• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1793/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Quyết định 1793/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1793/-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 15 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GII QUYẾT CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Ch nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 420/Tr-BDT ngày 28 tháng 6 năm 2019 về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền gii quyết của Ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 13 quy trình (11 quy trình nội bộ và 2 quy trình liên thông) trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Ban Dân tộc có trách nhiệm lập danh sách đăng ký tài khoản cho công chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin điện tử một cửa của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Cục kim soát TTHC - VPCP;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- S
Thông tin - Truyền thông;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu VT.NC-KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuấn

 

PHỤ LỤC II:

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GII QUYT THTỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA BAN DÂN TỘC
(Ban hành kèm theo quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của Ch tịch UBND tnh)

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thi gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

A

Lĩnh vực chính sách dân tộc

 

 

1

Thủ tục: Quy định chế độ tr cấp đối với đối tượng sinh viên dân tc thiểu số có hộ khu thưng trú trên đa bàn tỉnh BRVT - Thời hạn gii quyết: theo quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi th tục hành chính trong Bộ th tục hành chính thuộc thm quyền gii quyết của Phòng Dân tộc tnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 ca UBND tỉnh

Bước 1

Công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa, kim tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét và lưu trữ hồ sơ điện t, chuyển cơ quan chuyên môn xử lý hồ sơ

1/2 ngày làm việc

Phiếu tiếp nhận hồ sơ

Bước 2

Văn thư Ban Dân tộc tiếp nhận hồ sơ và chuyn đến Trưng phòng chính sách

1 ngày làm việc

Xử lý trên phần mềm

Bước 3

Trưởng phòng chính sách phân công cho chuyên viên xử lý

1 ngày làm việc

X lý trên phần mềm

Bước 3

Chuyên viên xử lý hồ sơ và trình lãnh đạo phòng xem xét

10 ngày làm việc

Dự thảo văn bản trả kết qu

Bước 4

Trưng phòng chính sách thm định lại và xem xét kết quả

5 ngày làm việc

Xử lý trên phần mềm

Bước 5

Trưởng phòng chính sách trình nh đạo Ban phê duyệt kết quả

1/2 ngày làm việc

Xử lý trên phần mềm

Bước 6

Lãnh đạo Ban phê duyệt kết quả và chuyn bộ phận một cửa tập trung cấp tỉnh trả kết quả

2 ngày làm việc

Phiếu trkết quả

Tng thời gian giải quyết TTHC

20 ngày làm việc

 

B

Lĩnh vực khiếu nại, t cáo

 

 

1

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

- Thời hạn gii quyết: theo quyết định s1111/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của y ban nhân dân tỉnh về việc công b danh mục tên các thủ tục cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thm quyền gii quyết ca các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bước 1

Văn thư Ban Dân tộc tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến Trưởng ban

1/2 ngày làm việc

Phiếu tiếp nhận hồ sơ

Bước 2

Lãnh đạo Ban Dân tộc chuyển đơn đến bộ phận Thanh tra để thụ lý giải quyết

1 ngày làm việc

Hồ sơ

Bước 3

Thanh tra Ban nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo ban thụ lý đơn đgiải quyết, trường hợp không thụ lý thì nêu rõ lý do đđương sự biết

10 ngày làm việc

Văn bản thụ lý hoặc không thụ lý

Bước 4

Thanh tra Ban Dân tộc t chc xác minh nội dung khiếu nại và báo cáo kết quả cho Lãnh đạo Ban

10 ngày làm việc

Báo cáo kết quả xác minh

Bước 5

Thanh tra Ban tổ chức đối thoại (nếu yêu cu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau), trường hợp khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức cơ quan, tchức phải đi thoại với người khiếu nại

1 ngày làm việc

Bước 6

Chánh thanh tra tham mưu cho Lãnh đạo ban ra quyết định giải quyết khiếu nại bng văn bn

