• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1786/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Bình Thuận ban hành

Tải về Quyết định 1786/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1786/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 24 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNHTHUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 574/TTr-SNNPTNT ngày 18/3/2016 và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận với những nội dung, cụ thể như sau:

1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT- BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ và những quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Sở: Gồm Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

b) Các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở:

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Tổ chức-Cán bộ;

- Phòng Quản lý xây dựng công trình;

c) Các Chi cục trực thuộc Sở:

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

- Chi cục Kiểm lâm;

- Chi cục Thủy sản;

- Chi cục Thủy lợi;

- Chi cục Phát triển nông thôn;

- Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản.

d) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn;

- Trung tâm Quản lý dự án và Tư vấn xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Trung tâm Giống nông nghiệp;

- Trung tâm Khuyến nông;

- Trung tâm nghiên cứu và phát triển cây thanh long;

- Ban Quản lý Cảng cá Phan Thiết;

- Ban Quản lý khu bảo tồn biển Hòn Cau;

- Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông;

- Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Koú;

- Ban quản lý dự án Thủy sản;

- Ban quản lý rừng phòng hộ Tuy Phong;

- Ban quản lý rừng phòng hộ Lòng Sông – Đá bạc;

- Ban quản lý rừng phòng hộ Cà Giây;

- Ban quản lý rừng phòng hộ Phan Điền;

- Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Mao;

- Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy;

- Ban quản lý rừng phòng hộ Lê Hồng Phong;

- Ban quản lý rừng phòng hộ Hàm Thuận – Đa Mi;

- Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Quao;

- Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Giang;

- Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Phú;

- Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Móng – Ka Pét;

- Ban quản lý rừng phòng hộ La Ngà;

- Ban quản lý rừng phòng hộ Trị An;

- Ban quản lý rừng phòng hộ Đức Linh;

- Trạm Nông, Lâm nghiệp Phú Quý.

3. Biên chế công chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm các đơn vị thuộc và trực thuộc do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ hàng năm trên cơ sở nhiệm vụ được giao, vị trí việc làm, số lượng các chức danh công chức và tổng số biên chế hành chính của tỉnh do Bộ Nội vụ giao.

4. Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ hàng năm trên cơ sở Đề án xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm công chức lãnh đạo và tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương, chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, điều động, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thực hiện theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao Giám đốc Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện các công việc sau:

1. Phối hợp với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận.

b) Đề án và Quyết định thành lập (hoặc kiện toàn) các đơn vị trực thuộc Sở theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và nhân sự để xem xét bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị (theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ).

c) Đề án và Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án chuyên ngành nông nghiệp trên cơ sở sắp xếp lại Trung tâm Quản lý dự án và Tư vấn xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Ban Quản lý dự án thuộc các đơn vị trực thuộc Sở khi Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và sắp xếp, bố trí công chức các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; chỉ đạo, hướng dẫn Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở kiện toàn tổ chức, nhân sự bảo đảm hoạt động đạt hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN, NCPC, SNV(Loc 30)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1786/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 24/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1786/QĐ-UBND

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329019