• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 1627/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh tỉnh Hà Giang

Tải về Quyết định 1627/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1627/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 22 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Quy định một số chính sách thu hút nhân lực và hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Nghị quyết 130/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 29/5/2014 của UBND tỉnh Hà Giang ban hành quy định phân cấp công tác quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm dng thực hiện 02 thủ tục hành chính đặc thù thuộc thm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tnh tnh Hà Giang “Thực hiện Kết luận số 53 - KL/TU ngày 09/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy” (Có danh mục của các thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc SNội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực
HĐND tnh;
- Ch
tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Vnptio
ffice;
- Lưu: VT, T
H.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

A. Danh mục thủ tục hành chính đặc thù tm dừng thực hin thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

A

Số hồ sơ TTHC

Tên Thủ tục hành chính

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung sửa đi, b sung

I

Lĩnh vực chế độ, chính sách

1

T-HGI-202362-TT

Tuyển dụng và tiếp nhận theo chính sách thu hút tnh Hà Giang

- Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của Hội đng nhân dân tỉnh Hà Giang Quy định một schính sách thu hút nhân lực và htrợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tnh Hà Giang; Nghị quyết 130/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điu của Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của Hội đồng nhân dân tnh Hà Giang;

- Hướng dẫn số 3698/HD-UBND ngày 14/11/2013 của UBND tnh Hà Giang về việc hướng dn một snội dung cụ thể của Nghị quyết s 96/2013/NQ-HĐND .

2

T-HGI-202392-TT

Chi trả chính sách thu hút đối với cán bộ đi đào tạo sau đại học

Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của Hội đồng nhân dân tnh Hà Giang Quy định một schính sách thu hút nhân lực và htrợ đào tạo sau đi học đi với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tnh Hà Giang; Nghị quyết 130/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tnh Hà Giang vviệc sa đi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 96/2013/NQ- HĐND ngày 12/7/2013 của Hội đồng nhân dân tnh Hà Giang;

- Hướng dẫn s 3698/HD-UBND ngày 14/11/2013 của UBND tnh Hà Giang về việc hướng dn một số nội dung cụ thcủa Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND .

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1627/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 22/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1627/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332901