2 ngày làm việc

Dự thảo quyết định

Bước 7

Lãnh đạo Ban ký ban hành văn bản

1 ngày làm việc

Ban hành QĐ

Bước 8

Văn thư ban hành văn bản

1/2 ngày làm việc

Vào s phát hành

Tổng thời gian giải quyết TTHC

25 ngày

 

2

Thủ tục gii quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

- Thời hạn giải quyết: theo quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của y ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục tên các thủ tục cắt giảm thi gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bước 1

Văn thư Ban Dân tộc tiếp nhận hsơ và chuyển đến Tởng ban

1/2 ngày làm việc

Phiếu tiếp nhận hồ sơ

Bước 2

Lãnh đạo Ban Dân tộc chuyn đơn đến bộ phận Thanh tra đthụ lý giải quyết

1 ngày làm việc

Hồ sơ

Bước 3

Thanh tra Ban nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo ban thụ lý đơn đ gii quyết, trường hợp không thụ lý thì nêu rõ lý do để đương sự biết

10 ngày làm việc

Văn bn thụ lý hoặc không thụ lý

Bước 4

Thanh tra Ban Dân tộc tchức xác minh nội dung khiếu nại và báo cáo kết quả cho Lãnh đạo Ban

24 ngày làm việc

Báo cáo kết qu xác minh

Bước 5

Thanh tra Ban tchức đối thoại (nếu yêu cu ca người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau), trường hợp khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức cơ quan, tổ chức phải đối thoại với người khiếu nại

1 ngày làm việc

Biên bản

Bước 6

Chánh thanh tra tham mưu cho Lãnh đạo ban ra quyết định giải quyết khiếu nại bng văn bản

1 ngày làm việc

Dự tho quyết định

Bước 7

Lãnh đạo Ban ký ban hành văn bản

1 ngày làm việc

Ban hành quyết định

Bước 8

Văn thư ban hành văn bản

1/2 ngày làm việc

Vào s phát hành

Bước 9

Công bố quyết định giải quyết khiếu nại tcáo lần 2 tại cuộc họp cơ quan; niêm yết tại trụ s cơ quan; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, tống đạt quyết định đến đương sự

1 ngày làm việc

Biên bản công bố

Tng thời gian giải quyết TTHC

40 ngày làm việc

 

3

Th tục giải quyết tố cáo ln hai tại cp tnh

- Thời hạn giải quyết: theo quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 ca Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công b danh mục tên các thủ tục cắt gim thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bước 1

Văn thư Ban Dân tộc tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến Trưởng ban

1/2 ngày làm việc

Phiếu tiếp nhận hồ sơ

Bước 2

Lãnh đạo Ban Dân tộc chuyển đơn đến bộ phận Thanh tra đthụ lý giải quyết

1 ngày làm việc

Hồ sơ

Bước 3

Thanh tra Ban nghiên cứu kiểm tra, xác minh họ, tên, địa chngười tố cáo và tham mưu lãnh đạo ban quyết định thụ lý hoặc không thụ lý giải quyết, nếu không thụ lý thì thông báo cho đương sự biết lý do, nếu có yêu cầu

10 ngày làm việc

Văn bn thụ lý hoặc không thụ lý

Bước 4

Thanh tra Ban thụ lý xác minh nội dung t cáo

30 ngày làm việc

báo cáo xác minh

Bước 5

Thanh tra Ban báo cáo kết quxác minh và tham mưu cho lãnh đạo ban kết luận nội dung t cáo

6 ngày làm việc

Dự thảo kết luận giải quyết tố cáo

Bước 6

Trưởng ban căn cứ kết quả xác minh, kết luận nội dung tcáo để xử lý theo quy định tại điều 24 Thông tư 06/2013/TT- TTCP ngày 30/9/2013)

6 ngày làm việc

Ban hành văn bản

Bước 7

Văn thư ban hành văn bn, hồ sơ liên quan gửi đến tchức, cá nhân có liên quan theo tình huống xử lý t cáo ca người gii quyết tố cáo

