• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Kế hoạch sử dụng đất

 

Quyết định 1545/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Tải về Quyết định 1545/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG
NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1545/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 16 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018;

Căn cứ Quyết định 2024/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Đại Lộc;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc tại Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 23/4/2018 và Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 382/TTr-STNMT ngày 14/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2018

Đơn vị tính: ha

 

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã

Thị trấn Ái Nghĩa

Đại Hip

Đại Phong

Đại Hồng

Đại Đồng

Đại Minh

Đại Sơn

Đại Lãnh

Đại Hưng

Đại Thắng

Đại Thạnh

Đại Hòa

Đại An

Đại Quang

Đại Cường

Đại Nghĩa

Đại Tân

Đại Chánh

(1)

(2)

(3)

(4) = (5) +… (22)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

I

TỔNG DIỆN TÍCH

 

58.708,86

1.286,94

2.221,26

927,14

5.217,14

4.302,04

838,49

8.932,78

3.453,35

8.752,32

957,16

6.395,05

848,03

610,92

3.738,14

949,61

2.701,62

1.363,98

5.212,89

1

Đất nông nghiệp

NNP

45.914,79

704,16

1.376,39

453,14

3.970,05

3.564,04

414,06

8.342,10

3.005,96

6.470,50

462,33

5.476,31

358,21

327,13

3.027,06

437,81

2.344,58

1.014,75

4.166,21

1.1

Đất trồng lúa

LUA

5.324,29

422,10

353,75

197,95

56,13

413,52

258,67

37,57

267,94

382,78

306,84

183,20

226,12

73,81

451,58

351,71

392,40

443,21

505,01

 

Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

5.121,85

421,48

353,75

197,95

56,13

399,96

258,67

33,46

266,61

382,76

306,14

180,60

226,12

73,03

451,56

351,71

389,63

359,93

412,36

 

Đất trồng lúa còn lại

LUK

202,44

0,62

 

 

 

13,56

 

4,11

1,33

0,02

0,70

2,60

 

0,78

0,02

 

2,77

83,28

92,65

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

2.679,74

107,22

207,04

128,81

444,29

76,23

122,05

102,92

141,75

119,81

110,27

120,48

109,65

240,87

183,64

76,12

157,12

30,62

200,85

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

4.905,86

141,92

119,52

66,39

336,95

584,21

17,03

1.232,53

105,48

776,40

39,63

329,79

20,12

11,68

145,82

8,90

290,70

327,18

351,61

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

17.083,22

 

357,77

 

1.343,48

1.554,25

 

2.821,44

1.604,99

3.611,07

 

2.159,06

 

 

769,14

 

 

 

2.862,02

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX

15.814,61

30,47

327,81

54,43

1.773,11

932,91

12,00

4.145,14

881,01

1.579,74

 

2.683,08

 

 

1.465,87

 

1.496,15

193,04

239,85

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

41,42

2,45

9,33

0,71

3,93

2,92

4,31

1,20

4,79

0,70

2,03

0,70

2,32

0,77

0,23

1,08

0,22

3,73

 

1.7

Đất nông nghiệp khác

NKH

65,65

 

1,17

4,85

12,16

 

 

1,30

 

 

3,56

 

 

 

10,78

 

7,99

16,97

6,87

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

10.830,75

570,50

676,56

367,68

1.024,38

633,94

342,40

266,42

389,14

2.086,11

425,23

829,03

328,92

267,93

655,56

492,10

345,39

326,38

803,08

2.1

Đất quốc phòng

CQP

75,57

12,45

15,00

 

 

9,18

 

 

 

 

 

 

 

 

16,00

 

 

 

22,94

2.2

Đất an ninh

CAN

1.630,36

0,80

 

 

 

 

 

 

 

1.629,56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất cụm công nghiệp

SKN

401,51

41,55

83,41

 

 

90,73

 

 

 

 

6,37

 

 

 

107,67

 

51,14

20,64

 

2.4

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

235,92

1,32

2,20

2,12

193,69

2,20

1,43

1,92

2,87

0,98

3,97

5,34

2,87

2,39

3,24

2,01

1,95

2,32

3,10

2.5

Đất cơ sở SX phi N. nghiệp

SKC

78,21

3,02

10,15

3,59

3,90

3,78

4,03

2,54

2,89

3,09

2,00

2,78

2,56

3,87

5,17

3,70

3,35

0,85

16,94

2.6

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

53,33

 

