• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1567/QĐ-UBND năm 2017 danh mục Quyết định quy định những nội dung được giao tại Luật do Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Tải về Quyết định 1567/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1567/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 11 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH NHỮNG NỘI DUNG ĐƯỢC GIAO TẠI CÁC LUẬT DO QUỐC HỘI KHÓA XIV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 3

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 37/TTr-STP ngày 31/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục Quyết định của UBND tỉnh quy định những nội dung được giao tại các Luật do Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc các Sở: Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ của ngành để chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Điều 28 và các điều tại Chương IX Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 tham mưu soạn thảo Quyết định của UBND tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và trình ban hành để thực hiện có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của các Luật nêu trên.

Điu 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Lưu: VT. NC.
Bản điện tử:

- Như Điều 3;
- Vụ VĐCVXDPL, Bộ Tư pháp (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TTHĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNC, TKCT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

DANH MỤC

QUYẾT ĐỊNH DO UBND TỈNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC GIAO TẠI CÁC LUẬT DO QUỐC HỘI KHÓA XIV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 3
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Nội dung giao

Ghi chú

1.

Quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn (khoản 7 Điều 40)

Luật Thủy lợi (có hiệu lực từ 01/7/2018)

2.

Quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý (điểm a, điểm b khoản 2 Điều 35)

3.

Quy định các nội dung liên quan đến quản lý nhà nước về thủy lợi (điểm a khoản 1 Điều 57)

4.

Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh (khoản 2 Điều 29)

Luật Du lịch (có hiệu lực t01/01/2018)

5.

Quy định các nội dung về chuyển giao, ng dụng, đổi mới công nghệ tại địa phương (khoản 1 Điều 56)

Luật Chuyn giao công nghệ (có hiệu lực từ 01/7/2018)

6.

Sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND cùng cấp, UBND cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý (khoản 5 Điều 26).

Luật Quản lý tài sản công (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018)

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1567/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang   Người ký: Lại Thanh Sơn
Ngày ban hành: 11/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1567/QĐ-UBND

169

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361622