• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác tư pháp


 

Quyết định 183/QĐ-UBND về Chương trình công tác tư pháp năm 2020 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Tải về Quyết định 183/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 183/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch s23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Sở Tư pháp thuộc UBND tnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tnh ban hành Chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh;

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 01/01/2020 của Bộ Tư pháp về việc tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 11/TTr-STP ngày 08/01/2020 về việc ban hành Chương trình công tác tư pháp năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác tư pháp tỉnh Thanh Hóa năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể có liên quan, Chtịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- NĐiều 2 QĐ;
- Bộ Tư pháp (để B/c);
- TT T
nh y, TT HĐND tnh (để B/c);
- Chủ tịch, các PCT
UBND tnh;
- Lưu: VT, KSTTHCNC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 75 năm thành lập Nước, tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đng toàn quốc lần thứ XIII, cũng là năm cuối thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Cả nước tiếp tục thực hiện mạnh mẽ các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2019. Nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác đối ngoại, hội nhập và hợp tác quốc tế.

Trên cơ sở chương trình công tác của Bộ Tư pháp, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Chương trình công tác Tư pháp năm 2020 với các nội dung sau đây.

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2020

1. Công tác chỉ đạo điều hành

- Tiếp tục chỉ đạo ngành Tư pháp thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp, Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 9/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Nghị quyết số 224/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của UBND tnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; trong đó chú trọng vào việc tổ chức thi hành pháp luật, các vấn đề liên quan đến cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật của tỉnh về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.v.v.

Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; tiếp tục đổi mới, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả Chương trình công tác tư pháp năm 2020. Tăng cường phi hợp giữa STư pháp với các s, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp từ tỉnh đến cơ sở; kịp thời có giải pháp tháo gkhó khăn, bất cập trong hoạt động của Ngành, đặc biệt là công tác tư pháp ở cơ sở. Ban hành và chđạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác năm 2020.

2. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tnh về ban hành Kế hoạch bồi dưng nghiệp vụ về xây dng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bn quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Tập trung chđạo nâng cao chất lượng công tác thẩm định, góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, trong đó chú trọng tính hợp pháp, tính khả thi của các chính sách do tỉnh ban hành để phục vụ có hiệu quả việc phát trin kinh tế - xã hội của tỉnh. Tham mưu giải quyết các vụ việc pháp luật cụ thể thuộc thm quyền của tỉnh, trong đó tập trung vào lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bng.

- Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra và kiểm tra văn bản QPPL theo thẩm quyền. Tăng cường đôn đốc, theo dõi việc xử lý các văn bản trái pháp luật; kiến nghị xử lý trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi ban hành, tham mưu ban hành văn bản trái pháp luật.

- Tham mưu rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản QPPL và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ. Tập trung rà soát văn bản trong các lĩnh vực gắn với giải pháp chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật

- Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả các hoạt động quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến, thực hiện có hiệu quả quy định của Luật xlý vi phạm hành chính; tổ chức thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

- Tiếp tục chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật theo chđạo của Bộ Tư pháp. Gắn kết chặt công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật với kiểm tra văn bản QPPL; trong đó tập trung vào lĩnh vực thực hiện chính sách có ảnh hưng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội; đời sống của nhân dân; tạo sự chuyển biến thực sự của công tác này.

- Tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật, tập trung vào lĩnh vực trọng tâm liên ngành về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, các lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận, nh vực được xác định là trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

- Tổ chức kiểm tra liên ngành về theo dõi thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện những bất cập trong quy định và thực thi pháp luật để kiến nghị hoàn thiện pháp luật và thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật.

4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến kịp thời các Luật, Pháp lệnh mới được Quốc hội thông qua và các chính sách pháp luật quan trọng. Triển khai công tác PBGDPL gắn với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trong nhà trường; chú trọng PBGDPL cho đối tượng đặc thù.

- Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; thực hiện tt vai trò của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL; phi hợp có hiệu quả với các sở, ngành, địa phương trong PBGDPL, xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật. Triển khai thực hiện các hoạt động hưng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020 có chiều sâu, thiết thực. Nâng cao chất lượng thực hiện các Chương trình, Đề án về PBGDPL, trọng tâm là Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”.

- Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền PBGDPL phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, với phương châm hướng về cơ sở. Tăng cường tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

- Tổ chức thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, góp phần hoàn thành Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

- Thường xuyên rà soát, củng c, kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải và hòa giải viên cơ sở; tăng cường tập huấn, bồi dưng nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho hòa giải viên gắn với trin khai thực hiện đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2018 - 2020”.

5. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ có hiệu quả cho hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch. Trong đó, chú trọng tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch.

- Tăng cường công tác hướng dn nghiệp vụ đăng ký, quản lý hộ tịch; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về hộ tịch, chứng thực; nhm phát hiện, chấn chỉnh và khắc phục những hạn chế, thiếu sót, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh, bảo đảm lợi ích của người dân.

- Tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc tra cứu, xác minh, trao đi, cung cp thông tin LLTP. Tiếp tục đề xuất các giải pháp, chủ động phi hợp với Trung tâm LLTP quốc gia, các ngành, các cấp trong việc tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP, đảm bảo 100% đúng thời gian theo quy định.

- Chuẩn bị kế hoạch, điều kiện tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, trin khai thực hiện có hiệu quả công tác nuôi con nuôi.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dn thi hành. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm.

6. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật đấu giá tài sn; Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020; Đán phát triển đội ngũ luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; Đề án phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020; Kế hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh .v.v. Tổ chức tổng kết 5 năm thi hành Luật Công chứng năm 2014.

- Tăng cường quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng các dịch vụ trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp như công chứng, bán đấu giá tài sản, luật sư, giám định tư pháp, thừa phát lại, quản lý, thanh lý tài sản; chú trọng xây dựng các Phòng công chứng, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản là các đơn vị sự nghiệp làm đầu tàu về chuyên môn, nghiệp vụ. Kịp thời hướng dn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong lĩnh vực công chứng, đấu giá, thừa phát lại. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong nh vực bổ trợ tư pháp, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dn thi hành, các chương trình, kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật. Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ, viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý, đội ngũ người thực hiện TGPL. Tăng cường công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý; tập trung đánh giá và nâng cao chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động TGPL. Làm tốt vai trò cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động ttụng.

7. Công tác xây dựng ngành; thi đua khen thưởng

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp sau khi văn bản thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV được ban hành; kiện toàn tổ chức, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

- Kiện toàn tổ chức, bộ máy, trọng tâm là đào tạo, bồi dưng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực hiện nhiệm vụ và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã; bảo đảm đủ về số lượng, đúng chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cu nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức có hiệu quả, thiết thực các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp và UBND tnh phát động, nhất là phong trào thi đua đặc biệt hướng ti kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống ngành Tư pháp và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp giai đoạn 2015 - 2020.

8. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tư pháp để kịp thời phát hiện, xử lý và phòng ngừa vi phạm trong các lĩnh vực quản lý ngành Tư pháp; chú trọng công tác thanh tra chuyên ngành trong công tác công chứng, đấu giá tài sản. Đôn đốc, kiểm tra thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, quyết định xử lý về thanh tra; đảm bảo thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm tra.

- Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh tại cơ sở, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp; giải quyết kịp thời, dứt điểm, có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, t cáo.

- Tăng cường hoạt động thanh tra chuyên ngành và đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra sau thanh tra. Chú trọng công tác thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị.

9. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin

- Đy mạnh cải cách hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động của ngành. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

- Đy mạnh các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin theo yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử; sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý chuyên ngành trong lĩnh vực tư pháp. Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo kế hoạch của tnh, bảo đảm thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

II. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2020, ngành Tư pháp xác định các giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, trong đó chú trọng xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, có tính khả thi cao, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các kế hoạch công tác ngay từ đầu năm. Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ đối với tư pháp cơ sở. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đtạo sự chuyển biến thực sự; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tư pháp.

2. Tăng cường công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp từ tỉnh đến cơ sở. Kịp thời phát hiện, xử lý hoặc báo cáo, xin ý kiến chđạo của cấp trên để có giải pháp tháo gnhững khó khăn, bất cập trong công tác.

3. Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới công tác quản lý, điều hành; nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu và hiệu quả hoạt động của các phòng, đơn vị. Phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra; đẩy mạnh phòng, chng tham nhũng, lãng phí; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, vi phạm về kỷ luật, kỷ cương hành chính; các vi phạm trong khi giải quyết yêu cầu của người dân, nhất là trong các lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản, hộ tịch, lý lịch tư pháp.

5. Tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc và thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phcó trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình công tác này, trong đó cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Tư pháp để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tnh theo quy định.

2. Trong quá trình triển khai Chương trình công tác tư pháp năm 2020, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung, các đơn vị gửi văn bn về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tnh giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chương trình công tác này, định kỳ tổng hợp, báo cáo và kiến nghị với Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh về các biện pháp cần thiết để bảo đảm Chương trình công tác tư pháp năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa được triển khai thực hiện hiệu quả./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 183/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 15/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 183/QĐ-UBND

95

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441794