• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lưu trữ


 

Quyết định 1803/QĐ-UBND năm 2014 về Danh mục các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Thái Nguyên

Tải về Quyết định 1803/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1803/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP TỈNH THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Lưu trữ năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BNV ngày 11/4/2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục số 1 và Danh mục số 2 các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Thái Nguyên.

Các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu có trách nhiệm chỉnh lý hoàn chỉnh, xác định giá trị tài liệu; lựa chọn tài liệu có giá trị vĩnh viễn giao nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh ( Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ) theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức có tên trong Danh mục số 1 và Danh mục số 2 quản lý, tổ chức giao nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử để bảo quản và khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ Quyết định số 951/QĐ-UB ngày 29/4/2009 và Quyết định số 2762/QĐ-UBND ngày 28/10/2009 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Danh mục số 1 và Danh mục số 2 các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh Thái Nguyên.

Điều 4. Chánh Văn Phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có tên trong Danh mục số 1 và Danh mục số 2 nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết Định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ: (3b);
- Đ/c Chung: PCVP;
- Lưu: VT, NC.son.
Sonnh\QD286.100b.

CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

 

DANH MỤC SỐ 1

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP TỈNH THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1803/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

1. Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Thái Nguyên

2. Hội đồng nhân dân tỉnh

3. Ủy ban nhân dân tỉnh

4. Tòa án nhân dân tỉnh

5. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

6. Công an tỉnh

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

8. Sở Nội vụ

9. Sở Tư pháp

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư

11. Sở Tài chính

12. Sở Công Thương

13. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14. Sở Giao thông - Vận tải

15. Sở Xây dựng

16. Sở Tài nguyên và Môi trường

17. Sở Thông tin và Truyền thông

18. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

19. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

20. Sở Khoa học và Công nghệ

21. Sở Giáo dục và Đào tạo

22. Sở Y tế

23. Sở Ngoại vụ

24. Thanh tra tỉnh

25. Ban Dân tộc

26. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

27. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

28. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

29. Liên minh các Hợp tác xã

30. Bảo hiểm xã hội tỉnh

31. Cục Thống kê tỉnh

32. Kho bạc Nhà nước tỉnh

33. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn

34. Cục Thuế tỉnh

35. Cục Dự trữ tỉnh

36. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên

37. Ngân hàng Phát triển - Chi nhánh Khu vực Bắc Kạn – Thái Nguyên

38. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Thái Nguyên

39. Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên

40. Bưu điện tỉnh

41. Điện lực Thái Nguyên

42. Viễn thông Thái Nguyên

43. Cục Thi hành án dân sự

44. Ban Quản lý các Khu công nghiệp

45. Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính

46. Trường Cao đẳng Sư phạm

47. Trường Cao đẳng Y tế

48. Ban quản lý Khu di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa

49. Ban quản lý Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc

50. Ban chỉ đạo Bồi thường giải phóng mặt bằng

51. Trung tâm Phát triển quỹ Nhà - Đất và Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật

52. Hội Chữ thập đỏ tỉnh

53. Hội Nhà báo tỉnh

54. Hội Đông y tỉnh

55. Hội Làm vườn tỉnh

56. Hội Văn nghệ tỉnh

57. Quỹ phát triển đất tỉnh

58. Ban Thi đua – Khen thưởng

59. Ban Tôn giáo

60. Chi cục Văn thư – Lưu trữ

61 Chi cục Quản lý thị trường

62. Chi cục Bảo vệ Môi trường

63. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

64. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

65. Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm

66 Chi cục Kiểm lâm

67. Chi cục Lâm nghiệp

68. Chi cục Thú y

69. Chi cục Bảo vệ thực vật

70 Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão

71 Chi cục Phát triển nông thôn

72. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản

73. Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội

 

DANH MỤC SỐ 2

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP TỈNH THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1803/QĐ-UBND 18 ngày 8 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