1,5 ngày làm việc

Vào sổ phát hành

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

55 ngày làm việc

 

II

Lĩnh vực tiếp công dân

 

 

1

Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh

- Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của Ủy ban nhân dân tnh về việc công bố thủ tục hành chính đưc chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính về lĩnh vực Tiếp công dân, gii quyết khiếu nại, t cáo; phòng, chống tham nhũng thuộc thm quyn gii quyết ca UBND tỉnh, các quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bước 1

Thanh tra Ban đón tiếp, yêu cầu công dân nêu rõ họ tên, địa chhoặc xuất trình giấy tờ tùy thân; trường hợp được ủy quyền thì yêu cầu xuất trình giấy ủy quyền; ghi vào stiếp công dân. Chánh thanh tra nghe, ghi chép nội dung khiếu nại, t cáo, kiến nghị, phản ánh, tiếp nhận thông tin, tài liệu đầy đủ, trung thực, chính xác; nội dung nào chưa rõ thì đề nghị công dân trình bày thêm, sau đó đọc lại cho công dân nghe và đề nghị công dân ký tên hoặc đim chỉ xác nhận vào văn bản.

1 ngày làm việc

Sổ tiếp công dân, biên bản ghi chép

Bước 2

Chánh thanh tra phân loại xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phn ánh tại nơi tiếp công dân, tham mưu cho lãnh đạo Ban thụ lý giải quyết. Trường hợp kiến nghị, phn ánh thuộc thm quyền gii quyết của cơ quan thì tham mưu cho lãnh đạo Ban phân công cho bộ phận chuyên môn nghiên cứu, xem xét, giải quyết. Trường hợp kiến nghị, phản ánh không thuộc thm quyền gii quyết ca cơ quan thì chuyển đơn hoặc chuyển bản ghi lại nội dung trình bày của người kiến nghị, phản ánh đến cơ quan, đơn vị, tổ chức có thẩm quyền để nghiên cứu, tiếp thu, xem xét giải quyết.

1/2 ngày làm việc

Báo cáo kết quả tiếp công dân hoặc văn bn chuyển đơn

Bước 3

Văn thư vào s, phát hành văn bản

1/2 ngày làm việc

Vào sổ phát hành

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

2 ngày làm việc

 

III

Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

 

1

Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh.

- Theo quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của y ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục tên các thủ tục cắt giảm thời gian giải quyết so vi quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bước 1

Văn thư tiếp nhận đơn, vào s công văn đến (hoặc nhập vào máy tính) và chuyn đến Trưởng ban

1/2 ngày làm việc

Phiếu tiếp nhận hồ sơ

Bước 2

Trưởng ban xem xét nội dung đơn thư chuyn đến Chánh thanh tra thụ lý gii quyết

1 ngày làm việc

Hồ sơ

Bước 3

Chánh thanh tra căn cứ nội dung đơn thư và thm quyền giải quyết, tùy theo từng trường hợp cụ thể tham mưu cho lãnh đạo Ban ban hành văn bn trlời, văn bản hướng dẫn, văn bản chuyển đơn hoặc văn bản thụ lý giải quyết khiếu nại, tcáo, kiến nghị, phản ánh

5 ngày làm việc

Dự thảo văn bản

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký ban hành văn bản

1 ngày làm việc

Duyệt Văn bản

Bước 5

Văn thư phát hành văn bản

1/2 ngày làm việc

Vào sổ, phát hành

Tng thời gian giải quyết TTHC

8 ngày làm việc

 

III

Lĩnh vực phòng, chng tham nhũng

 

 

1

Thủ tục kê khai tài sn thu nhập:

- Thời gian thực hiện theo quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực tiếp công dân, gii quyết khiếu nại tố cáo; Phòng, chống tham nhũng thuộc thm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bước 1

Chánh văn phòng tham mưu cho lãnh đạo Ban ban hành văn bản thông báo đến các cá nhân có nghĩa vụ kê khai theo quy định

