• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1727/QĐ-CTUBND năm 2014 công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Tải về Quyết định 1727/QĐ-CTUBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1727/QĐ-CTUBND

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang tại Tờ trình số 1517/TTr-UBND ngày 29/4/2014 và ý kiến thẩm định, tham mưu của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 753/SGDĐT-GDMN ngày 20/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Trường Mầm non 20 tháng 10 (địa chỉ số 63 đường Lê Thành Phương, thành phố Nha Trang) đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị:

1. Trường Mầm non 20 tháng 10, thành phố Nha Trang có trách nhiệm duy trì, giữ vững và phát huy các kết quả đã đạt sau khi được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Nha Trang có trách nhiệm đôn đốc, giám sát và kiểm tra Trường Mầm non 20 tháng 10 trong việc thực hiện duy trì, giữ vững và phát huy các kết quả đã đạt được.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang; Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang; Hiệu trưởng Trường Mầm non 20 tháng 10; thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, HPN, QP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1727/QĐ-CTUBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Lê Xuân Thân
Ngày ban hành: 07/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1727/QĐ-CTUBND

93

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240379