• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Quyết định 1631/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Hội đồng kiểm tra, thẩm định dự án “Dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng” khu dân cư và dịch vụ ngã tư cơ khí phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Tải về Quyết định 1631/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1631/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 02 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH DỰ ÁN “DÙNG QUỸ ĐẤT TẠO VỐN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG” KHU DÂN CƯ VÀ DỊCH VỤ NGÃ TƯ CƠ KHÍ PHƯỜNG CHIỀNG SINH, THÀNH PHỐ SƠN LA

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư và xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 2 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 286/TTr-SNV ngày 23 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng kiểm tra, thẩm định dự án “Dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng” khu dân cư và dịch vụ ngã tư cơ khí phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Hoàng Điệp - Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Trần Khắc Sơn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng;

3. Ông Phạm Văn Vinh - Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chủ tịch Hội đồng;

4. Các thành viên hội đồng gồm:

- Ông Phạm Văn Thi - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Trần Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Bùi Văn Mẫn - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

- Ông Nguyễn Văn Phi - Phó Giám đốc Sở Công thương;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La;

- Ông Hoàng Anh Thư - Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Ngọc Thanh, Chủ đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư và dịch vụ ngã tư cơ khí phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La;

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ hoạt động của Hội đồng kiểm tra, thẩm định:

1. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Đề xuất cơ chế thanh toán chi phí dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư và dịch vụ ngã tư cơ khí phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, thẩm định dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư và dịch vụ ngã tư cơ khí phường Chiềng Sinh thành phố Sơn La.

2. Chế độ hoạt động

Hội đồng kiểm tra, thẩm định dự án làm việc kiêm nhiệm, mọi chế độ thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. Thường trực Hội đồng kiểm tra, thẩm định đặt tại Sở Xây dựng. Giúp việc cho Hội đồng kiểm tra, thẩm định dự án là các cán bộ, công chức của cơ quan thường trực, cơ quan có lãnh đạo đơn vị là thành viên hội đồng, nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch Hội đồng phân công. Sở Xây dựng có trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên hội đồng trình Chủ tịch Hội đồng ký ban hành. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình hoạt động Hội đồng được sử dụng con dấu của Sở Xây dựng để giao dịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP, phòng KTN (đ/c Châu);
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D25b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1631/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 02/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1631/QĐ-UBND

170

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204181