0,16

 

 

11,41

 

 

 

 

 

 

 

 

36,81

 

4,95

 

 

2.7

Đất phát triển hạ tầng

DHT

1.297,45

113,09

104,64

44,39

119,90

123,82

45,83

36,63

48,57

71,44

59,45

55,34

48,20

39,88

75,76

78,37

88,43

35,48

108,23

 

Đất giao thông

DGT

881,18

72,99

77,25

26,35

74,79

73,63

30,71

32,67

36,11

55,90

37,67

42,75

38,24

31,37

56,50

58,83

56,43

23,14

55,85

 

Đất thủy lợi

DTL

238,20

8,29

16,35

7,40

33,48

37,25

10,61

0,92

5,82

9,47

15,71

5,30

4,28

2,96

7,15

11,87

12,74

10,13

38,47

 

Đất công trình năng lượng

DNL

44,66

1,10

5,72

4,92

5,91

5,34

0,05

 

0,47

 

0,03

4,99

 

 

5,50

 

5,73

 

4,90

 

Đất C. trình bưu chính, VT

DBV

0,46

0,12

0,04

0,02

0,08

0,02

0,01

0,02

0,03

0,02

0,02

 

0,01

 

0,01

0,04

 

 

0,02

 

Đất cơ sở văn hóa

DVH

17,53

12,45

 

 

 

0,10

 

 

 

0,35

0,02

 

0,44

 

0,01

0,01

0,01

 

4,14

 

Đất cơ sở y tế

DYT

10,42

5,58

0,22

0,18

0,39

0,23

0,10

0,30

0,20

0,43

0,34

0,16

0,10

0,15

0,56

0,13

1,07

0,2

0,08

 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

57,20

8,41

2,80

2,35

3,50

4,57

3,37

2,12

3,93

2,78

4,32

1,72

1,86

3,45

3,03

2,78

2,86

1,34

2,01

 

Đất cơ s thdục - thể thao

DTT

41,90

2,26

2,26

2,90

1,63

2,55

0,71

0,35

1,79

2,33

1,09

0,42

3,27

1,56

2,38

4,38

9,08

0,44

2,50

 

Đất cơ sở dịch vụ về xã hội

DXH

1,24

0,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,44

 

 

 

Đất chợ

DCH

4,66

1,09

 

0,27

0,12

0,13

0,27

0,25

0,22

0,16

0,25

 

 

0,39

0,62

0,33

0,07

0,23

0,26

2.8

Đất có di tích L. sử - văn hóa

DDT

14,60

0,07

 

 

0,04

0,27

0,26

 

4,12

 

0,26

0,20

 

0,08

0,03

0,58

3,12

 

5,57

2.9

Đất danh lam thng cảnh

DDL

477,69

 

 

 

360,93

20,00

 

 

 

96,76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất bãi thải, xử lý chất thi

DRA

6,10

6,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,04

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất tại nông thôn

ONT

2.143,33

 

214,67

87,17

131,58

83,83

128,04

41,38

92,80

134,98

149,72

116,43

120,53

137,49

147,09

173,85

99,30

135,79

148,68

2.12

Đất ở tại đô thị

ODT

262,75

262,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

17,22

5,96

0,75

0,40

1,40

0,79

0,71

0,50

0,04

0,81

1,02

0,52

0,8

0,89

0,43

0,65

0,98

0,19

0,38

2.14

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

1,05

 

 

 

 

0,24

0,04

 

0,07

0,53

 

 

 

 

 

0,17

 

 

 

2.15

Đất cơ sở tôn giáo

TON

10,95

0,65

0,92

0,11

2,34

1,17

0,52

0,32

1,62

0,22

0,24

0,35

0,26

0,72

0,97

 

0,54

 

 

2.16

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

569,75

38,79

47,27

21,45

32,51

50,26

7,87

3,65

41,49

21,36

28,77

22,63

20,39

7,68

43,17

25,08

 

80,55

76,83

2.17

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

150,44

1,10

15,14

17,73

12,79

36,94

12,09

5,80

 

 

1,30

 

0,45

3,99

5,48

3,10

0,30

12,35

21,88

2.18

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

32,63

3,19

0,90

1,14

0,91

1,57

2,67

0,83

2,46

1,34

2,39

0,22

1,72

2,29

2,18

3,13

3,18

1,50

1,01

2.19

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

1,70

0,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,76

 

 

 

 

 

 

