• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 165/QĐ-UBDT về phê duyệt Kế hoạch chi tiết triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Thanh tra Ủy ban Dân tộc

Tải về Quyết định 165/QĐ-UBDT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 165/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CHI TIẾT TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA THANH TRA ỦY BAN

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-UBDT ngày 24/5/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 769/QĐ-UBDT ngày 20/12/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-UBDT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm về giao nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2018;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Ủy ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch chi tiết triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Thanh tra Ủy ban Dân tộc (Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Chánh Thanh tra Ủy ban có trách nhiệm:

1. Căn cứ nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức để thực hiện bình xét thi đua năm 2018.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra Ủy ban, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBDT;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, TTr(05b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

KẾ HOẠCH

CHI TIẾT TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA THANH TRA ỦY BAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 165/QĐ-UBDT ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

LĐ Thanh tra phụ trách, bộ phận (cá nhân) tham mưu, thực hiện

Sản phẩm trình Lãnh đạo Ủy ban

Kết quả, sản phẩm

Đơn vị phối hợp

Quí I

Quí II

Quí III

Quí IV

I

Thanh tra chuyên ngành

1

Thanh tra một số chính sách dân tộc tại tỉnh Đắc Lắk

 

 

 

 

- Đ/c Hoàng Đức Thành - Chánh Thanh tra chỉ đạo.

- Đ/c Nghiêm Xuân Hán - Phó Chánh Thanh tra Trưởng đoàn.

- Phòng thanh tra chuyên ngành tham mưu.

 

 

Vụ Địa phương 2

- Thu thập tài liệu, xây dựng dự thảo QĐ, phê duyệt kế hoạch thanh tra.

Tuần 1 tháng 3

 

 

 

 

 

 

 

- Ban hành QĐ, phê duyệt kế hoạch thanh tra (gửi QĐ thanh tra cho đối tượng thanh tra trước 15 ngày).

Tuần 2 đến tuần 3 tháng 3

 

 

 

 

 

Quyết định thanh tra Kế hoạch thanh tra

 

- Thời gian tiến hành cuộc thanh tra tại địa phương, đơn vị (30 ngày làm việc).

 

Tuần 4 tháng 3 đến tuần 4 tháng 4

 

 

 

 

 

 

- Báo cáo kết quả thanh tra (15 ngày).

 

Tuần 1 đến tuần 2 tháng 5

 

 

 

BC kết quả, dự thảo kết luận thanh tra.

 

 

- Ban hành kết luận thanh tra (15 ngày sau khi có ý kiến phê duyệt của LĐUB,.

 

Tuần 3 đến tuần 4 tháng 5

 

 

 

 

Kết luận thanh tra

 

2

Thanh tra một số chính sách dân tộc tại tỉnh Hà Giang

 

 

 

 

- Đ/c Hoàng Đức Thành, Chánh Thanh tra chỉ đạo.

- Đ/c Trần Phi Trường, Phó Chánh Thanh tra, Trưởng đoàn.

- Phòng thanh tra chuyên ngành tham mưu

 

 

Vụ Địa phương 1

- Thu thập tài liệu, xây dựng dự thảo QĐ, phê duyệt kế hoạch thanh tra.

Tuần 2 tháng 3

 

 

 

 

 

 

 

- Ban hành QĐ, phê duyệt kế hoạch thanh tra (gửi QĐ thanh tra cho đối tượng thanh tra trước 15 ngày).

Tuần 3 đến 4 tháng 3

 

 

 

 

 

Quyết định thanh tra, Kế hoạch thanh tra.

 

- Thời gian tiến hành cuộc thanh tra tại địa phương, đơn vị (30 ngày làm việc).

 

Tuần 5 tháng 3 đến tuần 1 tháng 5

 

 

 

 

 

 

- Báo cáo kết quả thanh tra (15 ngày).

 

Tuần 2 đến tuần 3 tháng 5

 

 

 

BC kết quả, dự thảo kết luận thanh tra

 

 

- Ban hành kết luận thanh tra (15 ngày sau khi có ý kiến phê duyệt của LĐUB)

 

Tuần 4 đến tuần 5 tháng 5

 

 

 

 

Kết luận thanh tra

 

3

Thanh tra một số chính sách dân tộc tại tỉnh An Giang

 

 

 

 

- Đ/c Hoàng Đức Thành, Chánh Thanh tra chỉ đạo.

- Đ/c Trần Phi Trường, Phó Chánh Thanh tra, Trưởng đoàn.

- Phòng thanh tra chuyên ngành tham mưu

 

 

Vụ Địa phương 3

 

- Thu thập tài liệu, xây dựng dự thảo QĐ, phê duyệt kế hoạch thanh tra.

