• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


 

Quyết định 1690/QĐ-BKHCN năm 2012 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Quyết định 1690/QĐ-BKHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1690/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 21 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1. TCVN 9171 : 2012

Thủy tinh và cát để sản xuất thủy tinh - Quy định chung trong phân tích hóa học

2. TCVN 9172 : 2012

Thủy tinh không màu - Phương pháp xác định hàm lượng Silic Dioxit

3. TCVN 9173 : 2012

Thủy tinh không màu - Phương pháp xác định hàm lượng Sunfua Trioxit

4. TCVN 9174 : 2012

Thủy tinh không màu - Phương pháp xác định hàm lượng Sắt Oxit

5. TCVN 9175 : 2012

Thủy tinh không màu - Phương pháp xác định hàm lượng Nhôm Oxit

6. TCVN 9176 : 2012

Thủy tinh không màu - Phương pháp xác định hàm lượng Canxi Oxit và Magiê Oxit

7. TCVN 9177 : 2012

Thủy tinh không màu - Phương pháp xác định hàm lượng Natri Oxit và Kali Oxit

8. TCVN 9178 : 2012

Thủy tinh màu - Phương pháp xác định hàm lượng Sắt Oxit

9. TCVN 9179 : 2012

Thủy tinh màu - Phương pháp xác định hàm lượng Titan Dioxit

10. TCVN 9180 : 2012

Thủy tinh màu - Phương pháp xác định hàm lượng Đồng Oxit

11. TCVN 9181 : 2012

Thủy tinh màu - Phương pháp xác định hàm lượng Coban Oxit

12. TCVN 9182 : 2012

Thủy tinh màu - Phương pháp phân tích hóa học xác định hàm lượng Niken Oxit

13. TCVN 9183 : 2012

Cát để sản xuất thủy tinh - Phương pháp xác định hàm lượng Silic Dioxit

14. TCVN 9184 : 2012

Cát để sản xuất thủy tinh - Phương pháp xác định hàm lượng Sắt Oxit

15. TCVN 9185 : 2012

Cát để sản xuất thủy tinh - Phương pháp xác định hàm lượng Nhôm Oxit

16. TCVN 9186 : 2012

Cát để sản xuất thủy tinh - Phương pháp xác định hàm lượng Titan Dioxit

17. TCVN 9187 : 2012

Cát để sản xuất thủy tinh - Phương pháp xác định độ ẩm

18. TCVN 9188 : 2012

Amiăng Crizôtin để sản xuất tấm sóng Amiăng xi măng

19. TCVN 9189 : 2012

Định lượng các khoáng cơ bản trong Clanhke xi măng Poóc lăng bằng nhiễu xạ tia X theo phương pháp chuẩn trong

20. TCVN 9190 : 2012

Vật liệu Cacbua Silic - Phương pháp phân tích hóa học

21. TCVN 9191 : 2012

Đá vôi - Phương pháp phân tích hóa học

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1690/QĐ-BKHCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 23/07/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1690/QĐ-BKHCN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
192879