• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1797/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi 05 tiêu chí của Bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Sơn La kèm theo Quyết định 2187/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 1797/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1797/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI 05 TIÊU CHÍ CỦA BỘ TIÊU CHÍ VỀ NÔNG THÔN MỚI TỈNH SƠN LA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2187/QĐ-UBND NGÀY 06/9/2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 206/TTr-SNN ngày 23/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi 05 tiêu chí của Bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 06/9/2010 như sau:

1. Tiêu chí số 7 về chợ nông thôn được sửa đổi như sau:

“Chợ theo quy hoạch, đạt chuẩn theo quy định”.

2. Tiêu chí số 10 về thu nhập được sửa đổi như sau:

a) Nội dung tiêu chí

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn (Triệu đồng/người).

b) Chỉ tiêu

- Năm 2012: Đạt 13 triệu đồng/ người;

- Đến năm 2015: Đạt 18 triệu đồng/ người;

- Đến năm 2020: Đạt 35 triệu đồng/ người.

c) Chỉ tiêu cụ thể đạt chuẩn theo từng năm giữa các giai đoạn: Do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn.

d) Các xã đạt chuẩn phải có tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người của xã không thấp hơn tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người tối thiểu khu vực nông thôn của vùng Trung du miền núi phía Bắc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chi tiết và công bố.

3. Tiêu chí số 12 về cơ cấu lao động được sửa đổi như sau:

a) Tên tiêu chí: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên.

b) Nội dung tiêu chí: Tỷ lệ người làm việc trên dân số trong độ tuổi lao động.

c) Chỉ tiêu: Đạt từ 90% trở lên.

4. Tiêu chí số 14 về giáo dục được sửa đổi như sau:

“14.1 Phổ cập giáo dục trung học cơ sở”.

5. Tiêu chí số 15 về y tế được sửa đổi như sau:

a) Nội dung: “15.1 Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế”.

b) Chỉ tiêu: đạt từ 70% trở lên.

(Có Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn và triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế các tiêu chí tương ứng của Bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Sơn La ban hành tại Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 06/9/2010 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu VP, (M01), 89 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG SỬA ĐỔI 05 TIÊU CHÍ VỀ NÔNG THÔN MỚI TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 của UBND tỉnh Sơn La)

XÃ NÔNG THÔN MỚI

TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu đạt được

7

Chợ nông thôn

Chợ theo quy hoạch, đạt chuẩn theo quy định

Đạt

10

Thu nhập

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn

(Triệu đồng/người)

Năm 2012

13

Đến năm 2015

18

Đến năm 2020

35

12

Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên

Tỷ lệ người làm việc trên dân số trong độ tuổi lao động.

≥ 90%

14

Giáo dục

14.1 Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở

Đạt

15

Y tế

15.1 Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế

≥ 70%

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1797/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 21/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1797/QĐ-UBND

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205867