• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số


 

Quyết định 1777/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2013 theo Chỉ thị 06/2008/CT-TTg và Quyết định 18/2011/QĐ-TTg

Tải về Quyết định 1777/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1777/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 05 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2013 THEO CHỈ THỊ 06/2008/CT-TTG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2011/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Thông tư 211/2009/TT-BTC ngày 08/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí theo Chị thị 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-UBDT-BTC ngày 16/12/2011 của liên bộ Ủy ban Dân tộc - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 06/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 171/TTr-BDT ngày 11/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2013 theo Chỉ thị 06/2008/CT-TTg ngày 01/02/2008 và Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

(Có Kế hoạch cụ thể kèm theo)

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Hoài Ân, Phù Cát và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hà

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ UY TÍN THEO CHỈ THỊ 06/2008/CT-TTG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2011/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1777/QĐ- UBND ngày 05/7/2013 của UBND tỉnh)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (sau đây gọi là Chỉ thị 06/2008/CT-TTg và Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg) năm 2013 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm phát huy vai trò người có uy tín trên địa bàn tỉnh Bình Định, động viên người có uy tín tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng dân tộc và miền núi.

2. Yêu cầu

Chế độ, chính sách thực hiện trực tiếp đối với người có uy tín đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng, đúng đối tượng thụ hưởng và đúng mức quy định;

Trường hợp cùng một thời điểm mà người có uy tín được hưởng chính sách hỗ trợ với các mức khác nhau thì được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ UY TÍN

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (sau đây gọi là người uy tín) trên địa bàn tỉnh gồm 348 người; trong đó: theo Chỉ thị 06/2008/CT-TTg: 227 người và Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg: 121 người.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI CÓ UY TÍN

1. Cung cấp thông tin

a. Phổ biến thông tin

- Mục đích: Cung cấp thông tin cần thiết cho người có uy tín, giúp người có uy tín nắm được các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương để tuyên truyền, vận động bà con tham gia thực hiện.

- Nội dung: Thông tin về các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh địa phương; tuyên truyền về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các chủ trương, nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

- Số lượt người uy tín tham gia: 348 người.

- Đơn vị tổ chức:

+ Công an tỉnh và Công an huyện trực tiếp gặp gỡ, cung cấp thông tin, vận động, tranh thủ người có uy tín phục vụ công tác giữ vững ổn định an ninh, trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh;

+ Các huyện thực hiện chính sách cung cấp thông tin cho người uy tín trên địa bàn huyện.

b. Cung cấp báo chí

- Loại báo cung cấp: Báo Dân tộc và Phát triển của Ủy ban Dân tộc, Báo Bình Định.

- Đơn vị thực hiện: Đối với người uy tín theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg , Báo Dân tộc và Phát triển được Ủy ban Dân tộc trực tiếp thực hiện (theo Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ), Báo Bình Định do Ban Dân tộc tỉnh thực hiện.

- Hình thức thực hiện: Cấp 01 tờ báo/người/kỳ thông qua hệ thống bưu điện của tỉnh, huyện và điểm bưu điện văn hóa xã.

c. Bồi dưỡng kiến thức và tham quan học tập kinh nghiệm

- Mục đích: Giúp cho người có uy tín nắm được kỹ thuật sản xuất nông, lâm nghiệp và các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình, an ninh, chính trị… để hướng dẫn cho cộng đồng phát triển kinh tế gia đình, góp phần xóa đói, giảm nghèo; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người uy tín để phát huy vai trò của mình trong cộng đồng, đồng bào dân tộc thiểu số.

- Nội dung:

+ Bồi dưỡng kiến thức về phát huy dân chủ cơ sở, các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh quốc phòng”; vị trí, vai trò của người uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số;

+ Bồi dưỡng kiến thức về kỹ thuật sản xuất nông lâm nghiệp, về phát triển kinh tế hộ gia đình;

+ Tham quan học tập kinh nghiệm về các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp và đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong và ngoài tỉnh.

- Số lượt người tham gia: 200 người.

