• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Quyết định 1810/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Tuyến đường Đồng Lãnh-Ngọc Sơn, tại xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

Tải về Quyết định 1810/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1810/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 08 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH: TUYẾN ĐƯỜNG ĐỒNG LÃNH-NGỌC SƠN, TẠI XÃ HÒA QUANG BẮC, HUYỆN PHÚ HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Theo Quyết định của UBND tỉnh số 57/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014, quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 về Phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2016 trên địa bàn huyện Phú Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số 521/TTr-STNMT ngày 02/8/2016); Biên bản thẩm định ngày 22/7/2016 của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể; đề nghị của UBND huyện Phú Hòa (tại Tờ trình số 740/TTr-UBND ngày 01/7/2016) và hồ sơ kèm theo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Tuyến đường Đồng Lãnh-Ngọc Sơn, tại xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa; với nội dung như sau:

PHƯƠNG ÁN GIÁ ĐẤT

TT

Thửa đất số

Loại đất

vị trí đất

Đường, đoạn đường hoặc khu vực

Thời hạn sử dụng đất

Giá đất phê duyệt (đ/m2)

 

Mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 97-2015  do Công ty TNHH Tứ Thiện đo vẽ, được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 31/12/2015

1

Thửa số 267

Đất ở tại nông thôn (ODT)

01 (02 mặt tiền)

Khu vực 2, xã Hòa Quang Bắc

Lâu dài

275.000

2

22 thửa, gồm các thửa: 186, 192, 193, 195, 205, 207, 224, 326, 86, 88, 98, 109, 110, 111, 114, 117, 169, 170, 172, 175, 176, 180.

Đất chuyên trồng lúa nước (LUC)

1

xã Hòa Quang Bắc

Xác định như lâu dài

40.000

3

Thửa số 265

Đất vườn (HNK)

-

xã Hòa Quang Bắc

Xác định như lâu dài

90.000

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các s: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông Vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quantrách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT, PCT UBND tỉnh (Hiến);
- Lưu: VT, Hg, HgAQD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1810/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Nguyễn Chí Hiến
Ngày ban hành: 08/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1810/QĐ-UBND

92

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329316