• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


 

Quyết định 1598/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Định hướng sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) giai đoạn 2014-2016 và sau năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1598/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1598/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG VỐN VAY ADB GIAI ĐOẠN 2014-2016 VÀ SAU NĂM 2016

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Đề án Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và các khoản vay ưu đãi của các nhà tài trợ thời kỳ 2011-2015 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 6133/BKHĐT-KTĐN ngày 22 tháng 8 năm 2013), ý kiến đóng góp của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt "Định hướng sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) giai đoạn 2014-2016 và sau năm 2016" như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

Điều 2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và ADB rà soát, điều chỉnh, xây dựng danh mục chương trình, dự án vay vốn ADB giai đoạn 2014 - 2016 và các năm tiếp theo theo định hướng đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTgCP;
- Các Bộ: KHĐT, Tài chính, GTVT, GD&ĐT, TNMT, XD, CT, NV, LĐTBXH;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH, KTN, PL;
- Lưu: VT, QHQT(3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1598/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 13/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1598/QĐ-TTg

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207292