• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1815/QĐ-BNN-TCTL năm 2013 thành lập Đoàn công tác kiểm tra bảo đảm an toàn hồ chứa nước do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 1815/QĐ-BNN-TCTL
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1815/QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN CÁC HỒ CHỨA NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão ngày 20/3/1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão ngày 24/8/2000; Pháp lệnh khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04/4/2001;

Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các đoàn công tác kiểm tra hiện trạng và công tác quản lý an toàn hồ chứa tại các địa phương như sau:

1. Thành phần:

Tổng cục Thủy lợi, Trường Đại học Thủy lợi, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện Quy hoạch Thy lợi Miền Nam.

(Thành phần cụ thể như phụ lục kèm theo)

2. Nội dung:

- Kiểm tra, đánh giá công tác bảo đảm an toàn các hồ chứa nước tại các địa phương theo Chỉ thị số 1057/CT-BNN ngày 29/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lại trong mùa mưa bão năm 2013 và Văn bản số 2234/BNN-TCTL ngày 05/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra an toàn đập các hồ chứa thủy lợi;

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý an toàn hồ chứa: Nghị định 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 về Quản lý an toàn đập và Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 33/2008/TT-BNN ngày 04/02/2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 72/2007/NĐ-CP , bao gồm: Công tác kiểm tra công trình trước và sau lũ; việc thực hiện quy trình vận hành các hồ chứa; phương án phòng chống lụt bão;

- Kiểm tra thực tế tại các công trình hồ chứa hư hỏng, có nguy cơ mất an toàn và các hồ chứa đang đầu tư sửa chữa, nâng cấp;

- Tiếp thu các kiến nghị của địa phương đối với Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác quản lý hồ chứa nước.

3. Nhiệm vụ: Các đoàn công tác có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Bộ tình hình quản lý an toàn hồ chứa của các địa phương sau 3 ngày kết thúc đợt kiểm tra và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan (các tỉnh theo danh sách đoàn kiểm tra) chuẩn bị báo cáo về tình hình quản lý an toàn hồ chứa trên địa bàn và làm việc với đoàn công tác.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Trường Đại học Thủy lợi;
- Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam;
- Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam;
- Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Lưu VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

PHỤ LỤC

THÀNH PHẦN CÁC ĐOÀN CÔNG TÁC
(Kèm theo Quyết định số 1815/QĐ-BNN-TCTL ngày 07 tháng 8 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Đoàn công tác

Thành phần

Thời gian

1

Đoàn 1: Kiểm tra tại các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

- Trưởng đoàn: Ông Nguyễn Văn Tỉnh - Phó TCT Tổng cục Thủy lợi;

- Thành phần: Vụ Quản lý CTTL; Vụ Quản lý XDCB, Trường Đại học Thủy lợi, Viện Khoa học Thủy lợi.

12-15/8

2

Đoàn 2: Kiểm tra tại các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng

- Trưởng đoàn: Ông Vũ Văn Thặng - Phó TCT Tổng cục Thủy lợi;

- Thành phn: Vụ Quản lý CTTL; Vụ Quản lý XDCB, Trường Đại học Thủy lợi, Viện Khoa học thủy lợi.

13-18/8

3

Đoàn 3: Kiểm tra tại các tnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định

- Trưởng đoàn: Ông Nguyễn Xuân Diệu - Phó TCT Tổng cục Thủy lợi;

- Thành phần: Vụ Quản lý CTTL; Vụ Quản lý XDCB, Cục Quản lý ĐĐ&PCLB; Trường Đại học Thủy lợi.

12-18/8

4

Đoàn 4: Kiểm tra tại các tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Yên, Khánh Hòa

- Trưởng đoàn: Ông Nguyễn Văn Tỉnh - Phó TCT Tổng cục Thủy lợi;

- Thành phần: Vụ Quản lý CTTL; Vụ Quản lý XDCB, Trường Đại học Thủy lợi, Viện Khoa học Thủy lợi.

Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau

5

Đoàn 5: Kiểm tra tại các tỉnh: Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu

- Trưởng đoàn: Ông Văn Phú Chính - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và PCLB;

- Thành phn: Vụ Quản lý CTTL; Vụ Quản lý XDCB, Trường Đại học Thủy lợi, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam.

Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau

(Các đoàn công tác thông báo lịch làm việc cụ thể với các địa phương)

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1815/QĐ-BNN-TCTL   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 07/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1815/QĐ-BNN-TCTL

80

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
203950