 

Tuần 3 tháng 5

 

 

 

 

 

 

- Ban hành QĐ, phê duyệt kế hoạch thanh tra (gửi QĐ thanh tra cho đối tượng thanh tra trước 15 ngày).

 

Tuần 4 đến tuần 5 tháng 5

 

 

 

 

Quyết định thanh tra Kế hoạch thanh tra

 

- Thời gian tiến hành cuộc thanh tra tại địa phương, đơn vị (30 ngày làm việc).

 

Tuần 1 tháng 6 đến tuần 2 tháng 7

 

 

 

 

 

 

- Báo cáo kết quả thanh tra (15 ngày).

 

 

Tuần 2 đến tuần 3 tháng 7

 

 

BC kết quả, dự thảo kết luận thanh tra.

 

 

- Ban hành kết luận thanh tra (15 ngày sau khi có ý kiến phê duyệt của LĐUB).

 

 

Tuần 4 đến tuần 5 tháng 7

 

 

 

Kết luận thanh tra.

 

4

Thanh tra một số chính sách dân tộc tại tỉnh Thanh Hóa

 

 

 

 

- Đ/c Hoàng Đức Thành, Chánh Thanh tra chỉ đạo.

- Đ/c Nghiêm Xuân Hán, Phó Chánh Thanh tra, Trưởng đoàn.

- Phòng thanh tra chuyên ngành tham mưu

 

 

Vụ Địa phương 1

 

- Thu thập tài liệu, xây dựng dự thảo QĐ, phê duyt kế hoạch thanh tra.

 

Tuần 3 tháng 5.

 

 

 

 

 

 

- Ban hành QĐ, phê duyệt kế hoạch thanh tra (gửi QĐ thanh tra cho đối tượng thanh tra trước 15 ngày).

 

Tuần 4 đến tuần 5 tháng 5

 

 

 

 

Quyết định thanh tra, Kế hoạch thanh tra.

 

- Thời gian tiến hành cuộc thanh tra tại địa phương, đơn v(30 ngày làm việc).

 

Tuần 1 tháng 6 đến tuần 2 tháng 7

 

 

 

 

 

 

- Báo cáo kết quả thanh tra (15 ngày).

 

 

Tuần 2 đến tuần 3 tháng 7

 

 

BC kết quả, dự thảo kết luận thanh tra

 

 

- Ban hành kết luận thanh tra (15 ngày sau khi có ý kiến phê duyt của LĐUB).

 

 

Tuần 4 đến tuần 5 tháng 7

 

 

 

Kết luận thanh tra.

 

5

Thanh tra việc thực hiện cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTT3 và miền núi, vùng ĐBKK tại Báo Tiền phong

 

 

 

 

- Đ/c Hoàng Đức Thành, Chánh Thanh tra chỉ đạo.

- Đ/c Nghiêm Xuân Hán, Phó Chánh Thanh tra, Trưởng đoàn.

- Phòng thanh tra chuyên ngành tham mưu

 

 

Vụ tuyên truyền

 

- Thu thập tài liệu, xây dựng dự thảo QĐ, phê duyệt kế hoạch thanh tra.

 

 

Tuần 1 tháng 8

 

 

 

 

 

- Ban hành QĐ, phê duyệt kế hoạch thanh tra (gửi QĐ thanh tra cho đối tượng thanh tra trước 15 ngày).

 

 

Tuần 2 đến tuần 3 tháng 8

 

 

 

Quyết định thanh tra, Kế hoạch thanh tra.

 

 

- Thời gian tiến hành cuộc thanh tra tại địa phương, đơn vị (15 ngày làm việc).

 

 

Tuần 4 tháng 8 đến tuần 1 tháng 9

 

 

 

 

 

- Báo cáo kết quả thanh tra (15 ngày).

 

 

Tuần 2 đến tuần 3 tháng 9

 

 

BC kết quả, dự thảo kết luận thanh tra.

 

 

- Ban hành kết luận thanh tra (15 ngày sau khi có ý kiến phê duyệt của LĐUB).

 

 

 

Tuần 4 tháng 9 đến tuần 1 tháng 10

 

 

Kết luận thanh tra

 

6

Thanh tra một số chính sách dân tộc tại Quảng Nam

 

 

 

 

- Đ/c Hoàng Đức Thành - Chánh Thanh tra chỉ đạo.

- Đ/c Trần Phi Trường, Phó Chánh Thanh tra Trưởng đoàn.

- Phòng thanh tra chuyên ngành tham mưu

 

 

Vụ Địa phương 2

 

- Thu thập tài liệu, xây dựng dự thảo QĐ, phê duyệt kế hoạch thanh tra.

