kê tên 07 tuyến đường và 04 tuyến phố đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; UBND huyện Thuận Thành theo chức năng và nhiệm vụ, tổ chức gắn biển tên đường, tên phố theo quy định; thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan và nhân dân biết; thực hiện công tác quản lý và hướng dẫn các hoạt động theo tên đường, tên phố được quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/5/2014.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Thuận Thành có tên trong danh sách đặt tên đường, tên phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội đóng trên địa bàn căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Các bộ: TP, NV, XD, VHTTDL (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- BBN, Đài PTTH tỉnh, TT Công báo tỉnh;
- Lưu VT, VX, PVPVX, CVP.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

STT

TÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, PHỐ TRƯỚC ĐÂY

TÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, PHỐ ĐƯỢC ĐẶT MỚI

ĐIỂM ĐẦU

ĐIỂM CUỐI

CHIỀU DÀI (km)

MẶT CẮT NGANG ĐƯỜNG (m)

KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG

 

TÊN ĐƯỜNG (07 đường)

1

Đường Đê TL 280

Thiên Đức

Quốc lộ 38 Km13+100

(Đầu Cầu Hồ)

Tỉnh lộ 283 Km3+100

(dốc Hồ cũ)

1

5

Bê tông

2

Đường bờ nam kênh bắc (khu phía ngoài chợ trung tâm)

Đường

Vương Văn Trà

Quốc lộ 38 Km14+200

Tỉnh lộ 283 Km2+115

(Cửa hàng xăng

dầu số 157 thị trấn Hồ)

0,96

14

Bê tông nhựa

3

Đường TL 282

Đường

Lạc Long Quân

Quốc lộ 38 (Đường Kinh Dương Vương) Km16+650 (Ngã tư Đông Côi mới)

Tỉnh lộ 282 Km9+600 (Hết địa phận Thị trấn Hồ)

0,685

25

Bê tông nhựa

4

Đường TL 283

Đường Âu Cơ

Tỉnh lộ 280 Km0+0.00

(dốc Hồ cũ)

TL 282 Km9+180 (Đường Lạc Long Quân

3,1

22,5

Bê tông nhựa

5

Quốc lộ 38

Đường Kinh Dương Vương

Quốc lộ 38 Km13+100 đầu Cầu Hồ

Quốc lộ 38 Km16+650 (Ngã tư Đông Côi mới)

3,55

38

Bê tông nhựa

6

Đường HL1

Đường Siêu Loại

Quốc Lộ 38 Km15+200

Tỉnh lộ 283 Km1+525

0,67

38

Bê tông nhựa

7

Đường HL2

Đường

Hai Bà Trưng

Chợ trung tâm huyện (Đường Vương Văn Trà)

Trụ sở UBND huyện

1,1

42

Bê tông nhựa

 

TÊN PHỐ (4 phố)

1

Đường vào UBND xã Song Hồ

Phố

Nguyễn Chí Tố

Tỉnh lộ 283 Km2+750

Giáp Trụ sở UBND xã Song Hồ

0,3

5

Bê tông

2

Đường vào nhà máy giấy

Phố

Nguyễn Quang Bật

Cầu Chêu

(Lạc thổ nam)

Tỉnh lộ 283 Km2+325

(Đường Âu Cơ)

0,5

6

Bê tông

3

Đường trục thôn Lạc Thổ Bắc và lạc Thổ Nam

Phố

Dương Như Châu

TL 280 Km0+450 (Đường Thiên Đức)

Đường bờ nam kênh Bắc (Đường Vương Văn Trà)

0,6

5

Bê tông

4

Đường thị trấn Hồ đi xã An Bình

Phố

Nguyễn Cư Đạo

Thôn Cả - Thị trấn Hồ (Giáp xã An Bình)

TL 283 Km0 + 740 (Công ty Khai sơn cũ)

2

7

Bê tông

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 154/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Tử Quỳnh
Ngày ban hành: 16/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 154/2014/QĐ-UBND

275

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279744