• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản

 

Quyết định 1574/QĐ-UBND năm 2014 về phê duyệt đơn giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư thuộc Trung tâm cụm xã Nhị Hà và tại khu dân cư thuộc dự án Di dân vùng sạt lở thôn Sơn Hải, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Tải về Quyết định 1574/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1574/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 07 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU DÂN CƯ THUỘC TRUNG TÂM CỤM XÃ NHỊ HÀ VÀ TẠI KHU DÂN CƯ THUỘC DỰ ÁN DI DÂN VÙNG SẠT LỞ THÔN SƠN HẢI, HUYỆN THUẬN NAM.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất đ giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 72/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2127/TTr-STC ngày 28/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất của 44 lô đất ở tại khu dân cư thuộc Trung tâm cụm xã Nhị Hà và 22 lô đất ở tại khu dân cư thuộc dự án Di dân vùng sạt lở thôn Sơn Hải, huyện Thuận Nam, cụ thể như sau:

1. Giá khởi điểm của 44 lô đất ở tại khu dân cư thuộc Trung tâm cụm xã Nhị Hà:

- Khu B gồm có 16 lô:

+ Các lô s: 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42 và 43 là 106.000 đồng/m2.

+ Các lô số: 29 và 44 là 116.000 đồng/m2.

+ Các lô số: 35 và 36 là 126.000 đồng/m2.

+ Các lô số: 34 và 37 là 136.000 đồng/m2.

- Khu C gồm có 10 lô:

+ Các lô số: 46, 47, 48, 49 và 50 là 106.000 đồng/m2.

+ Các lô số: 45, 55, 56, 58 và 59 là 116.000 đồng/m2.

- Khu G gồm có 06 lô:

+ Các lô số: 110, 112, 113 và 114 là 90.000 đồng/m2.

+ Các lô số: 111 và 115 là 100.000 đồng/m2.

- Khu H gồm có 11 lô:

+ Các lô số: 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 và 125 là 90.000 đồng/m2.

+ Các lô số: 116, 120 và 126 là 100.000 đồng/m2.

- Khu J gồm có 01 lô: lô số 37 là 90.000 đồng/m2.

2. Giá khởi điểm của 22 lô đất: lô số 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 67, 68 tại khu dân cư thuộc dự án Di dân vùng sạt lở thôn Sơn Hải, với đơn giá là 280.000 đồng/m2.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam căn cứ đơn giá khởi điểm đã được phê duyệt tại Điều 1, ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá quyền sử dụng đất với Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp theo đúng quy định.

2. Về điều kiện thửa đất được tổ chức đấu giá; trình tự, thủ tục bán đấu giá theo quy chế đấu giá quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 và Quyết định số 72/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Thuận Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- VPUB: QHXD (H.Hòa);
- Lưu: VT
, HXN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

…..

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1574/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: ***
Ngày ban hành: 07/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính, Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1574/QĐ-UBND

100

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375681