• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng cháy chữa cháy


Văn bản pháp luật về Luật phòng cháy và chữa cháy

 

Quyết định 1558/QĐ-UBND năm 2014 triển khai Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tải về Quyết định 1558/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1558/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 16 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013;

Căn cứ Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 08/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Theo đề nghị của Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố tại Văn bản số 743/TTr-CSPCCC-TM ngày 09/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- VPCP, BCA;
- TTTU, TTHĐNDTP;
- CT, các PCT UBND TP;
- VPTU, VP ĐĐBQH&HĐND TP;
- TAND TP, VKSND TP;
- UBMTTQ VN TP và các Đoàn thể;
- Các Sở, ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện;
- CVP, các PCVP;
- Báo HP, Cổng TTĐT TP;
- Các Phòng CV;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Bình

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (số 40/2013/QH13) được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014. Để thực hiện có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ban hành kèm theo Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 08/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật này tại thành phố Hải Phòng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn;

b) Tổ chức tốt việc phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH);

c) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức trong công tác phòng cháy và chữa cháy nhằm ngăn ngừa các vụ cháy, nổ; bảo đảm an toàn về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Kiện toàn tổ chức, biên chế của lực lượng PCCC và CNCH; quan tâm trang bị phù hợp cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Hải Phòng để triển khai thi hành có hiệu quả pháp luật về PCCC và CNCH trên địa bàn thành phố.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

b) Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đơn vị, địa phương liên quan; kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

II. NỘI DUNG

1. Phổ biến pháp luật về PCCC và CNCH

a) Tổ chức phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của nhân dân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, nhất là những người trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy.

b) Phân công thực hiện

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng dành thời lượng phù hợp phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang và người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm tổ chức phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn, chỉ đạo bộ phận làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở, ban, ngành, địa phương mình xây dựng kế hoạch mở các đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật về PCCC và CNCH.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật PCCC và CNCH

a) Biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH với nội dung phù hợp cho đối tượng được tập huấn;

b) Tổ chức tập huấn, tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, tổ chức và huấn luyện cho người trực tiếp làm công tác PCCC và CNCH;

c) Phân công thực hiện

- Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH sát hợp với thực tế; tổ chức tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy cho lãnh đạo phụ trách về PCCC và CNCH của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp.

- Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chính quyền cấp cơ sở và những người trực tiếp làm công tác PCCC và CNCH ở địa phương mình.

- Lãnh đạo các Sở, ngành và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho cán bộ, nhân viên trong phạm vi trách nhiệm quản lý của mình.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

3. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

a) Sở Tư pháp chủ trì phối hợp Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác trong lĩnh vực quản lý của mình liên quan đến công tác PCCC và CNCH để ban hành mới, sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị ban hành mới, sửa đổi, bãi bỏ những nội dung trái với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

b) Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế về công tác PCCC và CNCH của thành phố; xây dựng các Quy chế thực hiện cơ chế phối hợp, hiệp đồng trong công tác PCCC và CNCH giữa các lực lượng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

4. Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và tổ chức công tác PCCC và CNCH

a) Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố hướng dẫn các Sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân triển khai thực hiện nghiêm túc, triệt để các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, nhất là về trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy; khảo sát lập danh sách các cơ sở và nghiên cứu các giải pháp, phương án di chuyển hoặc cải tạo, nâng cấp các cơ sở không đảm bảo yêu cầu an toàn phòng cháy, chữa cháy và điều kiện thoát nạn được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực (đặc biệt là chợ, nhà cao tầng, công trình công cộng tập trung đông người, cơ sở sản xuất, chế biến hóa chất, hàng hóa dễ cháy, nổ) để tăng cường điều kiện thoát nạn và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

b) Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy chủ trì, phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở phòng cháy, chữa cháy ở thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; từ đó làm cơ sở để bố trí quỹ đất và có chính sách ưu tiên đầu tư xây dựng doanh trại, trụ sở làm việc của các đơn vị Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

c) Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các Sở, ngành thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng cháy và chữa cháy; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3818/KH-UBND ngày 03/6/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 1110/QĐ-TTg) và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Rà soát, củng cố, thành lập các đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở và đội phòng cháy, chữa cháy dân phòng theo quy định. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC, CNCH và đầu tư kinh phí trang bị phương tiện chữa cháy, CNCH theo quy định của pháp luật.

- Thời gian thực hiện xong: Tháng 10 năm 2014.

d) Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các quận, huyện lập đề án trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho các đội dân phòng, các đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở thuộc các cơ quan đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước và mức hỗ trợ kinh phí thường xuyên cho đội trưởng, đội phó đội dân phòng hoạt động không chuyên trách đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định.

- Thời gian thực hiện xong: Tháng 9 năm 2014.

e) Đề nghị Bộ Công an quan tâm đào tạo, thành lập các phòng, đội chữa cháy, CNCH, tăng cường trang bị phương tiện và nâng cao năng lực hoạt động cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Hải Phòng theo Quyết định số 1110/QĐ-TTg .

g) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, các Sở liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục lồng ghép kiến thức và rèn luyện kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác phù hợp với từng ngành học, cấp học ở từng địa bàn, khu vực.

h) Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình tăng cường điều kiện cơ sở vật chất, trang bị phương tiện bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy tại chỗ. Hàng năm, Ủy ban nhân dân các cấp trong nhiệm vụ chi ngân sách quốc phòng, an ninh phải có nội dung đảm bảo cho công tác PCCC và CNCH.

5. Kinh phí triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Kinh phí triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. Riêng năm 2014, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện chủ động bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước được giao từ đầu năm để triển khai thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt dự toán ngân sách, bảo đảm nguồn kinh phí để triển khai Kế hoạch này.

3. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1558/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Nguyễn Xuân Bình
Ngày ban hành: 16/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Trật tự an toàn xã hội, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1558/QĐ-UBND

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279010