• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1691/QĐ-TTg năm 2014 thành lập Học viện Khoa học và Công nghệ trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1691/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1691/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện;

Căn cứ Nghị định số 108/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Quyết định số 2133/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ công văn số 1152/TTg-KGVX ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương thành lập Học viện Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 765/TTr-BGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2014 về việc thành lập Học viện Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Học viện Khoa học và Công nghệ trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trụ sở chính của Học viện: Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Học viện Khoa học và Công nghệ là cơ sở giáo dục công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; có chức năng và nhiệm vụ chính là đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ các chuyên ngành về khoa học tự nhiên và công nghệ; nghiên cứu khoa học và thực hiện các đề án về phát triển nguồn nhân lực.

Điều 3. Học viện Khoa học và Công nghệ hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành, phù hợp với Điều lệ trường đại học do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí Thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GD&ĐT, KH&CN, TC, KH&ĐT, NV;
- HĐND, UBND thành phố Hà Nội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
- Học viện Khoa học và Công nghệ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, KGVX(3).
QT

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1691/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 22/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1691/QĐ-TTg

106

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250106