- Số lớp bồi dưỡng kiến thức: Số lớp được tổ chức để bồi dưỡng kiến thức tùy thuộc tình hình cụ thể ở từng địa phương, nhưng mỗi lớp không quá 02 ngày.

- Số đợt tham quan học tập kinh nghiệm: 2 đợt, số người tham gia: 60 người.

- Đơn vị thực hiện:

+ UBND cấp huyện giao cho phòng chức năng của huyện tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín;

+ Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và UBND các huyện liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức người uy tín mới được bình chọn trong năm 2013 và chưa tập huấn năm 2012;

+ Ban Dân tộc tỉnh phối hợp Công an tỉnh tổ chức Đoàn tham quan học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh.

2. Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần

2.1. Về thăm Tết Nguyên đán; mức chi 400.000 đồng/người/năm.

- Công an tỉnh và Công an các huyện thực hiện chính sách người uy tín theo Chỉ thị 06/2008/CT-TTg;

- Ủy ban nhân dân các huyện thực hiện chính sách người có uy tín theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg .

Vì Tết Nguyên đán 2014 nằm trong tháng 2 năm 2014 (dương lịch) nên thống nhất đề nghị Công an tỉnh và UBND các huyện chuyển nguồn sang năm 2014 thực hiện kịp thời cho người uy tín đúng vào dịp Tết Nguyên đán năm 2014.

2.2. Thăm hỏi, hỗ trợ vật chất khi người có uy tín ốm đau. Mức chi 400.000 đồng/người/năm;

Khi người có uy tín bị ốm đau, đang được điều trị và có xác nhận tại trung tâm y tế huyện, UBND xã có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho UBND huyện để huyện chỉ đạo việc tổ chức thăm hỏi.

- Công an tỉnh và Công an các huyện thực hiện chính sách người uy tín theo Chỉ thị 06/2008/CT-TTg và một số trường hợp theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg ngành Công an thấy cần thiết; trường hợp Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh thăm thì Công an tỉnh chuẩn bị vật chất theo mức quy định trên; trường hợp Lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện thăm thì Công an huyện chuẩn bị vật chất theo mức quy định trên;

- Ban Dân tộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện thực hiện chính sách người có uy tín theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg ; trường hợp Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh thăm thì Ban Dân tộc tỉnh chuẩn bị vật chất theo mức quy định trên; trường hợp Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVM huyện thăm thì UBND huyện giao Phòng Dân tộc hoặc Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị vật chất theo mức quy định trên;

- Thống nhất đối tượng cấp tỉnh thăm khi người uy tín ốm đau điều trị tại các bệnh viện cấp tỉnh và một số trường hợp điều trị bệnh viện cấp huyện mà Lãnh đạo tỉnh cần phải đi thăm do địa phương báo cáo và đề nghị; các trường hợp còn lại cấp huyện đi thăm; tránh trường hợp một người uy tín ốm đau trong 01 đợt có hai cấp hỗ trợ vật chất (trừ trường hợp đặc biệt) và trường hợp có người uy tín đau ốm nằm điều trị tại các cơ sở y tế nhà nước nhưng không được cấp nào thăm và hỗ trợ vật chất.

2.3. Thăm hỏi các gia đình người có uy tín gặp khó khăn, bố, mẹ, vợ, chồng, con chết do hậu quả thiên tai; mức chi cấp tỉnh 1.000.000 đồng/hộ gia đình/năm; cấp huyện 500.000 đồng/hộ gia đình/năm.

Trong năm, nếu gia đình người có uy tín có hoàn cảnh khó khăn đột xuất do mất mùa, dịch bệnh; bản thân, bố, mẹ, vợ (hoặc chồng), con đau ốm thường xuyên hoặc bố, mẹ, vợ (hoặc chồng), con chết do hậu quả thiên tai, thì UBND xã báo cáo gấp cho UBND huyện và UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc tỉnh) để UBND huyện và UBND tỉnh phối hợp tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời.

