• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1772/QĐ-UBND phân công quản lý di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đợt 4 năm 2013

Tải về Quyết định 1772/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1772/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG QUẢN LÝ DI TÍCH ĐÃ ĐƯỢC XẾP HẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, ĐỢT 4 NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Di sản Văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản Văn hoá, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hoá;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công (đợt 4) cho các đơn vị, địa phương trực tiếp quản lý và phối hợp quản lý 03 (ba) di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia, di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Các đơn vị, địa phương được phân công quản lý di tích, phối hợp quản lý di tích, sử dụng di tích chịu trách nhiệm quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích theo đúng quy định hiện hành.

UBND các cấp thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về di tích theo quy định tại Khoản 4, Điều 55 Luật Di sản Văn hóa và theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện Phong Điền, A Lưới và thành phố Huế; các tổ chức, tập thể và cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

PHÂN CÔNG QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ ĐÃ ĐƯỢC XẾP HẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Số tt

Tên di tích

Địa điểm

Quyết định công nhận

Đơn vị trực tiếp quản lý

Đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng

Đơn vị, tổ chức, cá nhân phối hợp quản lý

1.

Địa điểm chứng tích chiến tranh chất độc hóa học của đế quốc Mỹ tại sân bay A So, A Lưới

Xã Đông Sơn, huyện A Lưới

678/QĐ-BVHTTDL ngày 07/02/2013

UBND huyện A Lưới

Nhân dân

Bảo tàng LS&CM tỉnh

2.

Mộ phần Đặng Văn Hòa

Xã Phong Sơn, huyện Phong Điền

1285/QĐ-UBND ngày 09/7/2013

UBND huyện Phong Điền

Con cháu trong dòng tộc

Bảo tàng LS&CM tỉnh

3.

Đình Kim Long

Phường Kim Long, thành phố Huế

1286/QĐ-UBND ngày 09/7/2013

UBND thành phố Huế

Dân làng

Bảo tàng Văn hóa Huế

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1772/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Ngô Hòa
Ngày ban hành: 10/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1772/QĐ-UBND

101

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206894