 

 

Tuần 1 tháng 8

 

 

 

 

 

- Ban hành QĐ, phê duyệt kế hoạch thanh tra (gửi QĐ thanh tra cho đối tượng thanh tra trước 15 ngày).

 

 

Tuần 2 đến tuần 3 tháng 8

 

 

 

Quyết định thanh tra, Kế hoạch thanh tra.

 

- Thời gian tiến hành cuộc thanh tra tại địa phương, đơn vị (30 ngày làm việc).

 

 

Tuần 4 tháng 8 đến tuần 4 tháng

 

 

 

 

 

 

- Báo cáo kết quả thanh tra (15 ngày).

 

 

 

Tuần 1-2 /tháng 10

 

BC kết quả, dự thảo kết luận thanh tra.

 

 

- Ban hành kết luận thanh tra (15 ngày sau khi có ý kiến phê duyệt của LĐUB).

 

 

 

Tuần 3 đến tuần 4 tháng 10

 

 

Kết luận thanh tra.

 

7

Thanh tra việc thực hiện Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng ĐBKK tại Báo Công Thương

 

 

 

 

- Đ/c Hoàng Đức Thành, Chánh Thanh tra chỉ đạo.

- Đ/c Nghiêm Xuân Hán, Phó Chánh Thanh tra làm trưởng đoàn.

- Phòng thanh tra chuyên ngành tham mưu.

 

 

Vụ tuyên truyền

 

- Thu thập tài liệu, xây dựng dự thảo QĐ, phê duyệt kế hoạch thanh tra.

 

 

 

Tuần 1 tháng 10

 

 

 

 

 

- Ban hành QĐ, phê duyệt kế hoạch thanh tra (gửi QĐ thanh tra cho đối tượng thanh tra trước 15 ngày).

 

 

 

Tuần 2 đến tuần 3 tháng 10

 

 

Quyết định thanh tra, Kế hoạch thanh tra.

 

 

- Thời gian tiến hành cuộc thanh tra tại địa phương, đơn vị (15 ngày làm việc).

 

 

 

Tuần 4 tháng 10 đến tuần 1 tháng 11

 

 

 

 

 

- Báo cáo kết quả thanh tra (15 ngày).

 

 

 

Tuần 2 đến tuần 3 tháng 11

 

BC kết quả, dự thảo kết luận thanh tra.

 

 

 

- Ban hành kết luận thanh tra (15 ngày sau khi có ý kiến phê duyệt của LĐUB).

 

 

 

Tuần 4 đến tuần 5 tháng 11

 

 

Kết luận thanh tra.

 

II

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Hằng ngày

Hằng ngày

Hằng ngày

Hằng ngày

- Đ/c Hoàng Đức Thành - Chánh Thanh tra chỉ đạo; thường trực tiếp công dân.

- Đ/c Nghiêm Xuân Hán, Phó Chánh Thanh tra thường trực tiếp công dân ngày thứ năm hàng tuần.

- 01 lãnh đạo cấp phòng và 01 thanh tra viên tiếp dân, xử lý đơn thư; Giám sát và xử lý sau thanh tra, thường trực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Báo cáo, đề xuất LĐUB những vụ việc, nội dung giải quyết

Thông báo, hướng dẫn, kết luận (nếu có).

 

III

Giám sát, đôn đốc, xử lý sau thanh tra

X

X

X

X

- Đ/c Hoàng Đức Thành - Chánh Thanh tra chỉ đạo chung;

- Đ/c Nghiêm Xuân Hán, Phó Chánh Thanh tra trực tiếp chỉ đạo.

- Phòng tiếp dân, xử lý đơn thư; Giám sát và xử lý sau thanh tra tham mưu.

 

Văn bản yêu cầu đối tượng được thanh tra thực hiện kết luận thanh tra.

 

IV

Thường trực công tác phòng, chống tham nhũng

X

X

X

X

- Đ/c Hoàng Đức Thành, Chánh Thanh tra chỉ đạo.

- Phòng thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng tham mưu.

Báo cáo

Báo cáo định kỳ quí, 6 tháng, năm, đột xuất gửi Ban Nội chính TW, Thanh tra Chính phủ.

 

V

Công tác tổng hợp, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng...

X

X

X

X

- Đ/c Hoàng Đức Thành, Chánh Thanh tra chỉ đạo.

- Phòng Tổng hợp tham mưu.

Báo cáo

Các báo cáo tuần, tháng, quí, năm và đột xuất...

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 165/QĐ-UBDT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành: 26/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Dân tộc, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 165/QĐ-UBDT

567

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378108