 

2.20

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

35,00

2,48

1,03

0,29

0,02

0,69

1,28

0,09

0,49

 

1,09

 

2,34

0,42

21,88

1,21

1,69

 

 

2.21

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, sui

SON

2.274,17

49,53

148,50

184,60

151,49

168,76

119,65

164,05

183,37

110,81

164,61

200,72

122,98

59,68

161,58

185,19

75,44

9,38

13,83

2.22

Đất có mặt nước C. dùng

MNC

1.037,64

25,12

30,84

3,91

10,99

27,32

16,08

8,06

7,26

12,20

2,98

421,98

4,00

5,66

27,91

14,06

10,92

26,38

381,97

2.23

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

23,38

1,63

0,98

0,78

1,89

0,98

1,90

0,65

1,09

2,03

1,06

1,76

1,78

2,89

0,19

1,00

0,10

0,95

1,72

3

Đất chưa sử dụng

CSD

1.963,32

12,28

168,31

106,32

222,71

104,06

82,03

324,26

58,25

195,71

69,60

89,71

160,9

15,86

55,52

19,70

11,65

22,85

243,60

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm kế hoạch 2018

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã

TT Ái Nghĩa

Đại Hiệp

Đại Phong

Đại Hồng

Đại Đồng

Đại Minh

Đại Sơn

Đại Lãnh

Đại Hưng

Đại Thắng

Đại Thạnh

Đại Hòa

Đại An

Đại Quang

Đại Cường

Đại Nghĩa

Đại Tân

Đại Chánh

(1)

(2)

(3)

(4)= (5) +… (22)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

485,54

50,48

70,50

6,27

197,55

62,19

1,68

4,18

6,05

10,44

5,60

0,60

5,25

2,47

22,81

3,03

16,33

8,00

12,11

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

46,43

19,61

4,00

 

 

7,53

 

1,28

1,82

4,34

1,83

0,40

 

0,58

3,28

0,82

0,77

 

0,17

 

Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

23,66

14,29

 

 

 

0,30

 

 

1,69

4,17

1,03

 

 

0,55

 

0,82

0,64

 

0,17

 

Đất trồng lúa còn lại

LUK/PNN

22,77

5,32

4,00

 

 

7,23

 

1,28

0,13

0,17

0,80

0,40

 

0,03

3,28

 

0,13

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

101,46

20,99

4,21

5,87

0,61

19,39

1,38

0,80

2,00

2,20

2,65

 

5,25

1,49

15,95

1,13

12,50

 

5,04

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

85,16

9,88

32,67

0,40

5,05

15,27

0,30

2,10

2,23

3,90

1,12

0,20

 

0,40

0,60

1,08

3,06

 

6,90

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

252,49

 

29,62

 

191,89

20,00

 

 

 

 

 

 

 

 

2,98

 

 

8,00

 

2

Chuyển đi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đt nông nghiệp

 

22,80

 

 

 

 

 

 

1,30

 

 

 

5,00

 

 

10,00

 

2,00

 

4,50

2.1

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RSX/NKR(a)

22,80

 

 

 

 

 

 

1,30

 

 

 

5,00

 

 

10,00

 

2,00

 

4,50

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất chuyển sang đất

PKO/OCT

2,76

0,41

0,17

 

 

 

 

0,15

0,43

 

0,16

 

 

 

0,36

0,53

0,55

 

 

3. Kế hoạch thu hồi đất năm kế hoạch 2018

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã

Thị trấn Ái Nghĩa

Đại Hiệp

Đại Phong

Đại Hồng

Đại Đồng

Đại Minh

Đại Sơn

Đại Lãnh

Đại Hưng

Đại Thắng

Đại Thạnh

Đại Hòa

Đại An

Đại Quang

Đại Cường

Đại Nghĩa

Đại Tân

Đại Chánh

(1)

(2)

(3)

(4) = (5) +... (22)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

1

Đất nông nghiệp

NNP

236,71

49,36

55,36

5,92

5,66

41,53

1,68

3,38

6,05

10,44

2,98

0,60

5,00

0,98

19,50

3,03

16,03

 

9,21

1.1

Đất trồng lúa

LUA

45,91

19,49

4,00

 

 

7,13

 

1,28

1,82

4,34

1,83

0,40

 

0,58

3,28

0,82

0,77

 

0,17

 

Đt chuyên trồng lúa nước

LUC

23,54

14,17

 

 

 

