• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Quyết định 1557/QĐ-UBND năm 2013 tạm ứng ngân sách tỉnh để mua dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 tỉnh Bắc Giang

Tải về Quyết định 1557/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1557/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 09 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

TẠM ỨNG NGÂN SÁCH TỈNH ĐỂ MUA DỰ TRỮ HÀNG HÓA THIẾT YẾU PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ 2014

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ kết luận giao ban giữa Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 05/10/2013; sau khi xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy tại buổi giao ban ngày 06/10/2013;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 576/TTr-SCT ngày 25/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tạm ứng 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng) từ nguồn ngân sách tỉnh nhàn rỗi cho Sở Công Thương để cho một số doanh nghiệp có năng lực và hệ thống phân phối vay với lãi suất bằng 0%, thời hạn cho vay 04 tháng (03 tháng trước Tết Nguyên đán và 01 tháng sau Tết) để thực hiện nhiệm vụ dự trữ một số mặt hàng thiết yếu, góp phần bình ổn giá cả thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

Điều 2. Giao cho Sở Công Thương chủ trì, xây dựng danh mục, số lượng hàng hóa dự trữ và có phương án phân bổ nguồn kinh phí hợp lý, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Phối hợp với Sở Tài chính lựa chọn và ký kết hợp đồng cho các doanh nghiệp có năng lực và hệ thống phân phối vay số kinh phí trên để thực hiện nhiệm vụ dự trữ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc mua hàng dự trữ, niêm yết giá bán các mặt hàng dự trữ cho nhân dân và thu hồi tiền vay hoàn trả ngân sách tỉnh đúng thời hạn.

Giao cho Sở Tài chính tạm ứng số tiền trên cho Sở Công Thương và có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định của Nhà nước. Phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, giám sát việc mua hàng dự trữ, niêm yết giá bán các mặt hàng dự trữ cho nhân dân và thu hồi tiền vay hoàn trả ngân sách tỉnh đúng hạn.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Báo BG, Đài PT&TH tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- LĐVP, KT4, TH, TTTH-CB;
- Lưu: VT, TPKT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1557/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang   Người ký: Bùi Văn Hạnh
Ngày ban hành: 09/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1557/QĐ-UBND

94

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210234