• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 

Quyết định 1562/QĐ-BXD năm 2014 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Quyết định 1562/QĐ-BXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1562/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP Ngày 25/06/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 5/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định 1561/QĐ-BXD ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 của Khối Văn phòng Bộ và các Vụ chức năng thuộc cơ quan Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Khối Văn phòng Bộ và các Vụ chức năng thuộc cơ quan Bộ Xây dựng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Khối Văn phòng Bộ và các Vụ chức năng thuộc cơ quan Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Trưởng (để b/c);
- Như điều 3;
- Lưu Thường trực BCĐ (5 bản);
- Lưu: VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

PHỤ LỤC

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA KHỐI VĂN PHÒNG BỘ VÀ CÁC VỤ CHỨC NĂNG THUỘC CƠ QUAN BỘ XÂY DỰNG ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1562/QĐ-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực Xây dựng tại Khối cơ quan Bộ Xây dựng (gồm: Văn phòng Bộ; Vụ Pháp chế; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Vật liệu xây dựng; Vụ Quy hoạch - Kiến trúc; Vụ Hợp tác Quốc tế; Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường; Vụ Quản lý doanh nghiệp; Vụ Kinh tế xây dựng; Vụ Kế hoạch - Tài chính) được công bố theo quy định của pháp luật.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1562/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 30/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1562/QĐ-BXD

204

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263166