1/2 ngày làm việc

Văn bn thông báo

Bước 2

Lãnh đạo Ban ký ban hành văn bản

1/2 ngày làm việc

Duyệt thông báo

Bước 3

Chánh Văn phòng triển khai việc kê khai và biểu mẫu đến cá nhân

1/2 ngày làm việc

Thông báo kèm biu mẫu

Bước 4

Người có nghĩa vụ kê khai phải hoàn thành việc kê khai theo quy định và nộp về Văn phòng

2 ngày làm việc

Bản kê khai tài sản thu nhập cá nhân

Bước 5

Chánh Văn phòng tiếp nhận, kiểm tra, sao lục, gửi, lưu, quản lý Bn kê khai

2 ngày làm việc

Hồ sơ

Bước 6

Chánh Văn phòng tham mưu cho Lãnh đạo ban ban hành văn bn thông báo cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ kê khai và báo cáo kết quả kê khai cho Thanh tra tỉnh, Ủy ban kim tra Tỉnh ủy, Đảng ủy khối cơ quan

2 ngày làm việc

Văn bản thông báo hoàn thành nghĩa vụ công khai

Bước 7

Văn thư phát hành văn bản

1/2 ngày làm việc

Vào sổ, phát hành

Tng thi gian giải quyết TTHC

8 ngày làm việc

 

2

Thủ tục công khai Bn kê khai tài sản, thu nhập

- Thi gian thực hiện theo quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; Phòng, chống tham nhũng thuộc thm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bước 1

Chánh Văn phòng tham mưu cho lãnh đạo Ban ban hành kế hoạch công khai bản kê khai trong cơ quan phù hợp với điều kiện, đặc điểm

1 ngày làm việc

Dự thảo kế hoạch

Bước 2

Lãnh đạo Ban phê duyệt kế hoạch và chuyển văn thư phát hành

1/2 ngày làm việc

Duyệt kế hoạch

Bước 3

Văn thư vào sổ, phát hành văn bản (bn ký số)

1/2 ngày làm việc

 

Bước 4

Chánh Văn phòng tham mưu lãnh đạo Ban ban hành văn bn thông báo kế hoạch công khai tài sn và phân công nhiệm vụ tổ chức cuộc họp công khai tài sn thu nhập

1 ngày làm việc

Dự thảo thông báo

Bước 5

Lãnh đạo Ban phê duyệt và chuyn văn thư phát hành

1 ngày làm việc

Duyệt thông báo

 

Văn thư vào s

 

 

Bước 6

Chánh Văn phòng phổ biến đến từng bộ phận kế hoạch công khai, kèm theo bản sao các bản kê khai để các bộ phận tchức công khai

1/2 ngày làm việc

X lý trên phần mềm

Bước 7

Các bộ phận tổ chức công khai và ghi biên bản gửi v Văn phòng

1/2 ngày làm việc

Biên bn cuộc họp

Bước 8

Chánh Văn phòng tổng hợp kết quả công khai và lập báo cáo gửi các cơ quan liên quan

1 ngày làm việc

Dự thảo báo cáo

Bước 9

Lãnh đạo Ban phê duyệt báo cáo và chuyn văn thư phát hành

1 ngày làm việc

Duyệt báo cáo

Bước 10

Văn thư phát hành văn bn

1 ngày làm việc

Vào sổ, phát hành

Tổng thi gian giải quyết TTHC

8 ngày làm việc

 

3

Thủ tục xác minh tài sn, thu nhập

- Thời gian thực hiện theo quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 về việc công b thủ tục hành chính về lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại t cáo; Phòng, chng tham nhũng thuộc thm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bước 1

Chánh văn phòng phi hợp với Chi bộ tham mưu cho Bí thư chi bộ họp quyết định xác minh đối tượng dự kiến được xác minh

