• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


 

Quyết định 1857/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2018 và giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Tải về Quyết định 1857/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1857/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 10 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG THỂ VÀ LỘ TRÌNH ÁP DỤNG ĐẤU THẦU QUA MẠNG NĂM 2018 VÀ GIAI ĐOẠN 2019-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể và lộ trình đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2025;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quy định, chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng thầu Quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1326/TTr-SKHĐT ngày 03/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2018 và giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư tổ chức, triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, Phòng TH;
- Lưu: VT, (107Bình-07/8).

CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Hằng

 

KẾ HOẠCH

TỔNG THỂ VÀ LỘ TRÌNH ÁP DỤNG ĐẤU THẦU QUA MẠNG NĂM 2018 VÀ GIAI ĐOẠN 2019-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh)

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Nâng cao khả năng quản lý của các cơ quan nhà nước trong các hoạt động đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, cải cách thủ tục hành chính, tăng tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong công tác đấu thầu; nâng cao niềm tin của các tổ chức, cá nhân vào hoạt động đấu thầu nói riêng và hoạt động quản lý nhà nước nói chung.

- Tổ chức đào tạo nghiệp vụ đấu thầu qua mạng cho các cơ quan quản lý đấu thầu, các chủ đầu tư, bên mời thầu và các đơn vị tham gia.

- Xây dựng bộ máy quản lý nhà nước về đấu thầu qua mạng, sẵn sàng triển khai thực hiện theo lộ trình áp dụng.

2. Yêu cầu:

- Nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng kế hoạch được duyệt.

- Đảm bảo các điều kiện về hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ quá trình triển khai đấu thầu qua mạng.

II. Nhiệm vụ

1. Đôn đốc, hướng dẫn và giám sát triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng.

- Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị áp dụng đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình.

- Hàng năm tổng kết, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh kết quả thực hiện đấu thầu qua mạng.

2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lợi ích đấu thầu qua mạng để tạo cơ hội cho các công ty, doanh nghiệp tham gia đấu thầu. Thường xuyên phối hợp với các đơn vị có chức năng tổ chức các khóa đào tạo về nghiệp vụ đấu thầu qua mạng bao gồm chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu, cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động đầu tư công.

III. Kế hoạch thực hiện và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng

1. Kế hoạch thực hiện:

-Năm 2018:

+ Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện tốt quy định của pháp luật về nội dung cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (thông qua các hình thức tập huấn hoặc hội nghị...).

+ Đôn đốc, hướng dẫn triển khai các Văn bản hướng dẫn quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu qua mạng; các biểu mẫu, quy trình cung cấp và công khai thông tin về quá trình thực hiện hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

- Giai đoạn 2019-2025:

+ Áp dụng đấu thầu qua mạng theo tỷ lệ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.

+ Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật quy định đấu thầu qua mạng giai đoạn mới phù hợp với Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia tổng thể.

2. Lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng:

- Năm 2018: Mỗi chủ đầu tư thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế. Như vậy, từ nay đến hết năm 2018 các chủ đầu tư phải thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu theo kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay việc áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng vẫn còn hạn chế, do đó, yêu cầu chủ đầu tư khi trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu căn cứ theo quy định phải áp dụng đấu thầu qua mạng đối với những gói thầu đủ điều kiện, đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ này là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Mặt khác, đối với các gói thầu đủ điều kiện áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng nhưng chủ đầu tư không chủ động thực hiện, đơn vị thẩm định căn cứ quy định pháp luật về đấu thầu đề nghị áp dụng đấu thầu qua mạng đối với những gói thầu đủ điều kiện; tuyệt đối không cho phép chỉ định thầu đối với những gói thầu không đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, đồng thời chủ động đề xuất các hình thức lựa chọn nhà thầu có tính cạnh tranh hơn đối với những gói thầu có thể chỉ định thầu nhưng áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu khác sẽ hiệu quả hơn.

- Giai đoạn 2019-2025:

Tỷ lệ đấu thầu qua mạng sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Để tiếp tục phát huy hơn nữa việc áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, các chủ đầu tư năm 2019 phải xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu qua mạng để việc tổ chức lựa chọn nhà thầu hiệu quả, nhanh chóng, đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả nhằm đáp ứng được mục tiêu đến năm 2025:

+ 100% các thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu qua mạng, thực hiện hợp đồng được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

+ Tối thiểu 70% số lượng gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

+ 100% hoạt động mua sắm thường xuyên được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, áp dụng mua sắm tập trung trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Kịp thời phổ biến các quy định của pháp luật về nội dung lựa chọn nhà thầu qua mạng; hướng dẫn chủ đầu tư áp dụng đấu thầu qua mạng khi trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Phối hợp với các đơn vị, tổ chức có chức năng tổ chức đào tạo nghiệp vụ đấu thầu qua mạng cho cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư, bên mời thầu và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra, giám sát và tổng hợp tình hình triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng, định kỳ báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện của các Chủ đầu tư, trường hợp phát hiện các đơn vị, chủ đầu tư không thực hiện theo lộ trình áp dụng, báo cáo UBND tỉnh xem xét và đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ này là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan đánh giá tình hình áp dụng đấu thầu qua mạng trong giai đoạn này, trên cơ sở đó tham mưu, trình cấp có thẩm quyền quy định lộ trình áp dụng cho các năm tiếp theo, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và mục tiêu triển khai áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong các dịch vụ công.

2. Sở Tài chính:

- Hướng dẫn chủ đầu tư áp dụng đấu thầu qua mạng khi trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm thường xuyên; đôn đốc, hướng dẫn và giám sát các chủ đầu tư áp dụng đấu thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm thường xuyên theo đúng lộ trình quy định.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, giám sát việc áp dụng đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu nằm trong hạn mức đấu thầu qua mạng.

3. Sở Y tế:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng trong mua sắm thuốc, thiết bị, vật tư y tế theo quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Kiểm tra, rà soát khả năng về công nghệ thông tin tại các cơ quan đơn vị tham gia thực hiện đấu thầu qua mạng để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng.

- Kiểm tra hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị để đảm bảo đường truyền ổn định thực hiện tốt đấu thầu qua mạng.

5. Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã và các chủ đầu tư, bên mời thầu:

- Kiểm tra, đôn đốc bên mời thầu khẩn trương triển khai đấu thầu qua mạng theo lộ trình quy định tại Kế hoạch này.

- Tập trung chỉ đạo điều hành và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về các giải pháp để triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng đúng lộ trình quy định; chịu trách nhiệm về tỷ lệ áp dụng thực hiện đấu thầu qua mạng của ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý.

- Đào tạo cán bộ đủ điều kiện, năng lực để thực hiện đấu thầu qua mạng (bao gồm cả việc đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ hành nghề theo quy định).

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện các gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

- Kiểm tra đánh giá, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Riêng các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn bộ về việc tổ chức đấu thầu qua mạng theo đúng tỷ lệ quy định tại Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết./.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1857/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Huỳnh Thị Hằng
Ngày ban hành: 10/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1857/QĐ-UBND

203

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
392767