• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Kiểm toán nhà nước


 

Quyết định 1663/QĐ-KTNN năm 2015 Tài liệu bồi dưỡng về Kiểm soát chất lượng kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Tải về Quyết định 1663/QĐ-KTNN
Bản Tiếng Việt

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1663/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2015

 

QUYT ĐỊNH

BAN HÀNH TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG VỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội Vụ về Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-KTNN ngày 02/02/2015 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về ban hành Chương trình bồi dưỡng về Kiểm soát chất lượng kiểm toán;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chủ tịch Hội đồng thẩm định Chương trình, Tài liệu bồi dưỡng Kiểm soát chất lượng kiểm toán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Tài liệu bồi dưỡng về Kiểm soát chất lượng kiểm toán”.

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Chương trình, Tài liệu bồi dưỡng Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Trưởng Ban biên soạn tài liệu bồi dưỡng Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Trung tâm KH và BDCB (03);
- Vụ CĐ&KSCLKT (03);
- Lưu: VT, TCCB (05)
.

KT. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Đoàn Xuân Tiên

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1663/QĐ-KTNN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước   Người ký: Đoàn Xuân Tiên
Ngày ban hành: 08/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết

 Ban hành kèm theo Quyết định 1663/QĐ-KTNN này “Tài liệu bồi dưỡng về Kiểm soát chất lượng kiểm toán”.

Từ khóa: Quyết định 1663/QĐ-KTNN

2.394

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
298150