• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Chế độ tiếp khách nước ngoài, tiếp khách trong nước

 

Quyết định 1821/QĐ-UBND năm 2019 về đối tượng khách được mời cơm đối với chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Thông tư 71/2018/TT-BTC

Tải về Quyết định 1821/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1821/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 12 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐỐI TƯỢNG KHÁCH ĐƯỢC MỜI CƠM ĐỐI VỚI CHI TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THEO THÔNG TƯ SỐ 71/2018/TT-BTC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước;

Căn cứ Nghị quyết s 130/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tnh về chủ trương đi tượng khách được mời cơm đối với chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tnh Trà Vinh;

Xét tờ trình của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định về đối tượng khách được mời cơm đối vi chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh, bao gồm các đối tượng:

1. Đối tượng khách được mời cơm đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức sdụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành ph(gọi chung là cp huyện); các xã, phường, thị trn (gọi chung là cp xã):

a) Cán bộ lão thành cách mạng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; cán bộ hưu trí; gia đình chính sách; các chức sách tôn giáo; đồng bào là dân tộc thiểu số; các doanh nghiệp sản xut kinh doanh, hộ kinh doanh, thợp tác, hợp tác xã, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.

b) Khách thuộc các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành bạn.

c) Khách là các nhà đầu tư đến thăm và làm việc tìm hiểu môi trường đầu tư nhm tạo điu kiện cho địa phương mrộng, thu hút các dự án đu tư; các nhà tài trợ, viện trợ đến thăm và làm việc tại địa phương triển khai các dự án tài trợ, viện trợ cho địa phương.

d) Các Viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng trong và ngoài tỉnh.

đ) Tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn, ấp, khóm trong tnh đến làm việc.

2. Đối tượng khách được mời cơm do Thủ trưởng đơn vị xem xét quyết định và được đưa vào trong quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả phù hợp với đặc điểm hoạt động ca đơn vị.

3. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đm chi thường xuyên: Đi tượng khách được mời cơm thực hiện theo Khoản 2 Điều này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT.HĐND tnh;
- CT, các PCT.UBND t
nh;
- Thành viên UBND t
nh;
- Như Điều 3;
- LĐVP.UBND t
nh;
- Phòng HC-QT;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1821/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh   Người ký: Đồng Văn Lâm
Ngày ban hành: 12/09/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1821/QĐ-UBND

99

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
427667