- Công an tỉnh và Công an các huyện thực hiện chính sách người uy tín theo Chỉ thị 06/2008/CT-TTg và một số trường hợp theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg ngành Công an thấy cần thiết; trường hợp Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh thăm thì Công an tỉnh chuẩn bị vật chất theo mức quy định trên; trường hợp Lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện thăm thì Công an huyện chuẩn bị vật chất theo mức quy định trên, Công an huyện có trách nhiệm điện báo cho Công an tỉnh biết để đi thăm;

- Ban Dân tộc tỉnh và UBND các huyện thực hiện chính sách người có uy tín theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg ; trường hợp Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND. UBMTTQVN tỉnh thăm thì Ban Dân tộc tỉnh chuẩn bị vật chất theo mức quy định trên; trường hợp Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND,UBND, UBMTTQVN huyện thăm thì UBND huyện giao Phòng Dân tộc hoặc Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị vật chất theo mức quy định trên. UBND huyện thông qua Phòng Dân tộc hoặc Văn phòng HĐND-UBND huyện điện báo cho Ban Dân tộc tỉnh để đề xuất Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh thăm;

- Đối tượng người uy tín cập tỉnh thăm, hỗ trợ vật chất thì cấp huyện không hỗ trợ vật chất.

3. Chế độ khen thưởng

- Người uy tín tiêu biểu được biểu dương tại Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, biểu dương người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2013 do Ban Dân tộc tỉnh phối hợp Công an tỉnh tổ chức thực hiện; kinh phí UBND tỉnh giao cho Ban Dân tộc tỉnh;

- Người có uy tín có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh, trật tự được xét khen thưởng. Hồ sơ, thủ tục và mức chi tiền thưởng cho người có uy tín áp dụng theo quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/06/2005 của Chính phủ. Chỉ tiêu phấn đấu:

+ Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho 30% người có uy tín của xã;

+ Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 20% người có uy tín của huyện;

+ Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10% người có uy tín của tỉnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. UBND tỉnh đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ vật chất và động viên tinh thần cho người uy tín theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg .

2. Công an tỉnh sử dụng nguồn kinh phí đã được UBND tỉnh bố trí trong dự toán năm 2013 cho Công an tỉnh tại Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 để thực hiện công tác vận động, tranh thủ và chính sách hỗ trợ vật chất và động viên tinh thần cho người uy tín theo Chỉ thị 06/CT-TTg .

3. Ban Dân tộc tỉnh sử dụng nguồn kinh phí đã được UBND tỉnh bố trí trong dự toán năm 2013 cho Ban Dân tộc tỉnh tại Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 thực hiện chính sách: cấp báo Bình Định, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, tham quan học tập, thăm hỏi ốm đau, thăm hỏi các gia đình người có uy tín gặp khó khăn; phối hợp các sở, ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc bình chọn và thực hiện chính sách người uy tín trên địa bàn tỉnh.

4. Ngân sách huyện có trách nhiệm cân đối kinh phí để thực hiện chế độ, chính sách người có uy tín trên địa bàn huyện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân tộc tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan của tỉnh hướng dẫn UBND các huyện xây dựng kế hoạch thực hiện; đồng thời kiểm tra, đôn đốc các huyện triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín. Tổng hợp, báo cáo các kiến nghị, đề xuất những vấn đề có liên quan đến chính sách của các địa phương và tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện;

- Chủ trì, tổ chức thực hiện nội dung cấp báo Bình Định; tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm; phối hợp Công an tỉnh và Sở Nội vụ tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức thăm hỏi người có uy tín ốm đau và các gia đình người có uy tín khi gặp khó khăn, bố, mẹ, vợ, chồng, con chết do hậu quả thiên tai;

- Định kỳ và đột xuất, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín cho UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc theo dõi, chỉ đạo.

