• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Quyết định 1740/QĐ-CT về Kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của Giáo dục Mầm non, Giáo dục Phổ thông và Giáo dục Thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc

Tải về Quyết định 1740/QĐ-CT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1740/QĐ-CT

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2014-2015 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH VĨNH PHÚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30/05/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 807/SGD&ĐT-TTr ngày 13/06/2014 về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2014-2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của Giáo dục Mầm non, Giáo dục Phổ thông và Giáo dục Thường xuyên, gồm:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng.

2. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ I; ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ II.

3. Ngày kết thúc năm học.

4. Ngày thi học sinh giỏi, ngày thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT), ngày hoàn thành xét công nhận hoàn thành chương trình Giáo dục Tiểu học, ngày hoàn thành xét công nhận Tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS).

5. Ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học.

6. Các ngày nghỉ Tết âm lịch và ngày Lễ được nghỉ theo quy định.

7. Thời gian nghỉ đối với giáo viên trong năm học.

8. Các ngày nghỉ khác (nghỉ giữa học kỳ, nghỉ cuối học kỳ, nghỉ theo mùa vụ, nghỉ Tết của đồng bào dân tộc, nghỉ Lễ hội truyền thống của địa phương).

Điều 2. Cụ thể về Kế hoạch, thời gian năm học 2014-2015:

I. Nguyên tắc xây dựng kế hoạch:

1. Kế hoạch thời gian năm học của các cấp, bậc học phải đảm bảo:

a) Đối với Giáo dục Mầm non, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần);

b) Đối với Giáo dục Tiểu học, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần);

c) Đối với cấp THCS và cấp THPT, có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần).

d) Đối với Giáo dục Thường xuyên (hệ THCS và THPT), có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

2. Các ngày nghỉ Lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ Lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định.

3. Nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất là 7 ngày, thời gian cụ thể ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định (trên cơ sở quy định của pháp luật và thực tế của ngành).

4. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên trong các cơ sở Giáo dục Mầm non, Giáo dục Phổ thông, Giáo dục Thường xuyên là 2 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của đơn vị.

II. Khung kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 được quy định cụ thể như sau:

Các ngành học, cấp học

Mầm non

Tiểu học

THCS

THPT

GDTX

(BT THPT)

Ngày tựu trường

04/8/2014

04/8/2014

04/8/2014

04/8/2014

04/8/2014

Ngày bắt đầu học

18/8/2014

18/8/2014

18/8/2014

18/8/2014

03/9/2014

Ngày khai giảng

05/9/2014

05/9/2014

05/9/2014

05/9/2014

05/9/2014

Ngày kết thúc học kỳ I

26/12/2014

26/12/2014

02/01/2015

02/01/2015

26/12/2014

Ngày bắt đầu học kỳ II

29/12/2014

29/12/2014

04/01/2015

04/01/2015

29/12/2014

Kết thúc học ký II (ngày hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập)

Trước ngày

25/5/2015

Trước ngày

25/5/2015

Trước ngày

25/5/2015

Trước ngày

25/5/2015

Trước ngày

25/5/2015

Kết thúc năm học

Trước ngày

31/5/2015

Trước ngày

31/5/2015

Trước ngày

31/5/2015

Trước ngày

31/5/2015

Trước ngày

31/5/2015

Thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT

 

 

 

Ngày 8,9 và 10/01/2015

 

Thi tốt nghiệp THPT 2014-2015

 

 

 

Ngày 02,03 và 04/6/2015

Ngày 02,03 và 04/6/2015

Xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS

 

Trước ngày 15/6/2015

Trước ngày 15/6/2015

 

 

Tuyển sinh vào lớp 6 THCS và lớp 10 THPT năm học 2015-2016

 

 

Trước ngày 31/7/2015

Trước ngày 31/7/2015

 

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định về:

a) Thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

b) Thời gian cụ thể và phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển) vào các lớp đầu cấp học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này và thời gian năm học theo quy định; quyết định và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 và Điều 5 Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Thị Tuyến

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1740/QĐ-CT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc   Người ký: Dương Thị Tuyến
Ngày ban hành: 25/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1740/QĐ-CT

195

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237749