1 ngày làm việc

Biên bản họp

Bước 2

Chánh Văn phòng tham mưu cho Lãnh đạo Ban ban hành quyết định xác minh đối với người được dự kiến

1 ngày làm việc

Dự thảo quyết định

Bước 3

Lãnh đạo Ban phê duyt và chuyển văn thư phát hành

1 ngày làm việc

Duyệt văn bản

Bước 4

Chánh văn phòng tham mưu cho Lãnh đạo Ban ban hành quyết định thành lập Tổ xác minh

1 ngày làm việc

Dự thảo qđ thành lập tổ

Bước 5

Lãnh đạo Ban phê duyệt và chuyn văn thư phát hành

1 ngày làm việc

Duyệt văn bản

Bước 6

T xác minh làm việc và báo cáo cho lãnh đạo Ban

5 ngày làm việc

báo cáo xác minh

Bước 7

T xác minh tham mưu cho lãnh đạo Ban ban hành kết luận xác minh và kiến nghị đối với người được xác minh

2 ngày làm việc

Dự thảo báo cáo

Bước 8

Lãnh đạo Ban phê duyệt và chuyển văn thư phát hành

1 ngày làm việc

Duyệt văn bản

Bước 9

Văn thư phát hành văn bản

1 ngày làm việc

Vào sổ, phát hành

Tổng thời gian giải quyết TTHC

14 ngày làm việc

 

4

Th tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

- Thi gian thực hiện theo quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại t cáo; Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền gii quyết của UBND tỉnh, các quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bước 1

Văn thư tiếp nhận văn bản hoặc người đến trực tiếp cơ quan yêu cu giải trình và báo cáo với Chánh Văn phòng

1/2 ngày làm việc

Phiếu tiếp nhận

Bước 2

Chánh Văn phòng vào stiếp nhận nội dung yêu cu giải trình, ghi chép nội dung, tập hp thông tin, tài liệu có liên quan và báo cáo với lãnh đạo Ban

1/2 ngày làm việc

Hồ sơ

Bước 3

Chánh văn phòng tham mưu cho lãnh đạo Ban văn bản giải trình hoặc từ chi giải trình và nêu rõ lý do. Trưng hợp yêu cầu giải trình không thuộc trách nhiệm thì hướng dẫn người yêu cầu gửi văn bn đến đúng cơ quan có trách nhiệm gii trình

3 ngày làm việc

Dự thảo văn bản

Bước 4

Lãnh đạo Ban phê duyệt và chuyn văn thư phát hành

1 ngày làm việc

Duyệt văn bản

Bước 5

Văn thư phát hành văn bn

1 ngày làm việc

Vào sổ, phát hành

Tổng thời gian giải quyết TTHC

6 ngày làm việc

 

5

Th tục thực hiện giải trình

- Thi gian thực hiện theo quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; Phòng, chng tham nhũng thuộc thẩm quyền gii quyết ca UBND tỉnh, các quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bước 1

Lãnh đạo Ban chuyn văn bn yêu cu gii trình và thông tin kèm theo đt xác minh nghiên cứu

1 ngày làm việc

Hồ sơ

Bước 2

T xác minh nghiên cứu tài liệu

1 ngày làm việc

Xử lý hồ sơ

Bước 3

Txác minh thu thập tài liệu, xác minh thông tin có liên quan và báo cáo với lãnh đạo Ban

10 ngày làm việc

Báo cáo xác minh

Bước 4

Tổ xác minh tham mưu cho nh đạo Ban ban hành văn bn gii trình

1 ngày làm việc

Dự thảo văn bản

Bước 5

Lãnh đạo Ban phê duyệt văn bản và chuyn văn thư phát hành

1 ngày làm việc

Duyệt văn bản

Bước 6

Văn thư phát hành văn bn và gửi đến người yêu cu gii trình

1 ngày làm việc

Phát hành

Tổng thời gian giải quyết TTHC

15 ngày làm việc

 

 

PHỤ LỤC III:

