• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1680/QĐ-UBND năm 2015 sửa đổi Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu tỉnh An Giang đến năm 2020

Tải về Quyết định 1680/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1680/QĐ-UBND

An Giang, ngày 18 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CỬA HÀNG XĂNG DẦU TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 986/TTr-SCT ngày 06 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu tỉnh An Giang đến năm 2020 (tại Phụ lục 5, kèm Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025) như sau:

Tuyến đường

Địa điểm

Số lượng

Giai đoạn

Cấp CH

Ghi chú

2011- 2015

2016- 2020

Huyện An Phú

Đường tỉnh 957

Ấp Tân Thạnh, thị trấn Long Bình

1

 

1

II

Xóa quy hoạch.

Cặp tuyến đường dẫn cầu Long Bình vào Quốc lộ 91 C

Ấp Tân Thạnh, thị trấn Long Bình

1

1

 

II

Điều chỉnh địa điểm từ tuyến Đường tỉnh 957 sang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (báo cáo);
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Sở : CT, KH&ĐT, XD, TN&MT, GTVT, KH&CN, CA tỉnh;
- UBND huyện, thị xã và thành phố;
- Đài PTTH & Báo AG, Website AG;
- VPUBND tỉnh: CVP, P. KT, ĐTXD & TH;
- Lưu: HCTC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Anh Kiệt

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1680/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Võ Anh Kiệt
Ngày ban hành: 18/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1680/QĐ-UBND

169

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287885