• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống khủng bố


 

Quyết định 1564/QĐ-TTg năm 2016 kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1564/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1564/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ QUỐC GIA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tchức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phòng, chống khủng bố ngày 12 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm:

- Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban;

- Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban;

- Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thành viên;

- Đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thành viên;

- Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, thành viên;

- Đồng chí Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên;

- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, thành viên;

- Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thành viên;

- Đồng chí Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thành viên;

- Đồng chí Trung tướng Phan n Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thành viên;

- Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách công tác an ninh, thành viên thường trực.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức, chỉ đạo hoạt động phòng, chống khủng bố trong phạm vi cnước.

2. Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức, triển khai, phối hợp liên ngành thực hiện công tác phòng, chống khủng bố.

3. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện công tác phòng, chống khủng bố.

4. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành phương án xử lý các tình huống, cơ chế chỉ đạo, chỉ huy xử lý các tình huống khủng bố.

5. Tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết các vkhủng bố trong trường hợp phải ban bố tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội hoặc có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khn cấp.

6. Định kỳ, đột xuất báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả công tác phòng, chống khng bố và việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 3. Tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo

1. Bộ Công an là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia và có cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách gọi là Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia.

2. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước đảm bảo, được dự toán hàng năm và cấp vào ngân sách Bộ Công an.

3. Trưng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động và kiện toàn Ban Chỉ đạo cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 4. Hiu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký; thay thế Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 05 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Ban Bí thư Trung ư
ơng Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- V
ăn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
-
y ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
-
y ban Giám sát tài chính Quốc gia;
-
y ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, NC (3)
. XH

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1564/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1564/QĐ-TTg

317

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
320252