• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật viên chức

Văn bản pháp luật về Hội nhập kinh tế quốc tế

Văn bản pháp luật về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025

 

Quyết định 1577/QĐ-BVHTTDL năm 2019 về Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025

Tải về Quyết định 1577/QĐ-BVHTTDL
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1577/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI TUYÊN BỐ ASEAN VỀ VAI TRÒ CỦA NỀN CÔNG VỤ LÀM CHẤT XÚC TÁC TRONG VIỆC ĐẠT ĐƯỢC TẦM NHÌN CỘNG ĐỒNG ASEAN 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025;

Xét đề nghcủa Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, Vụ TCCB, HMT (80).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Khánh Hải

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI TUYÊN BỐ ASEAN VỀ VAI TRÒ CỦA NỀN CÔNG VỤ LÀM CHẤT XÚC TÁC TRONG VIỆC ĐẠT ĐƯỢC TẦM NHÌN CỘNG ĐỒNG ASEAN 2025
(Ban hành theo Quyết định số 1577/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Thực hiện Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nn công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 (sau đây gọi tắt là Đề án), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Đề án và thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm cht xúc tác trong việc đạt được tm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

2. Yêu cầu

- Gắn liền việc thực hiện các mục tiêu ASEAN của Đề án với các nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2025.

- Nghiên cứu, đxuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của Đề án.

- Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được kết quả theo yêu cầu, đúng tiến độ.

3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2025.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhn thức về Cộng đồng ASEAN và mục tiêu của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Tiến hành rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tiếp thu các nguyên tắc quản trị hiệu quả của ASEAN, bao gồm: Hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm; xây dựng tổ chức hành chính minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả, có khả năng gii quyết những thách thức mới.

3. Đẩy mạnh ng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và tổ chức.

4. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hành chính, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ng cho công chức của Bộ đáp ứng tiêu chuẩn chung của ASEAN.

5. Triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ trong tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

6. Rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ gắn với trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức.

7. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan để thực hiện đánh giá giữa kỳ vào năm 2022 và cuối kỳ vào năm 2025 về kết quả thực hiện Đề án.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thtrưởng các quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Đề án và Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.

- Chủ động xây dựng và triển khai nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch. Định kỳ ngày 01 tháng 12 hàng năm (hoặc đột xuất theo yêu cầu) báo cáo Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) về kết quả triển khai thực hiện.

2. Vụ Tổ chức cán bộ

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; tng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án và Kế hoạch của Bộ.

- Triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ trong tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ.

3. V Pháp chế

Chủ trì, phối hp cơ quan, đơn vị thuộc Bộ rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tiếp thu các nguyên tắc quản trhiệu quả của ASEAN.

4. Văn phòng Bộ

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức.

5. Cục Hợp tác quốc tế

Chủ trì, hướng dẫn cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về các nội dung liên quan Cộng đồng ASEAN, hoạt động hợp tác, giao lưu, hội nhập quốc tế với cộng đồng ASEAN thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

6. Vụ Kế hoạch, Tài chính

Chủ trì, hướng dẫn cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ động cân đối kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được giao hàng năm để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

7. Trưởng Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

- Thực hiện lồng ghép các chương trình tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Cộng đồng ASEAN và mục tiêu của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 vào các chương trình tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hành chính, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ đáp ứng tiêu chuẩn chung của ASEAN.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị chủ động kiến nghị Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1577/QĐ-BVHTTDL   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Lê Khánh Hải
Ngày ban hành: 26/04/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1577/QĐ-BVHTTDL

513

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
414265