• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1860/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Tải về Quyết định 1860/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1860/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN LẬP QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;

Căn cứ Chỉ thị số 2178/CT-TTg ngày 02/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 55/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 của Bộ Công thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển lĩnh vực công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công thương quy định thực hiện một số nội dung của quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 11/7/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 17/9/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển CN - TTCN Hà Tĩnh giai đoạn 2006-2015, tầm nhìn đến năm 2020;

Thực hiện Công văn số 168/UBND-TH1 ngày 19/01/2012 của UBND tỉnh về ban hành Khung triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng năm 2012;

Xét đề nghị của Sở Công thương tại Tờ trình số 31/TTr-SCT ngày 07/3/2012; của Sở Tài chính tại Văn bản số 711/STC-NS ngày 25/4/2012 về việc thẩm định dự toán chi phí lập Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 490/TTr-SKH ngày 26/6/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, với các nội dung sau:

1. Tên Dự án: Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

2. Mục tiêu dự án:

- Mục tiêu chung: Xây dựng quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thời kỳ từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Xây dựng quy hoạch phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch ngành khác.

- Mục tiêu cụ thể: Làm sơ cở để quản lý và lập kế hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; cơ sở để hoạch định không gian phát triển hợp lý, đồng bộ, tiết kiệm đất đai và chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; tận dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn tài nguyên có sẵn như đất đai, nguyên nhiên vật liệu, lao động, vốn, các nguồn tài nguyên khác, bảo đảm an toàn về môi trường sinh thái; cơ sở để thực hiện quản lý chặt chẽ, đúng quy định của Nhà nước việc hình thành, đầu tư xây dựng và phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn.

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.

- Đối tượng: Quy hoạch nghiên cứu các cụm công nghiệp hiện có và các khu vực đang dần hình thành cụm công nghiệp; các cơ quan quản lý, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất công nghiệp tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Phạm vi: Nghiên cứu, lập quy hoạch tổng thể hệ thống cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

4. Nhiệm vụ nghiên cứu.

- Thu thập tài liệu, phân tích, đánh giá các điều kiện, yếu tố để phát triển hệ thống các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Điều tra, khảo sát bổ sung tư liệu cho nghiên cứu hiện trạng và xây dựng quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

- Đánh giá hiện trạng các cụm công nghiệp đã được thành lập và có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết trên địa bàn tỉnh.

- Phân tích tài liệu, tổng hợp các ý kiến chuyên gia, tính toán để xây dựng phương án quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

- Xây dựng các giải pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch.

- Lập các bản đồ thực trạng và quy hoạch phát triển hệ thống các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

5. Sản phẩm của dự án

- Báo cáo tổng hợp và Báo cáo tóm tắt “Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”.

- Bản đồ hiện trạng và bản đồ quy hoạch, tỷ lệ 1/250.000.

- Bản đồ thực trạng, bản đồ quy hoạch (khổ giấy A3) đóng kèm báo cáo tổng hợp.

- Phụ lục số liệu, đĩa CD ghi kết quả nghiên cứu.

- Các nội dung khác theo quy định của dự án Quy hoạch.

- Các Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Số bộ sản phẩm của dự án: Theo quy định hiện hành.

6. Tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư: Sở Công thương.

- Cơ quan lập Đề cương nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công nghiệp - Bộ Công thương (số 30C Bà Triệu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội).

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành, phê duyệt trong quý IV/2012.

- Kinh phí thực hiện: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng).

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, XĐ1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Kỳ

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1860/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Trần Minh Kỳ
Ngày ban hành: 29/06/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1860/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
144684