0,30

 

 

1,69

4,17

1,03

 

 

0,55

 

0,82

0,64

 

0,17

 

Đất trồng lúa còn lại

LUK

22,37

5,32

4,00

 

 

6,83

 

1,28

0,13

0,17

0,80

0,40

 

0,03

3,28

 

0,13

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

93,69

19,99

3,69

5,52

0,61

19,13

1,38

 

2,00

2,20

0,15

 

5,00

 

15,65

1,13

12,20

 

5,04

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

82,11

9,88

32,67

0,40

5,05

15,27

0,30

2,10

2,23

3,90

1,00

0,20

 

0,40

0,57

1,08

3,06

 

4,00

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX

15,00

 

15,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

9,83

5,81

0,17

 

0,10

 

 

0,15

0,43

 

0,20

0,02

1,50

 

0,36

0,53

0,56

 

 

2.1

Đất phát triển hạ tầng

DHT

1,62

0,28

0,14

 

 

 

 

0,15

 

 

0,08

0,02

 

 

0,17

0,23

0,55

 

 

 

Đất giao thông

DGT

0,28

0,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đt công trình năng lượng

DNL

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đt cơ sở văn hóa

DVH

0,42

 

0,09

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 

 

 

0,03

0,08

0,2

 

 

 

Đất cơ sở y tế

DYT

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

0,39

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,14

0,15

0,05

 

 

 

Đất cơ sở thdục - thể thao

DTT

0,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

Đất chợ

DCH

0,18

 

 

 

 

 

 

0,15

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất ở tại nông thôn

ONT

1,65

 

 

 

0,10

 

 

 

 

 

0,04

 

1,50

 

 

 

0,01

 

 

2.3

Đất tại đô thị

ODT

4,76

4,76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,53

0,10

 

 

 

 

 

 

0,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

0,50

 

0,03

 

 

 

 

 

 

 

0,08

 

 

 

0,19

0,2

 

 

 

2.6

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,41

0,41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

0,36

0,26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

23,19

0,08

4,99

0,28

0,10

0,50

 

 

0,42

 

0,43

4,99

 

 

11,22

0,18

 

 

 

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm kế hoạch 2018

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã

Thị trấn Ái Nghĩa

Đại Hiệp

Đại Phong

Đại Hồng

Đại Đồng

Đại Minh

Đại Sơn

Đại Lãnh

Đại Hưng

Đại Thăng

Đại Thạnh

Đại Hòa

Đại An

Đại Quang

Đại Cường

Đại Nghĩa

Đại Tân

Đại Chánh

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+..(22)

(5)

(6)

(?)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

1

Đất nông nghiệp

NNP

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,50

 

1.1

Đất nông nghiệp khác

NKH

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,50

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

31,04

0,08

4,99

0,28

0,10

0,50

 

 

0,42

 

0,43

8,99

 

2,50

11,77

0,18

0,80

 

 

2.1

Đất cụm công nghiệp

SKN

10,91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,91

 

 

 

 

2.2

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

4,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,00

 

 

0,20

 

 

 

 

2.3

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

1,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,35

 

0,80

 

 

2.4

Đất phát triển hạ tầng

DHT

10,08

 

4,99

 

 

0,10

 

 

 

 

 

4,99

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất công trình năng lượng

DNL

9,98

 

4,99

 

 

 

 

 

 

 

 

4,99

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở văn hóa

DVH

0,10

 

 

 

 

0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất tại nông thôn

ONT

2,12

 

 

0,28

0,10

0,40

 

 

0,42

 

0,43

 

 

 

0,31

0,18

 

 

 

2.6

Đất ở tại đô thị

ODT

0,08

0,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

2,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,50

 

 

 

 

 

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, các đơn vị có trách nhiệm:

1. Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc

- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

- Huy động nguồn lực đầu tư để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018, thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt;

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai tại địa phương;

- Rà soát những danh mục dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt, công bố công khai nhưng không thực hiện, kịp thời điều chỉnh hoặc đề xuất hủy bỏ;

- Cập nhật các danh mục dự án kế hoạch sử dụng đất 2018 vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Đại Lộc trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định;

- Định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát UBND huyện Đại Lộc triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo đúng quy định và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét xét lý các trường hợp phát sinh (nếu có).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu:
VT, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Khánh Toàn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1545/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam   Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Ngày ban hành: 16/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1545/QĐ-UBND

270

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
390592