• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1875/QĐ-UBND năm 2013 về danh sách xã, phường, thị trấn phân theo khu vực tại Quyết định 36/2013/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Tải về Quyết định 1875/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1875/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG DANH SÁCH CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN PHÂN THEO KHU VỰC TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2013/QĐ-UBND NGÀY 09 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA UBND TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11, Luật số 44/2009/QH12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015; Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014-2015;

Căn cứ Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh Quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà năm học 2013-2014 trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tại Công văn số 1856/GDĐT-KHTC ngày 17 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung danh sách các xã, phường, thị trấn phân theo khu vực tại Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh như sau:

STT

Khu vực thành thị

Khu vực nông thôn

Khu vực miền núi

 

 

40 xã

21 xã

I

Huyện Phong Điền

 

 

1

 

Xã Điền Môn

 

2

 

Xã Điền Lộc

 

3

 

Xã Phong Bình

 

4

 

Xã Điền Hoà

 

5

 

Xã Phong Hải

 

6

 

Xã Phong Chương

 

7

 

Xã Điền Hương

 

8

 

Xã Điền Hải

 

II

Huyện Quảng Điền

 

 

1

 

Xã Quảng Phước

 

2

 

Xã Quảng An

 

3

 

Xã Quảng Thái

 

4

 

Xã Quảng Ngạn

 

5

 

Xã Quảng Lợi

 

6

 

Xã Quảng Công

 

III

Huyện Phú Vang

 

 

1

 

Xã Phú Thuận

 

2

 

Xã Phú An

 

3

 

Xã Phú Hải

 

4

 

Xã Phú Mỹ

 

5

 

Xã Vinh Thanh

 

6

 

Xã Vinh An

 

7

 

Xã Phú Xuân

 

8

 

Xã Phú Diên

 

9

 

Xã Phú Thanh

 

10

 

Xã Vinh Xuân

 

11

 

Xã Vinh Phú

 

12

 

Xã Vĩnh Thái

 

13

 

Xã Vinh Hà

 

V

Thị Xã Hương Trà

 

 

1

 

Xã Hải Dương

 

2

 

Xã Hương Phong

 

3

 

Xã Hồng Tiến

 

VI

Huyện Phú Lộc

 

 

1

 

Xã Vinh Hưng

 

2

 

Xã Lộc An

 

3

 

Xã Lộc Điền

 

4

 

Xã Lộc Trì

 

5

 

Xã Vinh Mỹ

 

6

 

Xã Vinh Hải

 

7

 

Xã Vinh Giang

 

8

 

Xã Vinh Hiền

 

9

 

Xã Lộc Vĩnh

 

10

 

Xã Lộc Bình

 

VII

Huyện A Lưới

 

 

1

 

 

Xã Hồng Vân

2

 

 

Xã Hồng Trung

3

 

 

Xã Hương Nguyên

4

 

 

Xã Hồng Bắc

5

 

 

Xã Hồng Hạ

6

 

 

Xã Hương Phong

7

 

 

Xã Nhâm

8

 

 

Xã Hồng Thượng

9

 

 

Xã Hồng Thái

10

 

 

Xã A Roằng

11

 

 

Xã Đông Sơn

12

 

 

Xã A Đớt

13

 

 

Xã Hồng Thuỷ

14

 

 

Xã Hương Lâm

15

 

 

Xã Hồng Kim

16

 

 

Xã Bắc Sơn

17

 

 

Xã A Ngo

18

 

 

Xã Sơn Thuỷ

19

 

 

Xã Phú Vinh

20

 

 

Xã Hồng Quảng

VIII

Huyện Nam Đông

 

 

1

 

 

Xã Thượng Long

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1875/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Ngô Hòa
Ngày ban hành: 20/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1875/QĐ-UBND

128

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
208013