01. Trung tâm Thông tin

02. Nhà khách UBND tỉnh

Sở Tư pháp

03. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

04. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

05. Phòng Công chứng số 1

06. Phòng Công chứng số 2

Sở Kế hoạch và Đầu tư

07. Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư

Sở Công Thương

08. Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển Công nghiệp

09. Trung tâm Xúc tiến Thương mại

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

10. Ban Quản lý Rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Hồ Núi Cốc

11. Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng

12. Ban Quản lý rừng ATK Định Hóa

13. Ban Quản lý Dự án phát triển Chè

14. Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng

15. Đội Kiểm lâm Phòng cháy chữa cháy rừng

16. Văn phòng điều phối Xây dựng Nông thôn mới

17. Trung tâm Khuyến nông

18. Trung tâm Giống vật nuôi

19. Trung tâm Thủy sản

20. Trung tâm Giống cây trồng

21. Trung tâm Kiểm định chất lượng giống và Vật tư hàng hóa nông nghiệp

22. Trung tân Dịch vụ kỹ thuật và Huấn luyện nghiệp vụ chất lượng Nông Lâm Thủy sản

23. Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường Nông thôn

Sở Giao thông vận tải

24. Bến xe khách Thái Nguyên

25. Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông

26.Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải

27.Trung tâm Kiểm định chất lượng và Tư vấn Xây dựng giao thông Thái Nguyên

28. Trạm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ

Sở Xây dựng

29. Viện Quy hoạch xây dựng Thái Nguyên

30. Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng

Sở Tài nguyên và Môi trường

31. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

32. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên

33. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

34. Trung tâm Quan trắc và Công nghệ Môi trường

35. Quỹ Bảo vệ Môi trường

36. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

Sở Thông tin và Truyền thông

37. Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông tỉnh Thái Nguyên

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

38. Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thái Nguyên

39. Trung tâm Bảo trợ xã hội

40. Trung tâm Dạy nghề

41. Trung tâm Giới thiệu việc làm

42. Trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú Thái Nguyên

43. Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên

44. Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Tâm thần kinh Thái Nguyên

45. Trung tâm Công tác Xã hội

46. Trung tâm Điều dưỡng Người có công

47. Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục - Lao động xã hội

48. Trung tâm Quản lý sau cai

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

49.Trường Phổ thông Năng Khiếu Thể dục Thể thao

50. Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao

51. Trung tâm Văn hóa

52. Đoàn Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên

53. Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên

54. Thư viện Khoa học tổng hợp

55. Trung tâm Điện ảnh

56. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch

57. Trung tâm Thể dục Thể thao

Sở Khoa học và Công nghệ

58. Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học và Công nghệ

59. Trung tâm Kiểm định Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

60. Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ

61. Trung tâm Năng suất Chất lượng (Thuộc CC TCĐL chất lượng)

Sở Giáo dục và Đào tạo

62. Công ty Sách

63. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên

64. Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp Hướng nghiệp và Dạy nghề tỉnh

65. Trường Giáo dục Trẻ em bị thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên

Sở Y tế

66. Trung tâm Y tế Dự phòng

67. Trung tâm Da liễu và Chống phong

68. Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe

69. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản

70. Trung tâm Giám định Y khoa

71. Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm

72. Trung tâm phòng Chống HIV/AIDS

73. Bệnh viện A

74. Bệnh viện C

75. Bệnh viện Gang Thép

76. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

77. Bệnh viện Tâm thần

78. Bệnh viện Y học cổ truyền

79. Bệnh viện Mắt

80. Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng

Sở Ngoại vụ

81. Trung tâm Thông tin dịch vụ đối ngoại

Ban quản lý các Khu công nghiệp

82. Trung tâm Dạy nghề các Khu công nghiệp

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1803/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên   Người ký: Dương Ngọc Long
Ngày ban hành: 18/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1803/QĐ-UBND

199

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250903