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GII QUYT THỦ TC HÀNH CHÍNH ÁP DNG CHUNG CỦA BAN DÂN TỘC
(Ban hành kèm theo quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 ca Chủ tịch UBND tnh)

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng quan tham gia giải quyết TTHC

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

1

Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu s

- Thời gian gii quyết thực hiện theo quyết định 1339/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bước 1A

Công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa, kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển cơ quan chuyên môn xử lý hồ sơ

1/2 ngày làm việc

Phiếu tiếp nhận hồ sơ

Bước 1B

Văn thư Ban Dân tộc tiếp nhận h sơ và chuyn đến Trưng phòng chính sách

1/2 ngày làm việc

X lý trên phần mềm

Bước 2B

Trưởng phòng chính sách phân công cho chuyên viên xử lý

1/2 ngày làm việc

X lý trên phần mềm

Bước 3B

Chuyên viên xử lý hồ sơ và trình lãnh đạo phòng xem xét

4 ngày làm việc

Dự thảo phiếu trả kết qu

Bước 4B

Trưởng phòng chính sách thẩm định lại và xem xét kết quả

1 ngày làm việc

Xử lý trên phần mềm

Bước 5B

Trưởng phòng chính sách trình lãnh đạo Ban phê duyệt kết quả

1 ngày làm việc

X lý trên phần mềm

Bước 6B

Lãnh đạo Ban phê duyệt kết quả và chuyển sang bộ phận một ca tập trung ca Văn phòng UBND tnh

1 ngày làm việc

Tờ trình, dự tho quyết định

Bước 1C

Văn phòng UBND tỉnh trình lãnh đạo tỉnh phê duyệt kết quả và trhồ sơ

5 ngày làm việc

Phiếu trình

Bước 2C

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh phát hành văn bn

1 ngày làm việc

Quyết định

Bước 3C

Công chức viên chức tại Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tchức đến nhận kết quả TTHC hoặc chuyển trả kết quả qua bưu điện

1/2 ngày làm việc

Phiếu trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết TTHC

15 ngày làm việc

 

2

Thủ tục đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu s

- Thời gian giải quyết thực hiện theo quyết định 1339/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bước 1A

Công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa, kim tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét và lưu trữ hồ sơ điện t, chuyển cơ quan chuyên môn xử lý hồ sơ

1/2 ngày làm việc

Phiếu tiếp nhận hồ sơ

Bước 1B

Văn thư Ban Dân tộc tiếp nhận hồ sơ và chuyn đến Trưng phòng chính sách

1/2 ngày làm việc

Xử lý trên phần mềm

Bước 2B

Trưởng phòng chính sách phân công cho chuyên viên xử lý

1/2 ngày làm việc

Xử lý trên phần mềm

Bước 3B

Chuyên viên xử lý hồ sơ và trình lãnh đạo phòng xem xét

4 ngày làm việc

Dự thảo tờ trình và quyết định

Bước 4B

Trưởng phòng chính sách thm định lại và xem xét kết quả

1 ngày làm việc

X lý trên phần mềm

Bước 5B

Trưng phòng chính sách trình lãnh đạo Ban phê duyệt kết quả

1 ngày làm việc

Xử lý trên phần mềm

Bước 6B

Lãnh đạo Ban phê duyệt kết quả và chuyển sang bộ phận một cửa tập trung của Văn phòng UBND tỉnh

1 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo quyết định

Bước 1C

Văn phòng UBND tỉnh trình lãnh đạo tỉnh phê duyệt kết quả và trả hồ sơ

5 ngày làm việc

 

Bước 2C

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh phát hành văn bản

1 ngày làm việc

Quyết định

Bước 3C

Công chức viên chức tại Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC hoặc chuyển trả kết quả qua bưu điện

1/2 ngày làm việc

Phiếu trả kết quả

Tổng cộng thời gian giải quyết TTHC:

15 ngày làm việc

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1793/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 15/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1793/QĐ-UBND

101

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
427071