• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật


Quyết định 168/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2018

Tải về Quyết định 168/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 168/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 16 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Thực hiện Quyết định số 2701/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP1
, VP7.
PH/01

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Chung Phụng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số
168/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Ninh Bình)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Triển khai có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về XLVPHC; tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong đó tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Lý lịch tư pháp, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đôn đốc, tổ chức thực hiện, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập hoặc những sai phạm (nếu có) trong việc thực thi các quy định pháp luật về XLVPHC và thực tiễn thi hành pháp luật trên địa bàn. Trên cơ sở đó chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả hoặc kiến nghị các biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật tại địa phương.

2. Yêu cầu

Xác định rõ nội dung, biện pháp, phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Gắn việc thực hiện các công tác này với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố theo quy định pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. Về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính

a) Hoàn thiện pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, theo dõi việc thi hành Luật XLVPHC và các văn bản quy phạm pháp luật về XLVPHC liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn, kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý.

b) Phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ

- Thường xuyên phổ biến các quy định pháp luật về XLVPHC cho đội ngũ cán bộ, công chức, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng.

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảo sát về công tác thi hành pháp luật về XLVPHC; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành pháp luật về XLVPHC theo hướng chuyên sâu.

- Biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về XLVPHC theo quy định.

c) Kiểm tra việc thi hành pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính

- Tiến hành kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị và địa phương tiến hành kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC thuộc địa bàn quản lý.

- Trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC phát hiện các vấn đề nổi cộm, các vấn đề có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tổ chức tiến hành kiểm tra đột xuất nhằm xem xét và giải quyết.

d) Thực hiện công tác thống kê, báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác thi hành pháp luật về XLVPHC.

2. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các Luật mới được Quốc hội thông qua, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tổ chức thi hành Bộ luật hình sự, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật trợ giúp pháp lý,... Tiếp tục theo dõi tình hình thi hành Bộ luật dân sự, Luật đấu giá tài sản...

b) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

c) Trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh tập trung vào lĩnh vực: Theo dõi thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Lý lịch tư pháp và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

d) Hướng dẫn đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo các nội dung thi hành pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương theo quy định của pháp luật.

đ) Thực hiện kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực các Sở, ban, ngành, địa phương quản lý.

e) Tiếp nhận, thu thập, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật; xem xét, nghiên cứu, kiểm tra lại phản ánh, kiến nghị; xử lý hoặc kiến nghị xử lý thông tin được phản ánh theo thẩm quyền.

f) Mở và duy trì chuyên trang, chuyên mục phản ánh tình hình thi hành pháp luật trên cổng giao tiếp điện tử của tỉnh và các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

g) Theo dõi, đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh từ việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo Kế hoạch này; từ hoạt động quản lý hành chính, hoạt động kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc các lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong năm 2018; từ báo cáo của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; xây dựng báo cáo năm về tình hình thi hành pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ yêu cầu thực tiễn và nội dung Kế hoạch này, lựa chọn lĩnh vực trọng tâm, ban hành kế hoạch, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về XLVPHC và theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại cơ quan, đơn vị.

b) Báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Sở Tư pháp theo quy định.

2. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về XLVPHC và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ làm công tác thi hành pháp luật về XLVPHC và theo dõi thi hành pháp luật.

c) Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC và tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực trọng tâm năm 2018 của tỉnh. Trực tiếp tổ chức theo dõi thi hành pháp luật về Lý lịch tư pháp.

d) Tổng hợp kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định./.

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 168/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Đinh Chung Phụng
Ngày ban hành: 16/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 168/QĐ-UBND

84

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376503