2. Công an tỉnh

2.1. Hướng dẫn Công an các huyện xây dựng kế hoạch thực hiện; đồng thời kiểm tra, đôn đốc các huyện triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín theo Chỉ thị 06/CT-TTg. Tổng hợp, báo cáo các kiến nghị, đề xuất những vấn đề có liên quan đến chính sách của các địa phương và tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện;

2.2. Chỉ đạo Công an cấp dưới hoặc trực tiếp gặp gỡ, cung cấp thông tin, tình hình an ninh trật tự; vận động, tranh thủ cá biệt, phát huy vai trò người có uy tín trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động chống đối của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra, giữ vững ổn định an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

2.3. Đề xuất danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và chuẩn bị vật chất để đại diện lãnh đạo cấp tỉnh đi thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết của các dân tộc thiểu số hoặc thăm hỏi, hỗ trợ vật chất khi người có uy tín bị ốm đau theo Chỉ thị 06/2008/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 04/HD-BCA(A11) của Bộ Công an. Lãnh đạo Công an tỉnh được đại diện lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất cho gia đình người có uy tín gặp khó khăn, bố, mẹ, vợ, chồng, con chết do hậu quả thiên tai theo Chỉ thị 06/2008/CT-TTg ngày 0/102/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 04/HD-BCA(A11).

2.4. Cung cấp danh sách người uy tín theo Chỉ thị 06/2008/CT-TTg và Hướng dẫn số 04/HD-BCA(A11) (ngoài số người có uy tín được bình chọn theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg) để Ban Dân tộc tỉnh đặt mua Báo Dân tộc và Phát triển và Báo Bình Định và phát hành cho người có uy tín.

2.5. Khen thưởng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng người có uy tín có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh trật tự theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. Sở Tài chính

3.1. Sở Tài chính có trách nhiệm đề xuất phân bổ kinh phí địa phương cho các sở, ngành có liên quan để thực hiện chính sách đối với người có uy tín theo Kế hoạch này;

3.2. Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Chỉ thị 06/2008/CT-TTg, Quyết định 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 04/HD-BCA(A11) cho các sở, ngành và UBND các huyện liên quan;

3.3. Phối hợp với Ban Dân tộc và các sở, ngành có liên quan kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín của các địa phương. Tổng hợp, báo cáo quyết toán kinh phí cho UBND tỉnh và các Bộ, ngành có liên quan.

4. Sở Nội vụ

Chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện nguyên tắc, thủ tục, trình tự, hồ sơ xét công nhận người có uy tín tiêu biểu theo Điều 4 tại Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-UBDT-BTC ngày 16/12/2011 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính. Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chính sách khen thưởng người có uy tín, có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quốc phòng, an ninh, trật tự.

5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Chịu trách nhiệm triển khai và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín tham gia đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội tại địa phương mà bị thương hoặc hy sinh thì làm thủ tục, trình tự xem xét, quyết định công nhận người có uy tín là thương binh hoặc liệt sỹ và được hưởng các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Định

Kịp thời thông tin, tuyên truyền để cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh hiểu và có thông tin chính xác về chính sách, chế độ, quy trình bình xét đối với người có uy tín là đồng bào dân tộc thiểu số.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo dân chủ, công bằng, đúng đối tượng. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp tham gia giới thiệu bình chọn và xét duyệt người có uy tín bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng đối tượng và thực hiện đúng chế độ.

8. Ủy ban nhân dân các huyện: Vĩnh Thạnh, An Lão, Vân Canh, Hoài Ân, Tây Sơn, Phù Cát

8.1. Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các sở, ngành liên quan thực hiện chính sách cung cấp thông tin cho người có uy tín quy định tại Quyết định 18/201l/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện;

8.2. Chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện chính sách Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần đối với người có uy tín quy định tại Quyết định 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện;

8.3. UBND các huyện xét chọn và khen thưởng người có uy tín trên địa bàn huyện hoặc lập hồ sơ đề nghị cấp trên xét khen thưởng đối với người uy tín có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh, trật tự ở địa phương theo quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành;

8.4. UBND các huyện chủ động lập kế hoạch và cân đối kinh phí để thực hiện chính sách đối với người có uy tín; nếu ngân sách huyện không đủ khả năng cân đối thì đề nghị ngân sách cấp trên hỗ trợ;

8.5. Báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Dân tộc tỉnh) tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đúng thời gian quy định.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan ở tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Vĩnh Thạnh, An Lão, Vân Canh, Hoài Ân, Tây Sơn, Phù Cát chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có gì khó khăn, vướng mắc, báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh) xem xét, giải quyết./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1777/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Trần Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 05/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1777/QĐ-UBND

167

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206738